Kiskunsági szikes tavak és az őrjegi turjánvidék

Erről a Natura 2000 területről térképes böngészőnkben is megnézheti, hogy milyen gazdálkodási ajánlásokat fogalmaz meg a terület Fenntartási Terve.
Térkép
Kiskunsági szikes tavak és az őrjegi turjánvidék

Alapadatok

Terület neve
Kiskunsági szikes tavak és az őrjegi turjánvidék
Terület kódja
HUKN10002
Kiterjedés (ha)
35722.19
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Madárvédelmi Terület

Természetvédelmi célkitűzések

Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása. Általános veszélyeztető tényezők mérséklése: 1. A kedvezőtlen környezeti hatások (területek kiszáradása, természeti katasztrófák, kedvezőtlen téli időjárás, predátorok, kedvezőtlen szukcessziós folyamatok) lehetőség szerinti mérséklése. 2. A negatív antropogén hatások mérséklése: 2.1. Gyepeken: a feltörés, felülvetés, műtrágyázás, túllegeltetés, alullegeltetés, kedvezőtlen időpontban és módon végzett kaszálás, engedély nélküli égetés, csatornázás, tájidegen növényfajok terjedésének megakadályozása. 2.2. Szántókon: intenzív kemizálás, mezőgazdasági gépek munkavégzése, kedvezőtlen vetésszerkezet, tarlóégetés 2.3. Erdőkben: nem őshonos fajok telepítése, erdők véghasználata 2.4. Egyéb: emberi zavarás, légtérhasználat, vadászat és vadgazdálkodás, védett fajok lelövése, növény- és állatfajok gyűjtése, illegális fakivágás, terület szennyezése, szigeteletlen légvezetékek, vonalas létesítmények építése.

