Veresegyházi-medence

Veresegyházi-medence

Alapadatok

Terület neve
Veresegyházi-medence
Terület kódja
HUDI20055
Kiterjedés (ha)
354.99
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Természetvédelmi célkitűzések

Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása.

Specifikus célok:

Kedvező természetvédelmi helyzet megőrzése:
A területen található hidrofil kékperjés láprétek, lápok, puhafás ligeterdők, pannon homoki gyepek kiterjedésének, szerkezetének, fajkészletének megőrzése.
A területen található lápi póc, vöröshasú unka állományok fennmaradásának biztosítása.
A jelölő erdei élőhelyek állományaiban a tájidegen fafajok elegyaránya nem növekedhet.
A többlet vízhatástól függő jelölő élőhelyek számára biztosítani kell a megfelelő vízellátottságot, a vízháztartást, vízjárást negatívan befolyásoló vízrendezési beavatkozások nem végezhetőek.

Kedvező természetvédelmi helyzet elérése érdekében szükséges fejlesztés:
Invazív fajok, különösen a selyemkóró, kanadai aranyvessző, zöld juhar, fehér akác, bálványfa által veszélyeztetett jelölő gyeptársulások megóvása a degradációtól, az invazív fajok terjedésének megállítása, állományaik csökkentése.
A jelölő erdei élőhelyek állományaiban előtérbe szükséges helyezni a folyamatos erdőborítást biztosító, vagy ahhoz funkciójában jobban közelítő használatok alkalmazását, valamint közelíteni szükséges a lombkorona-, cserje-, lágyszárú szint faji, életkori összetételét a természetes állapotokhoz.
Az aktuális természeti állapothoz igazodó legeltetési/kaszálási rendszer kialakítása a jelölő gyeptípusok területén a túlhasználat/alulhasználat elkerülése érdekében.
A lápréteket a zsombékos szerkezetet megóvó módon, elsősorban kézi kaszálással szükséges fenntartani.
Szada területén a vízelvezető árkok rendszerének felülvizsgálata, az élőhelyek vízviszonyaira negatív hatással levő árkok felszámolása.
Extenzív gyepterületek kialakítása a mélyfekvésű, vizenyős szántó területeken.
Kisebb kubikgödrök kialakítása a lápi póc és a vöröshasú unka védelme érdekében.
A terület vízfolyásainak, talajvizének vízminőségének javítása, elsősorban a vízszennyezések felszámolásával.
A Sződ-Rákosi patak vízszintjének emelése, ennek érdekében a vízvisszatartás rendszerének kidolgozása, megvalósítása.
A lefűződött régi meder szakaszok revitalizálása.

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Mocsári teknős Emys orbicularis 11 - 50 C
Vöröshasú unka Bombina bombina 100 - 200 C
Lápi póc Umbra krameri 101 - 250 C
Vérfű-hangyaboglárka Maculinea teleius 501 - 1000 C
Nagy tűzlepke Lycaena dispar 50 - 100 D
Közönséges vidra Lutra lutra 5 - 10 C
Homoki nőszirom Iris humilis ssp. arenaria 200 - 200 C
Homoki kikerics Colchicum arenarium 1000 - 1500 C
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus - C
Harántfogú törpecsiga Vertigo angustior - C
Hasas törpecsiga Vertigo moulinsiana - C
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
7210 télisásosok 1 1
91E0 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 0.62 10
7230 mészkedvelő üde láp- és sásrétek 2.08 0.3
6440 ártéri mocsárrétek 3.55 1
6430 üde-nedves magaskórósok 3.55 1
6410 kékperjés láprétek 15.71 5
6260 pannon homoki gyepek 74.64 20

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Veresegyházi-medence. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudi20055
Letöltés dátuma: 2024-01-18

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.