Kis-Sárrét

Kis-Sárrét

Alapadatok

Terület neve
Kis-Sárrét
Terület kódja
HUKM10002
Kiterjedés (ha)
8340.35
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Madárvédelmi Terület

Természetvédelmi célkitűzések

Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása.Specifikus célok: Az érintett érdekcsoportokkal, elsősorban földhasználókkal, erdőgazdálkodókkal, vízügyi kezelőkkel, hal- és vadgazdálkodókkal partneri viszony fenntartása, bevonásuk a védelmi tevékenységbe. A természetes, illetve természetközeli gyepterületek, különösen a pannon szikes sztyeppek és mocsarak fenntartása aktív természetvédelmi kezeléssel (legeltetés, kaszálás). Az aktuális természeti állapothoz igazodó legeltetési rendszer kialakítása a túllegeltetés, illetve alullegeltetés elkerülése érdekében. Az inváziós növényfajok visszaszorítása, terjedésének megakadályozása megfelelő természetvédelmi kezeléssel. A természetes, illetve természetközeli gyepterületek, különösen a pannon szikes sztyeppek és mocsarak területi arányának növelése, különös tekintettel a területek koherenciájának növelésére, elsősorban a gyepterületek közé ékelődő, szántóföldi művelésre kevésbé alkalmas területek visszagyepesítésével. A vizes élőhelyek természetesnek megfelelő vízellátásának biztosítása megfelelő vízkormányzással. A túzok védelme szempontjából jelentős szántóterületeken a megfelelő kultúraszerkezet biztosítása elsősorban a szálas pillangós takarmánynövények és az ugarterületek arányának növelésével, az őszi káposztarepce megfelelő mértékű területi kiterjedésének biztosításával, elsősorban az MTÉT célprogramok fenntartásán keresztül. A mezőgazdasági munkák révén veszélyeztetett túzok fészekaljak számának csökkentése. A veszélyeztető tényezők korlátozása elsősorban az MTÉT célprogram fenntartásán keresztül. Alkalmas szántóföldi táplálkozóterületek kialakítása a vonuló és telelő vadlúdállományok éjszakázó- és pihenőhelyeinek környezetében, elsősorban az MTÉT célprogramon keresztül. Természetközeli erdőkezelési eljárások alkalmazása. Az erdőterületek esetében a természetesség növelése, a vágásérettségi kor emelése, a site-on belül kiegyenlített korosztályszerkezet kialakítása és fenntartása. Az erdőtelepítési program összehangolása a közösségi jelentőségő fajok, különös tekintettel a túzok védelme szempontjából jelentős területek megőrzése érdekében. Az extenzív halgazdálkodás támogatása a Biharugrai- és Begécsi-halastavak, mint kiemelkedő természetvédelmi értéket képviselő vizes élőhelyek hosszú távú fenntartása érdekében. A terület jelölő madárfajainak és ezek élőhelyeinek megőrzésével összhangban álló vadlétszám kialakítása és fenntartása. A kialakított vízivadvédelmi területen a vízivadvadászat tilalmának fenntartása. A zavarásra érzékeny prioritásfajok esetében a fészkelő- és jelentős gyülekezőhelyek háborítatlansága érdekében az emberi eredetű zavaró hatások megelőzése és mérséklése. A középfeszültségű elektromos vezetékhálózat madárbaráttá tétele a prioritásként meghatározott szakaszokon. A Natura 2000 hálózat koherenciájának növelése érdekében a célkitűzések megvalósítása a közvetlenül kapcsolódó romániai site (ROSPA0097 Pescăria Cefa – Pădurea Rădvani) figyelembe vételével, a tevékenységek összehangolásával.