Általános természetvédelmi célkitűzések: 1. A kijelölt Natura 2000 terület rendeltetésének megfelelően a fő cél a közösségi jelentőségű élőhelyek és fajok védelmét szolgáló Natura 2000 területek hálózatának fenntartása és a jelölő élőhelyek, valamint fajok populációinak fejlesztése; 2. A meglévő természetes és természetközeli élőhelyek, ezekre az élőhelyekre jellemző fajok, életközösségek, valamint a biodiverzitás megőrzése, fejlesztése; 3. A degradálódott élőhelyek rehabilitációja, a megsemmisült élőhelyek és ökológiai kapcsolatok rekonstrukciója különös tekintettel a tájra jellemző pusztai- és vizes élőhelyekre, törekvés a tájléptékű rehabilitációra az élőhely feldarabolódás csökkentése érdekében; 4. A természetvédelmi intézkedésekkel összhangban a területek fenntartható használatának biztosítása, a kezelési és fejlesztési intézkedések beépítése a vidékfejlesztési stratégiába; 5. A helyi társadalom szemléletének, ismeretének fejlesztése a természeti értékek, területek vonatkozásában, a természetvédelmi intézkedések kommunikációs fejlesztése. Kezelési stratégiák Élőhelyek megőrzése - A nemzeti park kezelési terveinek felülvizsgálata a Natura 2000 hálózat jelölő élőhelyeinek megőrzése szempontjából; - A természetes és természetközeli vízi- vizes- pusztai- és erdei élőhely mozaikok megőrzése és fejlesztése; - További erdőtelepítések visszaszorítása; - A vizes élőhelyek védőövezetének kialakítása; - Az infrastruktúra és ipari fejlesztések, vonalas létesítmények további terjedésének megakadályozása; - A kavicsbányászat további terjedésének megakadályozása; - Az állami földterületek vagyonkezelési jogának átadása a természetvédelmi kezelőnek; - Földvásárlás a természetvédelmi kezelő javára; - Az érvényben lévő vízjogi engedélyek felülvizsgálata; Élőhelyek rehabilitációja - A szántóterületek arányának csökkentése (kivéve a túzokvédelmi szempontból jelentős egységeket); - A nem őshonos faültetvények természetszerű átalakítása; - Pusztai élőhely-rehabilitáció természetszerű gyepek kialakításával; - Vizes élőhely rehabilitáció vízvisszatartással és árasztással; - Tájrehabilitáció - Nyílt vízfelületek kialakítása; - A bányatelkek, tájsebek és illegális hulladéklerakók felszámolása és rekultivációja; - A tájidegen növényfajok visszaszorítása (különösen keskenylevelű ezüstfa, aranyvessző); - Az állami földterületek vagyonkezelési jogának átadása a természetvédelmi kezelőnek; - Földvásárlás a természetvédelmi kezelő javára - Az érvényben lévő vízjogi engedélyek felülvizsgálata; Fajok megőrzése - A kmt. jelölő fajainak megőrzése elsődlegesen az általános élőhely megőrzésen és rehabilitációs stratégián keresztül valósul meg; - A nemzeti park kezelési terveinek felülvizsgálata a Natura 2000 hálózat jelölő fajainak megőrzése szempontjából; - A kmt. jelölő fajainak megőrzésére irányuló speciális intézkedések kidolgozása; - Fajmegőrzési tervek kidolgozása a Magyarország vonatkozásában különösen jelentős és veszélyeztetett jelölő fajokra; Különleges madárvédelmi intézkedések - Túzokkíméleti területek kialakítása - A madárpopulációk szaporodási lehetőségeinek fejlesztése - A madárpopulációk táplálkozási lehetőségeinek fejlesztése - A madárpopulációk zavartalanságának biztosítása - A vonalas létesítmények okozta madárpusztulások csökkentése - A halastavak üzemrendjének szabályozása - A vadászati, vadgazdálkodási tevékenység (üzemtervek) felülvizsgálata Vidékfejlesztés - Az ökológiai feltételekhez alkalmazkodó fenntartható földhasználati struktúra kialakítása, különös tekintettel a természet- és tájvédelmet szolgáló tevékenységek támogatására; - A természeti erőforrások környezettudatos használatának általános fejlesztése, az elővigyázatosság és megelőzés elvének érvényre juttatásával, fennmaradt hagyományos gazdálkodási formák megőrzése; - Az agrárgazdaság fenntartható fejlesztése területi feltételeinek biztosításával hozzájárulni a népességmegtartó képesség új alapokra helyezéséhez a tájgazdálkodás hosszú távú biztosítása érdekében. Kutatás, monitoring A legfőbb élőhely-típusokhoz köthető célkitűzések Az SPA területén prioritásként megjelölt madárfajok populációméretének, valamint a fajok élőhelyének elérni kívánt minőségbeli, kiterjedésbeli és elhelyezkedésbeli célállapotának meghatározása és rendszeres felülvizsgálata, beleértve az adott faj jelenlegi és potenciális előfordulási területeit egyaránt. A drasztikusan megváltozott természeti, különösen a hidrológiai feltételek (vízrendezések, lecsapolások) helyreállítása, ezzel az egyirányú szukcessziós folyamat és az azzal járó degradáció megállítása. Az területhasználat intenzitásának mérséklése, ami az alkalmazott mezőgazdasági módszerek tökéletesedésével és gyorsulásával a biodiverzitás