Zámolyi-medence

Zámolyi-medence

Alapadatok

Terület neve
Zámolyi-medence
Terület kódja
HUDI30002
Kiterjedés (ha)
2595.09
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési és Madárvédelmi Terület

Természetvédelmi célkitűzések

Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása.
Specifikus célok:

Kedvező természetvédelmi helyzet megőrzése:

- A területen található jó állapotú kékperjés láprétek és kaszálórétek kiterjedésének, szerkezetének, fajkészletének megőrzése.
- A területen található kisfészkű aszat, nagy tűzlepke, magyar tarsza, lápi póc, réti csík és vöröshasú unka állományok fennmaradásának biztosítása.
- A többlet vízhatástól függő jelölő élőhelyek számára a megfelelő vízellátottság és vízháztartás biztosítása, vízjárást negatívan befolyásoló vízrendezési beavatkozások nem végezhetőek.
- A jelölő fajok populáció nagyságának megőrzése, a populációk elterjedési területe nem csökkenhet. Kiemelt fajként kell a védelem során kezelni: a cigányrécét (Aythya nyroca), a kis vízicsibét (Porzana parva), pettyes vízicsibét (Porzana porzana), a harist (Crex crex) és a vonuló vízi madarakat.
- A jó állapotú gyep élőhelyek természetszerű szerkezetének megőrzése. Magas természetességű gyepek fenntartása szakszerű hasznosítással/kezeléssel.
- Extenzív gyepgazdálkodás fenntartása. Legelő állatállomány növekedésének elérése.
- Változatos, fajspecifikus extenzív földhasználat és mezőgazdasági művelés fenntartása és fejlesztése.
- Kisvizek rekonstrukcióinak elősegítése, támogatása.
- A vízi vad vadászat korlátozásának fenntartása.

Kedvező természetvédelmi helyzet elérése érdekében szükséges fejlesztés:

- Inváziós fajok, különösen a kanadai aranyvessző, zöld juhar, fehér akác, bálványfa által veszélyeztetett jelölő gyeptársulások megóvása a degradációtól, az inváziós fajok terjedésének megállítása, állományaik csökkentése.
- Az aktuális természeti állapothoz igazodó legeltetési/kaszálási rendszer kialakítása a kékperjés láprétek, mocsárrétek területén a túlhasználat/alulhasználat, valamint a természetes gyepszerkezetet romboló használat elkerülése érdekében.
- A lápi póc, réti csík vöröshasú unka védelme érdekében a területen vízvisszatartó rendszert szükséges megvalósítani.
- A Zámolyi tározó vízszintszabályozásának természetvédelmi célú átalakítása.
- A meglevő vízkormányzó műtárgyak rendszeres karbantartása.
- Ritkító halászat az inváziós naphal állomány csökkentése érdekében.
- Meglévő ürge állományok megőrzése, szükség szerint telepítés alkalmas élőhelyekre. Meglévő és új létesítésű középfeszültségű elektromos hálózat tartóoszlopainak szigetelése, továbbá szükség esetén földkábelbe helyezése.
- Zámolyi-víztározóban alacsony vízmagasságú vízfelületek kialakítása.
- Invazív fajok, különösen a selyemkóró, kanadai aranyvessző, fehér akác, bálványfa, fekete fenyő, erdei fenyő, keskenylevelű ezüstfa, zöld juhar terjedésének megállítása, állományaik csökkentése.
- Az aktuális természeti állapothoz igazodó legeltetési/kaszálási rendszer kialakítása és megvalósítása a sztyepprétek és löszgyepek területén a túlhasználat/alulhasználat elkerülése érdekében.
- Mesterséges fészkek kihelyezése veszélyeztetett ragadozó madarak számára.
- A területen a vadlétszámot olyan szinten szükséges tartani, hogy az a földön fészkelő madárfajok állományát ne veszélyeztesse.
- A madárélőhelyeket veszélyeztető egyéb tevékenységek (pl.: gépjármű forgalom, crossmotorozás, quadozás, illegális turistautak, illegális bányászat) megszüntetése.
- A jelölő madárfajok élőhelyeinek infrastrukturális fejlesztésekkel szembeni védelme. Ragadozó madár etetőterek kialakítása az elkóborolás és mérgezés negatív hatásainak csökkentése érdekében.
- Elő kell segíteni a jelenleg nem jelölő fajok állományának növekedését, különösen az alábbi fajok tekintetében: Vörös gém (Ardea purpurea), Bakcsó (Nycticorax nycticorax), Fehér gólya (Ciconia ciconia), Rétisas (Haliaeetus albicilla), Barna rétihéja (Circus aeruginosus), Hamvas rétihéja (Circus pygargus), Kormos szerkő (Chlidonias niger), Küszvágó csér (Sterna hirundo), Lappantyú (Caprimulgus europaeus), Jégmadár (Alcedo atthis), Fekete harkály (Dryocopus martius), Balkáni fakopáncs (Dendrocopos syriacus), Közép fakopáncs (Dendrocopos medius), Erdei pacsirta (Lullula arborea), Karvalyposzáta (Sylvia nisoria), Örvös légykapó (Ficedula albicollis), Tövisszúró gébics (Lanius collurio), Daru (Grus grus)

