Rakaca-völgy és oldalvölgyei

Rakaca-völgy és oldalvölgyei

Alapadatok

Terület neve
Rakaca-völgy és oldalvölgyei
Terület kódja
HUAN20002
Kiterjedés (ha)
2082.23
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Területkezeléssel kapcsolatos dokumentumok

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Vöröshasú unka Bombina bombina - D
Homoki küllő Gobio kessleri - D
Vágó csík Cobitis taenia - C
Petényi márna Barbus meridionalis - C
Réti csík Misgurnus fossilis - D
Szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus - C
Halványfoltú küllő Gobio albipinnatus - C
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - D
Díszes légivadász Coenagrion ornatum - C
Nagy tűzlepke Lycaena dispar - C
Tompa folyamkagyló Unio crassus 500000 - 800000 C
Harántfogú törpecsiga Vertigo angustior - C
Vérfű-hangyaboglárka Maculinea teleius - C
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo - C
Erdei szitakötő Ophiogomphus cecilia - D
Zempléni futrinka Carabus zawadszkii - B
Ürge Spermophilus citellus - C
Kis patkósdenevér Rhinolophus hipposideros 200 - 250 B
Nyugati piszedenevér Barbastella barbastellus - C
Közönséges vidra Lutra lutra - D
Csonkafülű denevér Myotis emarginatus 2000 - 2500 A
Magyar nőszirom Iris aphylla ssp. hungarica 4155 - 4155 C
piros kígyószisz Echium russicum 108 - 108 C
Leánykökörcsin Pulsatilla grandis 830 - 830 C
Csíkos medvelepke Callimorpha quadripunctaria - D
Sárga gyapjasszövő Eriogaster catax - C
Hasas törpecsiga Vertigo moulinsiana - D
Nagy patkósdenevér Rhinolophus ferrumequinum - C
Közönséges denevér Myotis myotis - C
Hegyesorrú denevér Myotis blythii - C
Tavi denevér Myotis dasycneme - C
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
6410 kékperjés láprétek 4.3
91M0 pannon cseres-tölgyesek 239.4
6430 üde-nedves magaskórósok 43.4
6510 üde magas füvű kaszálórétek 92.8
6240 pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők 1.6
6440 ártéri mocsárrétek 125.7
7230 mészkedvelő üde láp- és sásrétek 0.03
91E0 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 61.3
3150 természetes jellegű eutróf tavak és hínárnövényzetük 3.61
6190 pannon sziklagyepek 4.39
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 63.66
6210 szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek 4.3

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Rakaca-völgy és oldalvölgyei. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/huan20002
Letöltés dátuma: 2021-10-16

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.