Cserebökényi-puszták

Cserebökényi-puszták

Alapadatok

Terület neve
Cserebökényi-puszták
Terület kódja
HUKM10005
Kiterjedés (ha)
28074.66
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Madárvédelmi Terület

Természetvédelmi célkitűzések

Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása.Specifikus célok: Az érintett érdekcsoportokkal, elsősorban földhasználókkal, erdőgazdálkodókkal, vízügyi kezelőkkel és vadgazdálkodókkal a célkitűzések megismertetése, a célkitűzések megvalósításához szükséges feladatok és felelősségük tudatosítása, tevékenységük hatékony pénzügyi támogatása. A természetes, illetve természetközeli gyepterületek, különösen a síksági pannon löszgyepek, valamint a pannon szikes sztyeppek és mocsarak fenntartása aktív természetvédelmi kezeléssel (legeltetés, kaszálás). Az aktuális természeti állapothoz igazodó legeltetési rendszer kialakítása a túllegeltetés, illetve alullegeltetés elkerülése érdekében. Az inváziós növényfajok visszaszorítása, terjedésének megakadályozása megfelelő természetvédelmi kezeléssel. A természetes, illetve természetközeli gyepterületek, különösen a síksági pannon löszgyepek, valamint a pannon szikes sztyeppek és mocsarak területi arányának növelése, különös tekintettel a területek koherenciájának növelésére, elsősorban a gyepterületek közé ékelődő, szántóföldi művelésre kevésbé alkalmas területek visszagyepesítésével. A vizes élőhelyek természetesnek megfelelő vízellátásának biztosítása megfelelő vízkormányzással. A mezei élettérhez kötődő közösségi jelentőségű fajok és a közösségi jelentőségű ragadozómadárfajok zsákmányállatainak állományának fenntartása érdekében az extenzív szántóföldi termesztéstechnológia támogatása az arra alkalmas területeken. A meglévő facsoportok, erdősávok fenntartása, természetességük őshonos fafajokkal történő javítása. Pusztai környezetben facsoportok telepítésének támogatása a terület táji adottságaival összhangban. A terület jelölő madárfajainak és ezek élőhelyeinek megőrzésével összhangban álló vadlétszám kialakítása és fenntartása. A zavarásra érzékeny prioritásfajok esetében a fészkelő- és jelentős gyülekezőhelyek háborítatlansága érdekében az emberi eredetű zavaró hatások megelőzése és mérséklése. A középfeszültségű elektromos vezetékhálózat madárbaráttá tétele a prioritásként meghatározott szakaszokon.

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Piroslábú cankó Tringa totanus 1 - 25 C
Kis őrgébics Lanius minor - C
Kanalasgém Platalea leucorodia 45 - 50 C
Hamvas rétihéja Circus pygargus 6 - 8 B
Vörös gém Ardea purpurea - D
Bakcsó Nycticorax nycticorax 100 - 120 B
Barátréce Aythya ferina - D
Gulipán Recurvirostra avosetta 10 - 30 B
Gólyatöcs Himantopus himantopus 25 - 80 B
Fehér gólya Ciconia ciconia - D
Pettyes vízicsibe Porzana porzana 0 - 100 C
Tövisszúró gébics Lanius collurio - D
Barna rétihéja Circus aeruginosus 18 - 20 C
Kormos szerkő Chlidonias niger 1 - 10 C
Aranylile Pluvialis apricaria - B
Pajzsoscankó Philomachus pugnax - C
Ugartyúk Burhinus oedicnemus 4 - 5 B
Üstökösgém Ardeola ralloides - D
Szalakóta Coracias garrulus 1 - 50 B
Nagy goda Limosa limosa 5 - 50 B
Törpegém Ixobrychus minutus - D
Kékes rétihéja Circus cyaneus - B
Békászó sas Aquila pomarina - D
Fekete gólya Ciconia nigra 80 - 100 B
Nagy kócsag Egretta alba 50 - 175 B
Kis kócsag Egretta garzetta 8 - 10 C
Bölömbika Botaurus stellaris - C
Réti fülesbagoly Asio flammeus 1 - 5 C
Kék vércse Falco vespertinus 32 - 64 B
Kendermagos réce Anas strepera 0 - 7 C
Nyári lúd Anser anser 0 - 35 C
Parlagi sas Aquila heliaca 5 - 10 C
Parlagi sas Aquila heliaca 6 - 6 C
Réti fülesbagoly Asio flammeus 0 - 50 B
Cigányréce Aythya nyroca 10 - 50 B
Kék vércse Falco vespertinus 1 - 1100 A
Daru Grus grus 0 - 2000 C

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Cserebökényi-puszták. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hukm10005
Letöltés dátuma: 2024-01-22

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.