Aszal-völgy

Aszal-völgy

Alapadatok

Terület neve
Aszal-völgy
Terület kódja
HUDI20004
Kiterjedés (ha)
102.16
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Általános leírás, jellemzés

A terület természetvédelmi jelentőségét a löszvegetációnak köszönheti, amely a Mezőföldön korábban nagy kiterjedésű löszvegetáció maradványa. 

A területhez kötődő legfontosabb európai közösségi jelentőségű élőhelyek és fajok:

  • Kiemelt közösségi jelentőségű élőhelytípusok: 6250 Síksági pannon löszgyepek, 6510 Sík- és dombvidéki kaszálórétek (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis).
  • Közösségi jelentőségű állatfajok: magyar tarsza (Isophya costata)  

A löszvölgy a Mezőföld síkságának középső vidékén alakult ki, közvetlenül érintkezik Székesfehérvár belvárosával.  Geológiailag a mezőföldi löszgerincek északi nyúlványát adja. A Pannon-tenger borítása idején vastag tengeri üledék rakódott itt le (homokos, agyagos, márgás), amely a tenger visszahúzódása után kiszáradt. Az alsó pleisztocén során a tektonikai mozgások következtében az addig egységes táblát egy észak-dél, északnyugat-délkeleti irányú vetődések feldarabolták és némelyik táblarög kiemelkedett.  A száraz felületek kiváló alapot szolgáltattak a löszképződéshez, ami legintenzívebben a felső pleisztocénben zajlott. A tájat geomorfológiailag a síkság közepén bevágódó, északnyugat-délkeleti irányú patakmeder jellemzi. Botanikailag az alföldi flórarégióhoz tartozik, amelyen a vegetáció fejlődésében a lösz kulcsfontosságú szerepet játszott.  A Mezőföld potenciális vegetációja döntően a tatárjuharos lösztölgyes, de kisebb területeken löszgyepek és pusztai nyílt erdőségek jelentik a természetes növénytakarót.

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Természetvédelmi célkitűzések

Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása.

Specifikus célok:

Kedvező természetvédelmi helyzet megőrzése:
A jó állapotú síksági pannon löszgyepek természetszerű szerkezetének, fajkészletének megőrzése.

Kedvező természetvédelmi helyzet elérése érdekében szükséges fejlesztés:
Invazív fajok, különösen a fehér akác, bálványfa által veszélyeztetett jelölő gyeptársulás megóvása a degradációtól, az invazív fajok terjedésének megállítása, állományaik csökkentése.
A túlzott becserjésedés miatt leromlott löszgyepek visszaalakítása gyeppé és extenzív mezőgazdasági használattal való fenntartása.
Az aktuális természeti állapothoz igazodó legeltetési/kaszálási rendszer kialakítása a síksági pannon löszgyepek, és a sík- és dombvidéki kaszálórétek területén a túlhasználat/alulhasználat elkerülése érdekében.
A jelölő élőhelyet veszélyeztető invazív erdőállományok lehetőség szerinti átalakítása őshonos fafajú erdőkké, vagy az erdőterületen belül őshonos fafajokból álló puffer terület létrehozása.
Az élőhelyeket veszélyeztető egyéb tevékenységek (pl.: gépjármű forgalom, crossmotorozás) megszüntetése, a jogilag nem létező, de kijárt földutak felszámolása.
A magyar tarsza (Isophya costata) populációk fenntartása érdekében a faj ökológiai igényeinek megfelelő gyepszerkezet kialakítása, élőhelyének extenzív legeltetésével, vagy késői kaszálásával.

Területkezeléssel kapcsolatos dokumentumok

Veszélyeztető tényezők 

  • pásztorkodás felhagyása, legeltetés hiánya 
  • motoros járművel végzett tevékenység 

 

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Magyar tarsza Isophya costata 200 - 300 C
Leánykökörcsin Pulsatilla grandis 200 - 300 C
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
6250 pannon löszsztyeppek 41.2
6210 szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek 0.65
40A0 kontinentális sziklai- és sztyeppcserjések 0.41

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Aszal-völgy. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudi20004
Letöltés dátuma: 2024-01-26

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.