Vásárhelyi- és Csanádi-puszták

Hódmezővásárhely környéki és csanádi-háti puszták

Alapadatok

Terület neve
Hódmezővásárhely környéki és csanádi-háti puszták
Terület kódja
HUKM10004
Kiterjedés (ha)
21832.54
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Madárvédelmi Terület

Természetvédelmi célkitűzések

Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása. Specifikus célok: Az érintett érdekcsoportokkal, elsősorban földhasználókkal, erdőgazdálkodókkal, vízügyi kezelőkkel és vadgazdálkodókkal a célkitűzések megismertetése, a célkitűzések megvalósításához szükséges feladatok és felelősségük tudatosítása, tevékenységük hatékony pénzügyi támogatása. A természetes, illetve természetközeli gyepterületek, különösen a síksági pannon löszgyepek, valamint a pannon szikes sztyeppek és mocsarak fenntartása aktív természetvédelmi kezeléssel (legeltetés, kaszálás). Az aktuális természeti állapothoz igazodó legeltetési rendszer kialakítása a túllegeltetés, illetve alullegeltetés elkerülése érdekében. Az inváziós növényfajok visszaszorítása, terjedésének megakadályozása megfelelő természetvédelmi kezeléssel. A természetes, illetve természetközeli gyepterületek, különösen a síksági pannon löszgyepek, valamint a pannon szikes sztyeppek és mocsarak területi arányának növelése, különös tekintettel a területek koherenciájának növelésére, elsősorban a gyepterületek közé ékelődő, szántóföldi művelésre kevésbé alkalmas területek visszagyepesítésével. A szikes tavak esetében szántóföldi művelés alól mentes puffersávok kijelölése a negatív hatások, így a vegyszerbemosódás mérséklése érdekében, a puffersávok visszagyepesítése. A vizes élőhelyek természetesnek megfelelő vízellátásának biztosítása megfelelő vízkormányzással. A túzok védelme szempontjából jelentős szántóterületeken a megfelelő kultúraszerkezet biztosítása elsősorban a szálas pillangós takarmánynövények és az ugarterületek arányának növelésével, az őszi káposztarepce megfelelő mértékű területi kiterjedésének biztosításával, elsősorban az MTÉT célprogramok fenntartásán keresztül. A mezőgazdasági munkák révén veszélyeztetett túzok fészekaljak számának csökkentése. A veszélyeztető tényezők korlátozása elsősorban az MTÉT célprogram fenntartásán keresztül. A meglévő facsoportok, erdősávok fenntartása, természetességük őshonos fafajokkal történő javítása. Az erdőtelepítési program összehangolása a közösségi jelentőségő fajok, különös tekintettel a túzok védelme szempontjából jelentős területek megőrzése érdekében. Pusztai környezetben facsoportok telepítésének támogatása a terület táji adottságaival összhangban. A terület jelölő madárfajainak és ezek élőhelyeinek megőrzésével összhangban álló vadlétszám kialakítása és fenntartása. A kialakított vízivadvédelmi területen a vízivadvadászat tilalmának fenntartása.

A zavarásra érzékeny prioritásfajok esetében a fészkelő- és jelentős gyülekezőhelyek háborítatlansága érdekében az emberi eredetű zavaró hatások megelőzése és mérséklése. A középfeszültségű elektromos vezetékhálózat madárbaráttá tétele a prioritásként meghatározott szakaszokon.

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Fekete gólya Ciconia nigra 1 - 60 C
Tőkés réce Anas platyrhynchos 1 - 10000 C
Böjti réce Anas querquedula 1 - 200 B
Kanalas réce Anas clypeata 1 - 1500 B
Békászó sas Aquila pomarina - D
Aranylile Pluvialis apricaria 1000 - 10000 A
Réti cankó Tringa glareola - A
Csörgő réce Anas crecca 1 - 15000 B
Vörösnyakú lúd Branta ruficollis 1 - 30 C
Fehér gólya Ciconia ciconia 200 - 200 C
Kis kócsag Egretta garzetta 1 - 30 C
Bölömbika Botaurus stellaris - C
Nagy lilik Anser albifrons 1 - 12000 C
Vándorsólyom Falco peregrinus - D
Nagy goda Limosa limosa 3000 - 4000 A
Kis őrgébics Lanius minor - D
Széki lile Charadrius alexandrinus 2 - 7 A
Nagy goda Limosa limosa 80 - 80 A
Barna rétihéja Circus aeruginosus 10 - 25 C
Gólyatöcs Himantopus himantopus 1 - 110 B
Daru Grus grus 10000 - 20000 A
Kék vércse Falco vespertinus 1 - 210 A
Böjti réce Anas querquedula 20 - 20 C
Kék galamb Columba oenas - B
Rétisas Haliaeetus albicilla 0 - 5 C
Pajzsoscankó Philomachus pugnax - C
Nagy kócsag Egretta alba 1 - 320 B
Gulipán Recurvirostra avosetta 1 - 10 B
Tövisszúró gébics Lanius collurio - D
Nyári lúd Anser anser 200 - 400 C
Réti fülesbagoly Asio flammeus 0 - 150 B
Réti fülesbagoly Asio flammeus 1 - 10 C
Bakcsó Nycticorax nycticorax 300 - 350 A
Fehér gólya Ciconia ciconia 1 - 5 C
Kék vércse Falco vespertinus 1 - 850 A
Túzok Otis tarda 30 - 30 B
Piroslábú cankó Tringa totanus 1 - 80 B
Nagy póling Numenius arquata 180 - 200 C
Kis póling Numenius phaeopus 3000 - 5000 A
Vörös gém Ardea purpurea - C
Cigányréce Aythya nyroca - D
Pusztai ölyv Buteo rufinus - D
fattyúszerkő Chlidonias hybridus 0 - 500 B
Kékes rétihéja Circus cyaneus - C
Szalakóta Coracias garrulus 1 - 50 B
Törpegém Ixobrychus minutus - D
Parlagi sas Aquila heliaca 2 - 2 C
Parlagi sas Aquila heliaca 5 - 10 C
Pusztai ölyv Buteo rufinus 1 - 2 D

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Hódmezővásárhely környéki és csanádi-háti puszták. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hukm10004
Letöltés dátuma: 2024-01-22

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.