Gógány- és Kőrös-ér mente

Gógány- és Kőrös-ér mente

Alapadatok

Terület neve
Gógány- és Kőrös-ér mente
Terület kódja
HUDI20022
Kiterjedés (ha)
817.73
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Általános leírás, jellemzés

Láp-és mocsárrétek, fűzligetek, kőrises erdőfoltok kísérik a Gógány-eret és a Kőrös-eret. Számos helyen fedezhetők fel az egykori tőzegbányászat által hátrahagyott gödrök. A területet dominálják a kiemelkedő fajgazdagságú nedves rétek.

A területhez kötődő legfontosabb európai közösségi jelentőségű élőhelyek és fajok:

  • Közösségi jelentőségű élőhelytípusok: 6410 Kékperjés láprét, meszes, tőzeges vagy agyagbemosódásos talajokon, 6440 Folyóvölgyek Cnidion dubiihoz tartozó mocsárrétjei
  • Közösségi jelentőségű állatfajok: vöröshasú unka (Bombina bombina), vérfű hangyaboglárka (Maculinea teleius)

 

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Természetvédelmi célkitűzések

Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása.

Specifikus célok:

Kedvező természetvédelmi helyzet megőrzése:
A területen található jó állapotú kékperjés láprétek, ártéri mocsárrétek kiterjedésének, szerkezetének, fajkészletének megőrzése.
A területen található vérfű hangyaboglárka és ürge állományok fennmaradásának biztosítása.
A jelölő erdei élőhelyek állományaiban a tájidegen fafajok elegyaránya nem növekedhet.
A többlet vízhatástól függő jelölő élőhelyek számára a megfelelő vízellátottság és vízháztartás biztosítása, vízjárást negatívan befolyásoló vízrendezési beavatkozások nem végezhetőek.

Kedvező természetvédelmi helyzet elérése érdekében szükséges fejlesztés:
Invazív fajok, különösen a selyemkóró, kanadai aranyvessző, zöld juhar, fehér akác, bálványfa által veszélyeztetett jelölő gyeptársulások megóvása a degradációtól, az invazív fajok terjedésének megállítása, állományaik csökkentése.
Az aktuális természeti állapothoz igazodó legeltetési/kaszálási rendszer kialakítása a jelölő gyeptípusok területén a túlhasználat/alulhasználat elkerülése érdekében.
A jelölő erdei élőhelyek állományaiban előtérbe szükséges helyezni a folyamatos erdőborítást biztosító, vagy ahhoz funkciójában jobban közelítő használatok alkalmazását, valamint közelíteni szükséges a lombkorona-, cserje-, lágyszárú szint faji, életkori összetételét a természetes állapotokhoz.
Szükséges a Kőrös-ér vízminőségének javítása, a vízminőség javulást követően a vízvisszatartás rendszerének kidolgozása és megvalósítása.
A vöröshasú unka védelme érdekében a patak medrének árnyékolása őshonos fafajok -kocsányos tölgy, magyar kőris, törékeny fűz, fehér nyár, fekete nyár, szürke nyár- ültetésével.
A mocsárrétek védelme érdekében szükséges a legeltetés korlátozása.
A vérfű hangyaboglárka védelme érdekében szükséges a kaszálás korlátozása.
A Nagykőrös és Törtel közötti közúton biztosítani szükséges a kétéltűek szabad átjárási lehetőségét, megfelelő kialakítású békaátjárók segítségével.

Területkezeléssel kapcsolatos dokumentumok

Veszélyeztető tényezők 

  • gyepterület kaszálása/vágása 
  • pásztorkodás felhagyása, legeltetés hiánya 
  • nagy léptékű vízelvezetés 
  • kiszáradás 
  • belvízviszonyok megváltoztatása

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Vöröshasú unka Bombina bombina - C
Szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus - D
Vágó csík Cobitis taenia 50 - 100 C
Nagy tűzlepke Lycaena dispar 501 - 1000 C
Vérfű-hangyaboglárka Maculinea teleius - C
Ürge Spermophilus citellus - D
Kisfészkű aszat Cirsium brachycephalum 1000 - 1000 C
Mocsári teknős Emys orbicularis - C
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
91E0 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 3.59
6260 pannon homoki gyepek 18.6
6440 ártéri mocsárrétek 202.06
6410 kékperjés láprétek 243.85
6430 üde-nedves magaskórósok 1.06

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Gógány- és Kőrös-ér mente. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudi20022
Letöltés dátuma: 2024-01-29

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.