Gerje-mente

A HUDI20021 Gerje-mente Különleges Természetmegőrzési Terület terület. Natura 2000 fenntartási terv.
Letölt
Erről a Natura 2000 területről térképes böngészőnkben is megnézheti, hogy milyen gazdálkodási ajánlásokat fogalmaz meg a terület Fenntartási Terve.
Térkép
Gerje-mente

Alapadatok

Terület neve
Gerje-mente
Terület kódja
HUDI20021
Kiterjedés (ha)
3343.07
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Általános leírás, jellemzés

Változatos élővilága miatt igen nagy jelentőségű terület.

A területhez kötődő legfontosabb európai közösségi jelentőségű élőhelyek és fajok:

  • Közösségi jelentőségű élőhelytípusok: 6410 Kékperjés láprét, meszes, tőzeges vagy agyagbemosódásos talajokon, 7230 Mészkedvelő üde láp-és sásrétek
  • Kiemelt közösségi jelentőségű élőhelytípusok: 91E0 Enyves éger és magas kőris alkotta ligeterdők, 1530 Pannon szikes sztyeppek és mocsarak
  • Közösségi jelentőségű állatfajok: nagy tűzlepke (Lycaena dispar); vöröshasú unka (Bombina bombina), réti csík (Misgurnus fossilis)

Az erősen szabályozott Gerje-patakot több helyen is töltések és füves élőhelyek kísérik az ártéri területeken. Lápszemek, kékperjés rétek, láprétek és szikes gyepek váltakoznak hamvas füzes és égeres ligeterdőkkel a felső folyásvidék mentén. A homoki gyepekbe néhol szürke nyaras foltok terjednek be. A területen viszonylag sok a szántó, illetve a felhagyott parlagterület. A Besnyő-csatornát kiterjedt szikesek és tómedrek kísérik. A Kis-Gerje mentén a egykori tőzegbányák területén ma is zsombékos-tőzegmohás élőhelyfoltok találhatók.

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Természetvédelmi célkitűzések

Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása.
Specifikus célok:

Kedvező természetvédelmi helyzet megőrzése:
A területen található jó állapotú kékperjés láprétek, puhafás ligeterdők, mészkedvelő üde sás- és láprétek kiterjedésének, szerkezetének, fajkészletének megőrzése.
A területen található nagy tűzlepke, vöröshasú unka és réti csík állományok fennmaradásának biztosítása.
A jelölő erdei élőhelyek állományaiban a tájidegen fafajok elegyaránya nem növekedhet.
A többlet vízhatástól függő jelölő élőhelyek számára a megfelelő vízellátottság és vízháztartás biztosítása, vízjárást negatívan befolyásoló vízrendezési beavatkozások nem végezhetőek.

Kedvező természetvédelmi helyzet elérése érdekében szükséges fejlesztés:
Invazív fajok, különösen a selyemkóró, kanadai aranyvessző, zöld juhar, fehér akác, bálványfa által veszélyeztetett jelölő gyeptársulások megóvása a degradációtól, az invazív fajok terjedésének megállítása, állományaik csökkentése.
Az aktuális természeti állapothoz igazodó legeltetési/kaszálási rendszer kialakítása a jelölő gyeptípusok területén a túlhasználat/alulhasználat elkerülése érdekében.
A jelölő erdei élőhelyek állományaiban előtérbe szükséges helyezni a folyamatos erdőborítást biztosító, vagy ahhoz funkciójában jobban közelítő használatok alkalmazását, valamint közelíteni szükséges a lombkorona-, cserje-, lágyszárú szint faji, életkori összetételét a természetes állapotokhoz.
Szükséges a Gerje vízminőségének javítása, a meglévő vízkormányzó műtárgyak felújítása annak érdekében, hogy a vízvisszatartás hatékonyabb legyen a prioritásként kezelt élőhelyek és a vöröshasú unka védelme érdekében
Szükséges kisebb átjárható duzzasztóművek létesítése, illetve ahol lehet, a régi meder újra elárasztása a réti csík védelme érdekében.
A szikes mocsarak területén a vízvisszatartás lehetőségét biztosítani szükséges, elsősorban a lecsapoló csatornák megszűntetésével.

Területkezeléssel kapcsolatos dokumentumok

Veszélyeztető tényezők 

  • intenzív, vagy intenzívebb kaszálás 
  • kaszálás felhagyása/hiánya 
  • pásztorkodás felhagyása, legeltetés hiánya 
  • idegenhonos inváziós fajok jelenléte 
  • csatornázás és vízelvezetés 

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Mocsári teknős Emys orbicularis 11 - 50 C
Vöröshasú unka Bombina bombina - C
Vágó csík Cobitis taenia - C
Szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus 1000 - 2000 C
Réti csík Misgurnus fossilis - C
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus - C
Vérfű-hangyaboglárka Maculinea teleius - C
Nagy tűzlepke Lycaena dispar 501 - 1000 C
Ürge Spermophilus citellus 51 - 100 D
Közönséges vidra Lutra lutra 25 - 25 D
Kisfészkű aszat Cirsium brachycephalum 20000 - 20000 C
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
1530 pannon szikesek 241
6410 kékperjés láprétek 36.79
6440 ártéri mocsárrétek 228.64
91E0 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 49.47

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Gerje-mente. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudi20021
Letöltés dátuma: 2024-07-18

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.