Szigeti homokok

Szigeti homokok

Alapadatok

Terület neve
Szigeti homokok
Terület kódja
HUDI20047
Kiterjedés (ha)
848.9
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Természetvédelmi célkitűzések

Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása.
Specifikus célok:

A kedvező természetvédelmi helyzet megőrzése:
A területen található jó állapotú pannon homoki gyepek kiterjedésének, szerkezetének, fajkészletének megőrzése.
A területen található magyar futrinka (Carabus hungaricus), szarvas ganéjtúró (Bolbelasmus unicornis), homoki kikerics (Colchicum arenarium), homoki nőszirom (Iris humilis subsp. arenaria) állományok fennmaradásának biztosítása.
A jelölő erdei élőhelyek állományaiban a tájidegen fafajok elegyaránya nem növekedhet.

Kedvező természetvédelmi helyzet elérése érdekében szükséges fejlesztés:
Invazív fajok (selyemkóró, kanadai aranyvessző, fehér akác, bálványfa, fekete fenyő, erdei fenyő) által veszélyeztetett pannon homoki gyepek megóvása a degradációtól.
A területen található cserjésedett, mesterségesen erdősített pannon homoki gyepek visszaalakítása gyeppé.
A területen található, invazív fajok (fehér akác, bálványfa, feketefenyő, erdei fenyő) által veszélyeztetett erdőssztyepp tölgyes állományok és töredékek regenerációja, folyamatos erdőborítás biztosítása, fahasználat csak invazív, vagy adventív fafajok eltávolítása érdekében végezhető.
A jelölő élőhelyek inváziós veszélyeztetésének mértéke nem növelhető. Ennek érdekében a jelölő élőhelyekkel érintkező, az adott helyen tényleges inváziós fenyegetést jelentő tájidegen fásszárú állományok nem telepíthetők. Újonnan telepített, vagy erdőfelújítás során létesített tájidegen fásszárú állomány és a jelölő élőhelyek között legalább 20 m széles védőzónának szükséges lennie fásszárú növényzetből, vagy legalább 30 m széles védőzónának lágyszárú növényzetből.
Az aktuális természeti állapothoz igazodó legeltetési rendszer kialakítása a pannon homoki gyepek területén a túllegeltetés/alullegeltetés elkerülése érdekében.
A szigetmonostori volt katonai területen az akácosok fokozatos átalakítása őshonos fafajú erdővé.
A pócsmegyeri homokbuckák területén az ültetvény erdőkkel körbezárt pannon homoki gyep foltok összekötése gyepsávok kialakításával, őshonos fafajú csereerdősítések kivitelezése mellett.
A pócsmegyeri homokbuckák területén a pannon homoki gyep-foltok közé ékelődő akácosok, fekete fenyvesek, erdei fenyvesek fokozatos átalakítása őshonos fafajú erdővé.
A becserjésedés miatt leromlott pannon homoki élőhelyek gyeppé alakítása és fenntartása extenzív mezőgazdasági használattal, a cserjések túlzott térfoglalásának megakadályozása.
Azon erdőrészletekben ahol homoki kikerics (Colchicum arenarium) állományok találhatóak, a megőrzés érdekében az erdőfelújítás során a tuskózás, és a teljes talaj előkészítéses technológia mellőzése.
A puhafás ligeterdő állományokban előtérbe szükséges helyezni a folyamatos erdőborítást biztosító, vagy ahhoz funkciójában jobban közelítő használatok alkalmazását, valamint közelíteni szükséges a lombkorona-, cserje-, lágyszárú szint faji, életkori összetételét a természetes állapotokhoz.
Az élőhelyeket veszélyeztető egyéb tevékenységek (pl.: gépjármű forgalom, crossmotorozás, quad, illegális bányászat) megszüntetése, a jogilag nem létező, de kijárt földutak felszámolása.
A lovas és gyalogos turista forgalom szabályozása, túraútvonalak kijelölése.
A korábban kialakított anyagnyerő helyek gyom és hulladék mentesítése, további lerakások megakadályozása, homoki gyep, őshonos fafajú erdő kialakításával történő rekultivációja a megmaradt eredeti domborzati formák bolygatása nélkül.
A szigetmonostori volt katonai területen a katonai objektumok felszámolása.
A jelölő élőhelyek védelme az infrastruktúrális fejlesztésekkel szemben.
A gyepekben a szürkenyár gyökérsarjról történő terjedésének megállítása.
Abiotikus katasztrófák (pl: tűzkár) elhárítása.
A vadakat vonzó vadászati objektumok eltávolítása a Natura 2000 jelölő élőhelyek területéről.
A területen a vadlétszámot olyan szinten szükséges tartani, hogy az a külön vadvédelem nélküli erdőfelújítást ne gátolja, valamint ne okozza a gyepek degradációját.

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Vöröshasú unka Bombina bombina - C
Magyar futrinka Carabus hungaricus 1001 - 5000 B
Szarvas álganéjtúró Bolbelasmus unicornis - C
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - C
Közönséges denevér Myotis myotis - D
Ürge Spermophilus citellus - D
Homoki kikerics Colchicum arenarium 30000 - 40000 C
Homoki nőszirom Iris humilis ssp. arenaria 2001 - 5000 C
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
6260 pannon homoki gyepek 212.46 80
91I0 euro-szibériai erdőssztyepp-tölgyesek 54.22 20
3270 ártéri magaskórós pionír növényzet 0.45
6240 pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők 0.29
6440 ártéri mocsárrétek 0.85
91F0 keményfás ligeterdők 14.94
91E0 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 10.54

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Szigeti homokok. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudi20047
Letöltés dátuma: 2021-10-16

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.