csökkenését, természeti értékvesztést idézett elő. A természetes vagy természetközeli állapotú területek kiterjedésének növelése, a további ősgyepfeltörések (szántóföldi gazdálkodás, erdősítés) megakadályozása. A jelenleg még fennmaradt területek -különös tekintettel a gyepterületekre- mintegy refúgiumként tartandók számon. Vizes élőhelyek Az időszakos, vagy állandó vizes élőhelyekhez kötődő madárfajok esetében a természetes vízkészletek megőrzése, valamint az élőhelyek megóvása érdekében a kedvező vízállapotok kialakítása és megtartása az elsődleges célkitűzés. Az SPA területén a mesterséges vizes élőhelyek számának, a meglévők kiterjedésének növelése a jövőben nem, míg a meglévők fenntartása és állapotuk javítása kiemelt természetvédelmi célkitűzés. A természetes vízkészletek megőrzése és a területi adottságokhoz igazodó mezőgazdasági művelés mellett a természetes, jellemzően időszakos vizes élőhelyek száma növekedhet. A kiskunsági szikes tavak és Miklapuszta térségében a hajdani kiterjedt – napjainkban már használatok kívüli – meliorációs csatorna és töltésrendszerek megszüntetése és ezzel a térség ősvízrajzának részleges (lehetőség szerinti) helyreállítása kiemelt cél. Szántó- és gyepterületek - Gyepek és gyep művelési ágú élőhelyek művelési ágának fenntartása, természetes állapotuk megóvása - A gyepterületeken a hagyományos, extenzív használatnak megfelelő legeltetéses állattartás vagy kaszálás folytatása, illetve jelentős mértékű fejlesztése - A gyepterületek kezelése kíméletes, extenzív gazdálkodással, mechanikai jellegű ápolási munkák, öntözés, trágyázás, felülvetés, növényvédő szerek vagy gyomirtók felhasználása nélkül; feltörésük, felszabdalásuk, továbbá a jelentkező felszíni vizek elvezetése nélkül. A változatos pusztai környezetet biztosító szántó, gyep és időszakos vizes élőhely-komplexek fenntartása, illetve az egyes élőhelyek arányának javítása kiemelt természetvédelmi célkitűzés a pusztai madárközösségek védelme érdekében. A mezőgazdasági környezethez kötődő madárfajok populációinak megőrzése és kedvező természetvédelmi helyzetének helyreállítása érdekében az alábbi célkitűzések megvalósítása szükséges: 1. Az élőhelyek átalakítása miatt, a jelölő madárfajok jelenlegi és potenciális élőhelyén bekövetkező irreverzibilis változások (pl. újabb erdősítések, infrastrukturális beruházások létesítése stb.) megakadályozása. 2. A szántóföldi művelés racionalizálása az agrártámogatások fenntartásával, de a jelenleginél racionalizáltabb és célirányosabb kifizetés által. 2.1. A földrészletek művelési ágának, illetve termőhelyi adottságának, természetbeni állapotának újbóli meghatározása és kizárólag a termőhelyi adottságoknak megfelelő művelés támogatása. 2.2. Az intenzív mezőgazdasági művelés lehetőségeinek korlátozása az agrár-környezetgazdálkodási program természetvédelmi célprogramjainak értékelésével és módosításával, valamint a horizontális célprogramok háttérbe szorításával. 3. A gyepterületek általános védelme, természetvédelmi állapotuk helyreállítása 3.1. A gyepterületek arányának növelése elsősorban a kedvezőtlen adottságú szántóterületek visszagyepesítése révén. 3.2. A gyepterületek tényleges kiterjedésnek növelése az inváziós tájidegen növények állományainak visszaszorítása révén. 4. Az SPA területén fészkelő madárfajok költési sikerének növelése: 4.1. Mezőgazdasági és vadgazdálkodási tevékenységek ésszerű szabályozása a szaporodási időszakban, a szabályozási rendszer rendszeres felülvizsgálata mellett. A felülvizsgálatnak az előírások hatékonyságának értékelésén túl a védendő fajok körének meghatározására, illetve a korlátozások alkalmazásnak térbeliségére is ki kell terjednie. 4.2. A pusztai környezetben meglévő magányos fák, fasorok és kisebb facsoportok természetvédelmi állapotának helyreállítása a megfelelő utánpótlás biztosításával és az őshonos fafajok arányának növelésével. 4.3. A gyepterületek hasznosítási módjának (kaszálás, vagy legeltetés) meghatározása, figyelemmel a fészkelő és vonuló fajok ökológiai igényire, így különös tekintettel a kaszálás időpontjára, valamint a legeltetés időzítésére, módjára és mértékére. 5. A degradált élőhelyek természetvédelmi helyzetének helyreállítása, különös tekintettel a korábban létesített vonalas létesítmények (pl. funkció nélküli belvízelvezető-árkok és öntözőcsatornák, légvezetékek) felszámolásával, újabb létesítések megakadályozásával. Erdők Az SPA területén a jelölő pusztai élőhelyek és fajok állományainak térbeli kapcsolatait rontó, természetvédelmi célt nem szolgáló erdőtelepítések kerülendők. There is a management plan for the national park sites (36 %) from 1997; its contents are incomplete and not according to the relevant national law, so it needs renewal.