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Jégmadár Alcedo atthis - D
Barna rétihéja Circus aeruginosus 45 - 50 C
Túzok Otis tarda 40 - 40 C
Kontyos réce Aythya fuligula 0 - 2 C
Fülemlesitke Acrocephalus melanopogon - D
Kontyos réce Aythya fuligula 100 - 500 C
Rétisas Haliaeetus albicilla 11 - 50 B
Barna rétihéja Circus aeruginosus - B
Kormos szerkő Chlidonias niger 50 - 415 B
Hamvas rétihéja Circus pygargus 0 - 3 C
Kendermagos réce Anas strepera 200 - 650 B
Kanalasgém Platalea leucorodia 50 - 650 A
Kerceréce Bucephala clangula 100 - 350 C
Réti fülesbagoly Asio flammeus 0 - 20 C
Barna kánya Milvus migrans - D
Kis kárókatona Phalacrocorax pygmeus 50 - 150 B
Nagy kócsag Egretta alba 70 - 345 B
Csörgő réce Anas crecca 1000 - 8300 B
Üstökösgém Ardeola ralloides 15 - 20 B
Szerecsensirály Larus melanocephalus 0 - 5 D
Kis lilik Anser erythropus 1 - 12 B
Cigányréce Aythya nyroca 1 - 2400 A
Kis kócsag Egretta garzetta 10 - 25 C
Küszvágó csér Sterna hirundo 70 - 140 A
Cigányréce Aythya nyroca 40 - 70 B
Szalakóta Coracias garrulus 13 - 17 C
Aranylile Pluvialis apricaria 1 - 3000 B
Kis vízicsibe Porzana parva - D
Rétisas Haliaeetus albicilla 1 - 2 C
Sárszalonka Gallinago gallinago 100 - 200 D
Kanalasgém Platalea leucorodia 80 - 170 B
Kanalas réce Anas clypeata 2500 - 4000 A
Gulipán Recurvirostra avosetta 100 - 330 B
Haris Crex crex 1 - 16 C
fattyúszerkő Chlidonias hybridus 5 - 500 B
Vetési lúd Anser fabalis 10 - 70 D
Kis őrgébics Lanius minor - D
Pajzsoscankó Philomachus pugnax 1000 - 5000 C
Nagy lilik Anser albifrons 20000 - 45000 A
Kékes rétihéja Circus cyaneus - B
Barátréce Aythya ferina 50 - 90 B
Kék vércse Falco vespertinus 1 - 3 C
Réti cankó Tringa glareola - C
Vörösnyakú lúd Branta ruficollis 1 - 69 A
Darázsölyv Pernis apivorus - D
Nagy póling Numenius arquata 40 - 400 B
Fehér gólya Ciconia ciconia 300 - 400 B
Tövisszúró gébics Lanius collurio - D
Pettyes vízicsibe Porzana porzana 1 - 10 C
Nagy kócsag Egretta alba 132 - 140 B
Kis bukó Mergus albellus 60 - 200 B
fattyúszerkő Chlidonias hybridus 20 - 300 B
Barátréce Aythya ferina 1000 - 2500 A
Tőkés réce Anas platyrhynchos 1 - 70000 A
Bakcsó Nycticorax nycticorax 30 - 40 C
Gólyatöcs Himantopus himantopus 0 - 5 C
Réti fülesbagoly Asio flammeus 1 - 13 C
Hamvas rétihéja Circus pygargus - C
Nagy goda Limosa limosa 1000 - 7000 A
Kékbegy Luscinia svecica - D
Kendermagos réce Anas strepera 0 - 2 C
Bakcsó Nycticorax nycticorax 101 - 500 C
Böjti réce Anas querquedula 200 - 700 B
Bölömbika Botaurus stellaris - B
Gólyatöcs Himantopus himantopus 0 - 30 C
Gulipán Recurvirostra avosetta 0 - 25 C
Fekete gólya Ciconia nigra 11 - 50 C
Kis kócsag Egretta garzetta 20 - 200 C
Kis kárókatona Phalacrocorax pygmeus 200 - 650 B
Küszvágó csér Sterna hirundo 500 - 600 A
Üstökösgém Ardeola ralloides 40 - 60 B
Békászó sas Aquila pomarina - D
Vörös gém Ardea purpurea 15 - 25 B
Tőkés réce Anas platyrhynchos 70 - 80 C
Pusztai ölyv Buteo rufinus 1 - 2 C
Batla Plegadis falcinellus - D
Darázsölyv Pernis apivorus - D
Törpegém Ixobrychus minutus - C
Halászsas Pandion haliaetus 1 - 2 D
Nyári lúd Anser anser 100 - 250 B
Nyári lúd Anser anser 3000 - 7000 B
Batla Plegadis falcinellus 0 - 3 C
Piroslábú cankó Tringa totanus 4 - 6 C
Parlagi sas Aquila heliaca 1 - 3 D

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Kis-Sárrét. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hukm10002
Letöltés dátuma: 2024-01-23

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.