Velencei-hegység

Velencei-hegység

Alapadatok

Terület neve
Velencei-hegység
Terület kódja
HUDI20053
Kiterjedés (ha)
4001.23
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Természetvédelmi célkitűzések

Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása.

Specifikus célok:

Kedvező természetvédelmi helyzet megőrzése:
A jó állapotú pannon sziklagyepek, meszes alapkőzetű féltermészetes száraz gyepek, szubpannon sztyeppek, síksági pannon löszgyepek, pannon cseres-tölgyesek, pannon gyertyános-tölgyesek, pannon molyhos tölgyesek, erdőssztyepp tölgyesek természetszerű szerkezetének, fajkészletének megőrzése.
A jelölő fajok populáció nagyságának megőrzése, a populációk elterjedési területe nem csökkenhet.
A jelölő erdei élőhely állományaiban a tájidegen fafajok elegyaránya nem növekedhet.
Nem véghasználható a tíz éves erdőtervezési cikluson belül - jelölő élőhely típusonként vizsgálva - több idős erdőállomány, mint amennyi korosodásával belép a hasonló ökológiai funkciót ellátni képes korosztályokba.

Kedvező természetvédelmi helyzet elérése érdekében szükséges fejlesztés:
Invazív fajok, különösen a fehér akác, bálványfa, fekete fenyő, erdei fenyő, keskenylevelű ezüstfa által veszélyeztetett jelölő gyeptársulások megóvása a degradációtól, az invazív fajok terjedésének megállítása, állományaik csökkentése.
Az aktuális természeti állapothoz igazodó legeltetési/kaszálási rendszer kialakítása és megvalósítása a síksági pannon löszgyepek területén a túlhasználat/alulhasználat elkerülése érdekében.
A jelölő erdei élőhelyek állományaiban előtérbe szükséges helyezni a folyamatos erdőborítást biztosító, vagy ahhoz funkciójában jobban közelítő használatok alkalmazását, valamint közelíteni szükséges a lombkorona-, cserje-, lágyszárú szint faji, életkori összetételét a természetes állapotokhoz.
A területen található cserjésedett, mesterségesen erdősített pannon sziklagyepek, meszes alapkőzetű féltermészetes száraz gyepek és cserjésedett változataik, síksági pannon löszgyepek visszaalakítása gyepekké, vagy őshonos fafajú erdőkkel mozaikos gyepekké.
A xilofág rovarok állományának növelése érdekében szükséges megfelelő területi kiterjedésben és térbeli elosztásban idős erdők és facsoportok fenntartása.
A területen a vadlétszámot olyan szinten szükséges tartani, hogy az a külön vadvédelem nélküli erdőfelújítást ne gátolja, valamint ne okozza a gyepek degradációját.
A jelölő élőhelyek infrastrukturális fejlesztésekkel szembeni védelme.
Az élőhelyeket veszélyeztető egyéb tevékenységek (pl.: gépjármű forgalom, motocross) megszüntetése, a jogilag nem létező, de kijárt földutak felszámolása.

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Fstös ősziaraszoló Lignyoptera fumidaria - D
Csíkos medvelepke Callimorpha quadripunctaria 10000 - 10000 C
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus 501 - 1000 C
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo 501 - 1000 C
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus 1000 - 1000 C
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
6210 szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek 2.1 10
6250 pannon löszsztyeppek 38.99 1
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 32.01 0.8
91H0 pannon molyhos tölgyesek 50.71 1
91M0 pannon cseres-tölgyesek 813.95 20
91E0 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 4.38 0.1
7230 mészkedvelő üde láp- és sásrétek 1.36 0.1
40A0 kontinentális sziklai- és sztyeppcserjések 0.1 3
6190 pannon sziklagyepek 2.53 5
6240 pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők 444.12 11
6440 ártéri mocsárrétek 65.13 1
8310 nem látogatható barlangok 1
91I0 euro-szibériai erdőssztyepp-tölgyesek 33.27 1
91F0 keményfás ligeterdők 60.02
1530 pannon szikesek 0.03

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Velencei-hegység. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudi20053
Letöltés dátuma: 2024-01-19

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.