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Kanalas réce Anas clypeata 400 - 600 B
Ugartyúk Burhinus oedicnemus 5 - 10 B
Rétisas Haliaeetus albicilla 10 - 12 B
Barátréce Aythya ferina 250 - 300 C
Küszvágó csér Sterna hirundo 0 - 50 B
Feketenyakú vöcsök Podiceps nigricollis 15 - 20 B
Vörösnyakú lúd Branta ruficollis 10 - 50 A
Karvalyposzáta Sylvia nisoria - D
Törpegém Ixobrychus minutus 20 - 30 C
Fekete gólya Ciconia nigra 10 - 20 C
Üstökösgém Ardeola ralloides 0 - 10 C
Guvat Rallus aquaticus - C
Kis lilik Anser erythropus 1 - 4 C
Nagy póling Numenius arquata 500 - 600 B
Piroslábú cankó Tringa totanus 80 - 100 B
Kerecsensólyom Falco cherrug 3 - 5 C
Kékbegy Luscinia svecica 5 - 10 C
Vándorsólyom Falco peregrinus 2 - 3 D
Böjti réce Anas querquedula 100 - 150 B
Jégmadár Alcedo atthis 8 - 10 C
Réti cankó Tringa glareola 200 - 500 B
Bakcsó Nycticorax nycticorax 0 - 20 C
Nagy goda Limosa limosa 100 - 300 C
Vörös gém Ardea purpurea 10 - 40 B
Nagy kócsag Egretta alba 0 - 40 C
Széki lile Charadrius alexandrinus 5 - 10 A
Hamvas rétihéja Circus pygargus 3 - 5 C
Gulipán Recurvirostra avosetta 10 - 250 A
Cigányréce Aythya nyroca 10 - 15 C
Jégmadár Alcedo atthis 8 - 10 C
Kis vöcsök Tachybaptus ruficollis 50 - 100 C
Szerecsensirály Larus melanocephalus 0 - 35 A
Pajzsoscankó Philomachus pugnax 4000 - 5000 B
Aranylile Pluvialis apricaria 1000 - 2000 A
Balkáni fakopáncs Dendrocopos syriacus 8 - 10 C
Fekete harkály Dryocopus martius 4 - 5 D
Kis őrgébics Lanius minor 30 - 40 C
Kis póling Numenius phaeopus 80 - 100 B
Parlagi pityer Anthus campestris 20 - 30 C
Nagy lilik Anser albifrons 4000 - 15000 B
Daru Grus grus 300 - 400 C
Fehér gólya Ciconia ciconia 100 - 250 C
Gólyatöcs Himantopus himantopus 5 - 30 B
Kormos szerkő Chlidonias niger 100 - 300 B
Guvat Rallus aquaticus 80 - 100 C
Nagy goda Limosa limosa 0 - 10 C
Kis vízicsibe Porzana parva 15 - 20 C
Szalakóta Coracias garrulus 5 - 10 C
fattyúszerkő Chlidonias hybridus 0 - 300 B
Bölömbika Botaurus stellaris 10 - 15 C
Kanalasgém Platalea leucorodia 0 - 20 C
Kis kócsag Egretta garzetta 0 - 10 C
Barna rétihéja Circus aeruginosus 35 - 40 C
Túzok Otis tarda 55 - 65 B
Kis vöcsök Tachybaptus ruficollis 45 - 50 C
Tövisszúró gébics Lanius collurio 50 - 60 C
Nagy póling Numenius arquata 3 - 3 C
Pettyes vízicsibe Porzana porzana 5 - 10 C
Halászsas Pandion haliaetus 3 - 5 C
Fülemlesitke Acrocephalus melanopogon 25 - 30 C
Vetési lúd Anser fabalis 200 - 220 C
Fehér gólya Ciconia ciconia 60 - 70 C
Nyári lúd Anser anser 1000 - 1200 B
Rétisas Haliaeetus albicilla 1 - 1 C
Piroslábú cankó Tringa totanus 40 - 50 B
Túzok Otis tarda 60 - 70 B
Csörgő réce Anas crecca 1000 - 3000 B
Kék vércse Falco vespertinus 70 - 80 B
Kékes rétihéja Circus cyaneus 80 - 120 B
Nyári lúd Anser anser 50 - 50 B
Havasi lile Charadrius morinellus - D
Parlagi sas Aquila heliaca 2 - 5 C

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Kiskunsági szikes tavak és az őrjegi turjánvidék. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hukn10002
Letöltés dátuma: 2024-01-24

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.