Dévaványai-sík

Dévaványai-sík

Alapadatok

Terület neve
Dévaványai-sík
Terület kódja
HUKM10003
Kiterjedés (ha)
25214.04
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Madárvédelmi Terület

Természetvédelmi célkitűzések

Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása. Specifikus célok: Az érintett érdekcsoportokkal, elsősorban földhasználókkal, erdőgazdálkodókkal, vízügyi kezelőkkel és vadgazdálkodókkal a célkitűzések megismertetése, a célkitűzések megvalósításához szükséges feladatok és felelősségük tudatosítása, tevékenységük hatékony pénzügyi támogatása. A természetes, illetve természetközeli gyepterületek, különösen a pannon szikes sztyeppek és mocsarak fenntartása aktív természetvédelmi kezeléssel (legeltetés, kaszálás). Az aktuális természeti állapothoz igazodó legeltetési rendszer kialakítása a túllegeltetés, illetve alullegeltetés elkerülése érdekében. Az inváziós növényfajok visszaszorítása, terjedésének megakadályozása megfelelő természetvédelmi kezeléssel. A természetes, illetve természetközeli gyepterületek, különösen a pannon szikes sztyeppek és mocsarak területi arányának növelése, különös tekintettel a területek koherenciájának növelésére, elsősorban a gyepterületek közé ékelődő, szántóföldi művelésre kevésbé alkalmas területek visszagyepesítésével. A vizes élőhelyek természetesnek megfelelő vízellátásának biztosítása megfelelő vízkormányzással. A túzok védelme szempontjából jelentős szántóterületeken a megfelelő kultúraszerkezet biztosítása elsősorban a szálas pillangós takarmánynövények és az ugarterületek arányának növelésével, az őszi káposztarepce megfelelő mértékű területi kiterjedésének biztosításával, elsősorban az MTÉT célprogramok fenntartásán keresztül. A mezőgazdasági munkák révén veszélyeztetett túzok fészekaljak számának csökkentése. A veszélyeztető tényezők korlátozása elsősorban az MTÉT célprogram fenntartásán keresztül. Természetközeli erdőkezelési eljárások alkalmazása. Az erdőterületek esetében a természetesség növelése, a vágásérettségi kor emelése, a site-on belül kiegyenlített korosztályszerkezet kialakítása és fenntartása. Az erdőtelepítési program összehangolása a közösségi jelentőségő fajok, különös tekintettel a túzok védelme szempontjából jelentős területek megőrzése érdekében. A meglévő facsoportok, erdősávok fenntartása, természetességük őshonos fafajokkal történő javítása. A terület jelölő madárfajainak és ezek élőhelyeinek megőrzésével összhangban álló vadlétszám kialakítása és fenntartása. A kialakított vízivadvédelmi területen a vízivadvadászat tilalmának fenntartása. A zavarásra érzékeny prioritásfajok esetében a fészkelő- és jelentős gyülekezőhelyek háborítatlansága érdekében az emberi eredetű zavaró hatások megelőzése és mérséklése. A középfeszültségű elektromos vezetékhálózat madárbaráttá tétele a prioritásként meghatározott szakaszokon.

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Tövisszúró gébics Lanius collurio - D
Barna rétihéja Circus aeruginosus 10 - 25 C
Kis őrgébics Lanius minor - D
Kanalas réce Anas clypeata - D
Gulipán Recurvirostra avosetta 10 - 15 C
Bölömbika Botaurus stellaris - C
Nagy goda Limosa limosa 3500 - 3500 A
Kanalasgém Platalea leucorodia 2 - 8 C
Parlagi sas Aquila heliaca 20 - 70 C
Bakcsó Nycticorax nycticorax 60 - 120 B
Kékbegy Luscinia svecica - D
Nagy lilik Anser albifrons 1 - 5000 C
Szalakóta Coracias garrulus 9 - 14 C
Kék galamb Columba oenas 300 - 700 B
Szirti sas Aquila chrysaetos - D
Réti fülesbagoly Asio flammeus 0 - 50 B
fattyúszerkő Chlidonias hybridus 0 - 120 C
Jégmadár Alcedo atthis - D
Réti cankó Tringa glareola - C
Kékes rétihéja Circus cyaneus - B
Böjti réce Anas querquedula - D
Rétisas Haliaeetus albicilla 10 - 40 B
Nagy goda Limosa limosa 20 - 40 B
Túzok Otis tarda 400 - 450 A
Törpegém Ixobrychus minutus - D
Nyári lúd Anser anser 5 - 10 C
Réti fülesbagoly Asio flammeus 5 - 8 C
Aranylile Pluvialis apricaria - B
Böjti réce Anas querquedula - D
Rétisas Haliaeetus albicilla 1 - 1 C
Kis kócsag Egretta garzetta 10 - 20 C
Kék vércse Falco vespertinus 5 - 10 C
Cigányréce Aythya nyroca 2 - 3 C
Barátréce Aythya ferina - D
Pajzsoscankó Philomachus pugnax - D
Nagy kócsag Egretta alba 50 - 100 C
Csörgő réce Anas crecca - D
Hamvas rétihéja Circus pygargus 3 - 5 C
Gulipán Recurvirostra avosetta 30 - 30 C
Fekete gólya Ciconia nigra 11 - 50 C
Békászó sas Aquila pomarina - D
Kormos szerkő Chlidonias niger - C
Daru Grus grus 500 - 4000 B
Vörös gém Ardea purpurea 10 - 20 C
Parlagi sas Aquila heliaca 6 - 8 C
Ugartyúk Burhinus oedicnemus 0 - 5 C
Kormos szerkő Chlidonias niger 1 - 35 C
Hamvas rétihéja Circus pygargus - C
Kerecsensólyom Falco cherrug 3 - 8 B
Kék vércse Falco vespertinus 1 - 2000 A
Gólyatöcs Himantopus himantopus 0 - 5 C

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Dévaványai-sík. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hukm10003
Letöltés dátuma: 2024-01-30

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.