Jászkarajenői puszták

Jászkarajenői puszták

Alapadatok

Terület neve
Jászkarajenői puszták
Terület kódja
HUDI21056
Kiterjedés (ha)
6968.26
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Természetvédelmi célkitűzések

Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása.

Specifikus célok:

Kedvező természetvédelmi helyzet megőrzése:
A területen található jó állapotú szikes társulások kiterjedésének, szerkezetének, fajkészletének megőrzése.
A területen található vöröshasú unka (Bombina bombina) dunai tarajosgőte (Triturus dobrogicus) állományok fennmaradásának biztosítása.
A többlet vízhatástól függő jelölő élőhelyek számára a megfelelő vízellátottság és vízháztartás biztosítása, vízjárást negatívan befolyásoló vízrendezési beavatkozások nem végezhetőek.

Kedvező természetvédelmi helyzet elérése érdekében szükséges fejlesztés:
Invazív fajok, különösen a selyemkóró, zöld juhar, fehér akác, bálványfa által veszélyeztetett jelölő gyeptársulások megóvása a degradációtól, az invazív fajok terjedésének megállítása, állományaik csökkentése.
Az aktuális természeti állapothoz igazodó legeltetési/kaszálási rendszer kialakítása a jelölő gyeptípusok területén a túlhasználat/alulhasználat elkerülése érdekében, az alulhasznált szikes gyepterületek extenzív legeltetésbe vonása.
Szükséges a Kőrös-ér vízminőségének javítása, a vízminőség javulást követően a vízvisszatartás rendszerének kidolgozása és megvalósítása.
A szikes tavak vízháztartását javítani szükséges, a vízpótlás/vízvisszatartás rendszerének, kidolgozása és megvalósítása.
A vízelvezető árkok rendszerének felülvizsgálata, az élőhelyek vízviszonyaira negatív hatással levő árkok felszámolása.
A szikes gyepeket veszélyeztető zárvány szántó területek extenzív gyepterületekké alakítása.
A vöröshasú unka (Bombina bombina) dunai tarajosgőte (Triturus dobrogicus) védelme érdekében a patak medrének árnyékolása őshonos fafajok -kocsányos tölgy, magyar kőris, törékeny fűz, fehér nyár, fekete nyár, szürke nyár- ültetésével.

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Mocsári teknős Emys orbicularis 100 - 200 C
Vöröshasú unka Bombina bombina 1000 - 3000 C
Réti csík Misgurnus fossilis 100 - 300 C
Szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus 100 - 300 C
Vágó csík Cobitis taenia 100 - 300 C
Nagy tűzlepke Lycaena dispar 500 - 1000 C
Közönséges vidra Lutra lutra 8 - 8 C
Ürge Spermophilus citellus - D
Kisfészkű aszat Cirsium brachycephalum 10000 - 10000 C
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus 250 - 500 C
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
1530 pannon szikesek 3763.1 90
6250 pannon löszsztyeppek 30
6410 kékperjés láprétek 30

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Jászkarajenői puszták. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudi21056
Letöltés dátuma: 2024-01-24

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.