Alsó-Tápió és patakvölgyek

Alsó-Tápió és patakvölgyek

Alapadatok

Terület neve
Alsó-Tápió és patakvölgyek
Terület kódja
HUDI20050
Kiterjedés (ha)
1801.41
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Természetvédelmi célkitűzések

Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása.

Specifikus célok:

Kedvező természetvédelmi helyzet megőrzése:
A területen található jó állapotú síksági pannon löszgyep, pannon homoki gyep, kékperjés láprétek meszes, tőzeges és agyagbemosódásos talajokon, sík és dombvidéki kaszálórétek kiterjedésének, szerkezetének, fajkészletének megőrzése. A területen található, homoki kikerics, vérfű hangyaboglárka, vöröshasú unka és réti csík állományok fennmaradásának biztosítása.
A jelölő erdei élőhelyek állományaiban a tájidegen fafajok elegyaránya nem növekedhet.
A többlet vízhatástól függő jelölő élőhelyek számára a megfelelő vízellátottság és vízháztartás biztosítása, vízjárást negatívan befolyásoló vízrendezési beavatkozások nem végezhetőek.

Kedvező természetvédelmi helyzet elérése érdekében szükséges fejlesztés:
Invazív fajok, különösen a selyemkóró, aranyvessző fajok, zöld juhar, fehér akác, bálványfa által veszélyeztetett jelölő gyeptársulások megóvása a degradációtól, az invazív fajok terjedésének megállítása, állományaik csökkentése.
Az aktuális természeti állapothoz igazodó legeltetési/kaszálási rendszer kialakítása a jelölő gyeptípusok területén a túlhasználat/alulhasználat elkerülése érdekében.
A jelölő erdei élőhelyek állományaiban előtérbe szükséges helyezni a folyamatos erdőborítást biztosító, vagy ahhoz funkciójában jobban közelítő használatok alkalmazását, valamint közelíteni szükséges a lombkorona-, cserje-, lágyszárú szint faji, életkori összetételét a természetes állapotokhoz.
A Gombai-patak völgyében megtalálható domboldali löszgyepeken teljeskörű cserjeirtás, majd a területek legeltetéssel való fenntartása.
A Gombai- és Úri-patak mentén elterülő vizes élőhelyek (Hosszú-rét, Dolláros-rét, Felső-rét) rekonstrukciója, a patakok vizének visszaduzzasztása és kivezetése révén.
A Tápiósági Nagy-réten a Tápió árterére vízkivezetés a mélyvonulatok igénybevételével, a patak vizének duzzasztásával.
A vízelvezető árkok rendszerének felülvizsgálata, az élőhelyek vízviszonyaira negatív hatással levő árkok felszámolása.
A völgytalpi réteket határoló domboldali szántókról lesodródó hordalék degradációs hatása elleni védekezés, elsősorban cserjesorok ültetésével.

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Mocsári teknős Emys orbicularis 11 - 50 C
Vöröshasú unka Bombina bombina - C
Vágó csík Cobitis taenia 1000 - 2500 C
Szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus 1001 - 10000 C
Réti csík Misgurnus fossilis 250 - 500 C
Lápi póc Umbra krameri 11 - 50 D
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus - C
Nagy tűzlepke Lycaena dispar 501 - 1000 C
Vérfű-hangyaboglárka Maculinea teleius - C
Ürge Spermophilus citellus 11 - 50 D
Kisfészkű aszat Cirsium brachycephalum 5000 - 30000 C
Homoki nőszirom Iris humilis ssp. arenaria 51 - 100 C
Homoki kikerics Colchicum arenarium 3500 - 3500 C
Magyar tarsza Isophya costata 20 - 50 C
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
91E0 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 29.5
6260 pannon homoki gyepek 79.6
6510 üde magas füvű kaszálórétek 230.7
6410 kékperjés láprétek 82.4
6250 pannon löszsztyeppek 26.77
1530 pannon szikesek 5.94
6440 ártéri mocsárrétek 142.5

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Alsó-Tápió és patakvölgyek. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudi20050
Letöltés dátuma: 2024-01-18

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.