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Mocsári teknős Emys orbicularis 25 - 50 C
Vöröshasú unka Bombina bombina 1001 - 10000 C
Balkáni fakopáncs Dendrocopos syriacus 5 - 10 C
Haris Crex crex 5 - 10 C
Cigányréce Aythya nyroca 5 - 10 C
fattyúszerkő Chlidonias hybridus 11 - 50 C
Kék vércse Falco vespertinus 2 - 6 D
Gólyatöcs Himantopus himantopus 1 - 5 C
Erdei pacsirta Lullula arborea 1 - 5 D
Barna kánya Milvus migrans - D
Fekete harkály Dryocopus martius 1 - 5 D
Karvalyposzáta Sylvia nisoria 10 - 50 D
Jégmadár Alcedo atthis 1 - 5 D
Pajzsoscankó Philomachus pugnax 1 - 5 A
Pettyes vízicsibe Porzana porzana 11 - 50 B
Rétisas Haliaeetus albicilla 1 - 1 C
Örvös légykapó Ficedula albicollis 5 - 10 D
Parlagi pityer Anthus campestris 1 - 5 D
Aranylile Pluvialis apricaria 0 - 300 C
Kormos szerkő Chlidonias niger 1 - 5 C
Lappantyú Caprimulgus europaeus 1 - 5 D
Barna rétihéja Circus aeruginosus 5 - 10 C
Kis vízicsibe Porzana parva 11 - 50 C
Bölömbika Botaurus stellaris 5 - 10 C
Bakcsó Nycticorax nycticorax 1 - 5 C
Tövisszúró gébics Lanius collurio 11 - 50 C
Fehér gólya Ciconia ciconia 1 - 5 D
Daru Grus grus - D
Küszvágó csér Sterna hirundo 1 - 5 C
Vörös gém Ardea purpurea 1 - 5 C
Közép fakopáncs Dendrocopos medius 1 - 5 D
Kékes rétihéja Circus cyaneus 11 - 50 C
Hamvas rétihéja Circus pygargus 1 - 5 C
Réti csík Misgurnus fossilis 1000 - 1100 C
Lápi póc Umbra krameri 1000 - 1100 C
Szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus - D
Magyar tarsza Isophya costata 1000 - 5000 B
Nagy tűzlepke Lycaena dispar 101 - 250 C
Vérfű-hangyaboglárka Maculinea teleius - C
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - D
Közönséges vidra Lutra lutra 1 - 5 D
Közönséges denevér Myotis myotis - D
Kis patkósdenevér Rhinolophus hipposideros - D
Ürge Spermophilus citellus 500 - 1000 C
Molnárgörény Mustela eversmannii 1 - 5 C
Hegyesorrú denevér Myotis blythii - D
Kisfészkű aszat Cirsium brachycephalum 15000 - 20000 C
Csörgő réce Anas crecca 1000 - 2500 B
Tőkés réce Anas platyrhynchos 2500 - 5000 C
Böjti réce Anas querquedula 51 - 100 B
Nagy lilik Anser albifrons 5001 - 10000 B
Nyári lúd Anser anser 11 - 25 C
Kis lilik Anser erythropus 1 - 5 C
Vetési lúd Anser fabalis 250 - 500 C
Vörösnyakú lúd Branta ruficollis 1 - 5 C
Sárszalonka Gallinago gallinago 5 - 10 C
Nagy goda Limosa limosa 5 - 10 C
Kékbegy Luscinia svecica 11 - 25 C
Réti cankó Tringa glareola 250 - 500 B
Piroslábú cankó Tringa totanus 10 - 25 C
Parlagi sas Aquila heliaca 2 - 3 D
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus - C
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
6410 kékperjés láprétek 73.2 30
3150 természetes jellegű eutróf tavak és hínárnövényzetük 1 10
6510 üde magas füvű kaszálórétek 168.17 30
1530 pannon szikesek 26.89
6210 szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek 11.55
6240 pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők 111.62
6250 pannon löszsztyeppek 10.42
6260 pannon homoki gyepek 2.75
6430 üde-nedves magaskórósok 5.69
6440 ártéri mocsárrétek 615.25
7230 mészkedvelő üde láp- és sásrétek 59.06

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Zámolyi-medence. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudi30002
Letöltés dátuma: 2024-01-24

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.