Vértes

Vértes

Alapadatok

Terület neve
Vértes
Terület kódja
HUDI30001
Kiterjedés (ha)
25553.63
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési és Madárvédelmi Terület

Természetvédelmi célkitűzések

Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása.

Specifikus célok:

Kedvező természetvédelmi helyzet megőrzése:

- A jó állapotú pannon sziklagyepek, meszes alapkőzetű féltermészetes száraz gyepek és cserjésedett változataik, mészkősziklás lejtők sziklanövényzettel, szubmontán és montán bükkösök, pannon cseres-tölgyesek, pannon gyertyános-tölgyesek, pannon molyhos tölgyesek természetszerű szerkezetének, fajkészletének megőrzése.
- A jelölő fajok populáció nagyságának megőrzése, a populációk elterjedési területe nem csökkenhet.
- A jelölő erdei élőhelyek állományaiban a tájidegen fafajok elegyaránya nem növekedhet.
- Nem véghasználható a tíz éves erdőtervezési cikluson belül - jelölő élőhely típusonként vizsgálva - több idős erdőállomány, mint amennyi korosodásával belép a hasonló ökológiai funkciót ellátni képes korosztályokba.
- A jelölő fajok populáció nagyságának megőrzése, a populációk elterjedési területe nem csökkenhet. Kiemelt fajként kell a védelem során kezelni: a hamvas küllőt (Picus canus), kék galambot (Columba oenas) és a kis légykapót (Ficedula parva).
- A jó állapotú erdő és gyep élőhelyek természetszerű szerkezetének megőrzése. Magas természetességű gyepek, erdők fenntartása szakszerű hasznosítással/kezeléssel.
- Extenzív gyepgazdálkodás fenntartása. Legelő állatállomány növekedésének elérése.
- Változatos extenzív földhasználat és mezőgazdasági művelés fenntartása és fejlesztése.
- Tájidegen energia növényfajok megjelenésének és terjedésének megelőzése.
- A beépített területek területi kiterjedésének minimalizálása.
- Kisvizek rekonstrukcióinak elősegítése, támogatása.
- Erdőhasználat gyakorlatának átalakítása. A szálaló vágás, szálalás bevezetése az arra alkalmas területeken az odúlakó madárfajok élőhelyének folyamatos megőrzése érdekében.
- A ragadozó madárfajok fészkelőhelyei körül továbbra is egyedi védőzóna biztosítása szükség esetén.

Kedvező természetvédelmi helyzet elérése érdekében szükséges fejlesztés:

- Invazív fajok, különösen a fehér akác, fekete fenyő, erdei fenyő által veszélyeztetett jelölő gyeptársulások megóvása a degradációtól, az invazív fajok terjedésének megállítása, állományaik csökkentése.
- Az aktuális természeti állapothoz igazodó legeltetési/kaszálási rendszer kialakítása és megvalósítása a szubpannon sztyeppek területén a túlhasználat/alulhasználat elkerülése érdekében. A közönséges ürge (Spermophilus citellus) populációk fenntartása érdekében élőhelyük legeltetése szükséges, a gyep túlzott növekedésének, avarosodásának elkerülése érdekében.
- A jelölő erdei élőhelyek állományaiban előtérbe szükséges helyezni a folyamatos erdőborítást biztosító, vagy ahhoz funkciójában jobban közelítő használatok alkalmazását, valamint közelíteni szükséges a lombkorona-, cserje-, lágyszárú szint faji, életkori összetételét a természetes állapotokhoz.
- Szükséges a nagy kiterjedésben található fekete és erdei fenyves állományok fokozatos megbontása, a fenyők alatt megnövő kemény lombos fajok (virágos kőris, juhar, csertölgy, molyhos tölgy) élettérhez juttatása, hosszú távon a fenyő állományok átalakítása a termőhelyre jellemző természetes élőhely kialakítása.
- A becserjésedés miatt degradálódó jelölő gyepek területén a szukcesszió lassítása, a cserjék visszaszorítása mozaikos foltokban, a cserjések túlzott térfoglalásának megakadályozása, a sárga gyapjasszövő (Eriogaster catax) védelme érdekében a cserjések kezelése térben, időben korlátozandó.
- A területen a vadlétszámot olyan szinten szükséges tartani, hogy az a külön vadvédelem nélküli erdőfelújítást ne gátolja, valamint ne okozza a gyepek degradációját.
- A magyar tarsza (Isophya costata) állományok élőhelye megfelelő gyepkezeléssel, extenzív legeltetéssel, vagy késői mozaikos kaszálással tartandó fent, kerülni szükséges az intenzív legeltetést, gyakori kaszálást.
A kék pattanóbogár (Limoniscus violaceus) védelme érdekében élőhelyén biztosítandó talajszinti faodúk megléte és kialakulásuk lehetősége, elsősorban idősebb sarj eredetű tölgyes állományok fenntartásával és részben sarj eredetű erdő állományok felnevelésével.
- A xilofág rovarok állományának növelése érdekében szükséges megfelelő területi kiterjedésben és térbeli elosztásban idős erdők és facsoportok fenntartása.
- A fénylő zsoltina (Serratula lycopifolia) állományok védelme a bolygatástól, a faj ritka virágzása, termésérlelése esetén maggyűjtés és mesterséges termésszórás végzése szubpopulációnként elkülönítetten.
- A barlanglátogatás és denevérkutatás a denevér populációkat ne veszélyeztesse, a denevérvédelmi okokból jelentős barlangok lezárása.
- Az élőhelyeket veszélyeztető egyéb tevékenységek (pl.: gépjármű forgalom, motocross) megszüntetése, a jogilag nem létező, de kijárt földutak felszámolása.
- A lovas, kerékpáros és gyalogos turista forgalom szabályozása, túraútvonalak kijelölése, szükség szerinti megszűntetése.
- Meglévő ürge állományok megőrzése, szükség szerint telepítés alkalmas élőhelyekre.
- Meglévő és új létesítésű középfeszültségű elektromos hálózat tartóoszlopainak szigetelése, továbbá szükség esetén földkábelbe helyezése.
- Invazív fajok, különösen a selyemkóró, kanadai aranyvessző, fehér akác, bálványfa, fekete fenyő, erdei fenyő, keskenylevelű ezüstfa, zöld juhar terjedésének megállítása, állományaik csökkentése.
- Az aktuális természeti állapothoz igazodó legeltetési/kaszálási rendszer kialakítása és megvalósítása a sztyepprétek és löszgyepek területén a túlhasználat/alulhasználat elkerülése érdekében.
- A jelölő fajoknak otthont adó erdei élőhelyek állományaiban előtérbe kell helyezni a folyamatos erdőborítást biztosító, vagy ahhoz funkciójában jobban közelítő használatok alkalmazását, valamint közelíteni kell a lombkorona-, cserje-, lágyszárú szint faji, életkori összetételét a természetes állapotokhoz, különösen a bükkösök, melegkedvelő, tölgyesek, cseres tölgyesek, gyertyános tölgyesek területén.
- Mesterséges fészkek kihelyezése veszélyeztetett ragadozó madarak számára.
- Öreg és böhöncös faegyedek megőrzése.
- Nagy területi kiterjedésű vágásterületek, véghasználatok és a területi fragmentáció (erdészeti feltáró utak, közelítő hálózat túlzott sűrítése) korlátozása.
- Holt faanyag hektáronkénti növelése a hegység területén a változatos rovarvilág növelése érdekében, amely a harkályfauna megőrzése érdekében szükséges.
- A területen található cserjésedett, mesterségesen erdősített fontos madár táplálkozó terület sziklagyepek, sztyepprétek, löszgyepek visszaalakítása gyeppé, extenzív használattal való fenntartásuk.
- A területen a vadlétszámot olyan szinten szükséges tartani, hogy az ne okozza az erdők, gyepek degradációját, ne veszélyeztesse a földön fészkelő madárfajok állományát.
- A madárélőhelyeket veszélyeztető egyéb tevékenységek (pl.: gépjármű forgalom, crossmotorozás, quadozás, illegális turistautak, illegális bányászat) megszüntetése.
- A jelölő madárfajok élőhelyeinek infrastrukturális fejlesztésekkel szembeni védelme.
- Ragadozó madár etetőterek kialakítása az elkóborolás és mérgezés negatív hatásainak csökkentése érdekében.
- Elő kell segíteni a jelenleg nem jelölő fajok állományának növekedését, különösen az alábbi fajok tekintetében: Rétisas (Haliaeetus albicilla), Parlagi sas (Aquila heliaca), Kígyászölyv (Circaetus gallicus), Vándorsólyom (Falco peregrinus), Jégmadár (Alcedo atthis)

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus - D
Vöröshasú unka Bombina bombina 100 - 500 C
Lappantyú Caprimulgus europaeus 101 - 250 B
Karvalyposzáta Sylvia nisoria 51 - 100 C
Fekete harkály Dryocopus martius 101 - 250 B
Balkáni fakopáncs Dendrocopos syriacus 1 - 10 C
Közép fakopáncs Dendrocopos medius 101 - 250 B
Jégmadár Alcedo atthis 1 - 5 D
Kígyászölyv Circaetus gallicus 2 - 2 C
Erdei pacsirta Lullula arborea 51 - 100 A
Fehér gólya Ciconia ciconia 1 - 5 D
Haris Crex crex 1 - 5 C
Örvös légykapó Ficedula albicollis 251 - 500 C
Darázsölyv Pernis apivorus 5 - 10 C
Fekete gólya Ciconia nigra 1 - 5 C
Tövisszúró gébics Lanius collurio 101 - 250 C
Kis légykapó Ficedula parva 5 - 10 C
Kék pattanó Limoniscus violaceus - C
Gyászcincér Morimus funereus 101 - 250 C
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo - C
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus 1000 - 1100 C
Díszes tarkalepke Hypodryas maturna - C
Vérfű-hangyaboglárka Maculinea teleius - D
Lápi tarkalepke Euphydryas aurinia - C
Havasi cincér Rosalia alpina 1001 - 5000 B
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus - C
Nagy tűzlepke Lycaena dispar 101 - 500 C
Sárga gyapjasszövő Eriogaster catax - B
Csüngő araszoló Phyllometra culminaria 1000 - 1100 A
Magyar tarsza Isophya costata 500 - 1500 C
Anker-araszoló Erannis ankeraria - B
Vértesi csuklyásbagoly Cucullia mixta 51 - 100 A
Csíkos medvelepke Callimorpha quadripunctaria - C
Eurázsiai rétisáska Stenobothrus eurasius 1500 - 2500 C
Fstös ősziaraszoló Lignyoptera fumidaria 1000 - 2000 A
Nyugati piszedenevér Barbastella barbastellus - C
Közönséges vidra Lutra lutra - D
Csonkafülű denevér Myotis emarginatus - C
Ürge Spermophilus citellus 500 - 1000 C
Molnárgörény Mustela eversmannii - D
Kis patkósdenevér Rhinolophus hipposideros - C
Közönséges denevér Myotis myotis - C
Nagyfülű denevér Myotis bechsteinii - C
Hegyesorrú denevér Myotis blythii - C
Leánykökörcsin Pulsatilla grandis 1000 - 2000 C
piros kígyószisz Echium russicum 5 - 10 D
Homoki nőszirom Iris humilis ssp. arenaria 100 - 1000 C
Fénylő zsoltina Serratula lycopifolia - B
Bíboros sallangvirág Himantoglossum caprinum - D
Szent István-szegfű Dianthus plumarius regis-stephani 1000 - 10000 B
Magyar gurgolya Seseli leucospermum 100000 - 200000 A
Parlagi sas Aquila heliaca 2 - 2 C
Kék galamb Columba oenas 51 - 100 C
Vándorsólyom Falco peregrinus 2 - 2 C
Rétisas Haliaeetus albicilla 1 - 1 C
Hamvas küllő Picus canus 25 - 50 C
Sziklai illatosmoha Mannia triandra 50 - 110 A
Parlagi sas Aquila heliaca 2 - 3 C
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
40A0 kontinentális sziklai- és sztyeppcserjések 0.03 1
6110 sziklahasadékok, -falak és törmeléklejtők növényzete 1.5 0.006
8310 nem látogatható barlangok 1
9150 sziklai bükkösök, sziklai hárserdők és hársas-berkenyés sziklaerdők 347.97 0.1
6240 pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők 794.51 1
91H0 pannon molyhos tölgyesek 3422.39 20
6510 üde magas füvű kaszálórétek 114.43 0.1
91M0 pannon cseres-tölgyesek 6690.83 40
6210 szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek 465.61 3
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 5110.73 20
8210 sziklahasadékok, -falak és törmeléklejtők növényzete 255.54 1
6190 pannon sziklagyepek 140.79 10
6520 veres csenkeszes rétek és sovány gyepek 77.59 0.1
9130 szubmontán és montán bükkösök 1209.48 5
9180 törmeléklejtő- és szurdokerdők 150.32 1
3150 természetes jellegű eutróf tavak és hínárnövényzetük 0.03
6250 pannon löszsztyeppek 2.26
6260 pannon homoki gyepek 1.82
6430 üde-nedves magaskórósok 0.37
6440 ártéri mocsárrétek 0.0047
7230 mészkedvelő üde láp- és sásrétek 0.22
91E0 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 4.76

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Vértes. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudi30001
Letöltés dátuma: 2024-01-19

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.