Pilis és Visegrádi-hegység

Pilis és Visegrádi-hegység

Alapadatok

Terület neve
Pilis és Visegrádi-hegység
Terület kódja
HUDI20039
Kiterjedés (ha)
30145.74
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Természetvédelmi célkitűzések

Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása.

Specifikus célok:

A kedvező természetvédelmi helyzet megőrzése:
A jelölő fajok populáció nagyságának megőrzése, a populációk elterjedési területe nem csökkenhet.
A jó állapotú jelölő élőhelyek természetszerű szerkezetének, fajkészletének megőrzése.
Nem véghasználható a tíz éves erdőtervezési cikluson belül - jelölő élőhely típusonként vizsgálva -több idős erdőállomány, mint amennyi korosodásával belép a hasonló ökológiai funkciót ellátni képes korosztályokba.
A jelölő erdei élőhelyek állományaiban a tájidegen fafajok elegyaránya nem növekedhet.
A többlet vízhatástól függő jelölő élőhelyek számára a megfelelő vízellátottság és vízháztartás biztosítása, vízjárást negatívan befolyásoló vízrendezési beavatkozások nem végezhetőek.

Kedvező természetvédelmi helyzet elérése érdekében szükséges fejlesztés:
Invazív fajok (selyemkóró, kanadai aranyvessző, fehér akác, bálványfa, fekete fenyő, erdei fenyő) által veszélyeztetett gyepek megóvása a degradációtól.
A jelölő erdei élőhelyek állományaiban előtérbe szükséges helyezni a folyamatos erdőborítást biztosító, vagy ahhoz funkciójában jobban közelítő használatok alkalmazását, valamint közelíteni szükséges a lombkorona-, cserje-, lágyszárú szint faji, életkori összetételét a természetes állapotokhoz, különösen a magas természetességű bükkösök, melegkedvelő, tölgyesek, cseresek és a gyertyános tölgyesek területén.
A becserjésedés, beerdősödés miatt degradálódó jelölő élőhely száraz gyepek területén a szukcesszió lassítása, a cserjék visszaszorítása mozaikos foltokban, a cserjések túlzott térfoglalásának megakadályozása.
A gyom- és kultúrfajok (Acer negundo, Amorpha fruticosa, Ailathus altissima, Prunus serotina, Populus x hybrida, Pinus nigra, Asclepias syriaca, Solidago gigantea, S. canadensis, Aster spp., stb.) eltávolítása-fékentartása, konkurrenciájuk leküzdése az élőhely őshonos fajai érdekében.
A kiemelt jelentőségű jelölő fajok közül a kövirák (Austropotamobius torrentium) megőrzése érdekében szükséges a vízfolyások vízminőségének azonnali javítása, a szennyező források felderítése, a szennyezések megszüntetése.
A xilofág rovarok állományának növelése érdekében szükséges megfelelő területi kiterjedésben és térbeli elosztásban idős erdők és facsoportok fenntartása, megfelelő mennyiségű, méreteloszlású holt fa biztosítása.
A barlanglátogatás és denevérkutatás a denevér populációkat ne veszélyeztesse, a denevérvédelmi okokból jelentős barlangok lezárása.
A vöröshasú unka (Bombina bombina), sárgahasú unka (Bombina variegata) populációk érdekében a kis tavak, vízállások megőrzése.
A havasi cincér (Rosalia alpina) védelme érdekében az élőhelyéül szolgáló bükkösökben biztosítani szükséges a populáció folyamatos fennmaradásához megfelelő faállományt.
A kék pattanóbogár (Limoniscus violaceus) védelme érdekében biztosítani kell élőhelyén talajszinti faodúk meglétét és kialakulásának lehetőségét, elsősorban idősebb sarj eredetű tölgyes állományok fenntartásával és részben sarj eredetű erdő állományok felnevelésével.
A magyarföldi husáng (Ferula sadleriana) populáció megőrzése érdekében a vadvédelmi kerítést a vadlétszám megfelelő méretűre csökkentéséig szükséges fenntartani.
A területen a vadlétszámot olyan szinten szükséges tartani, hogy az a külön vadvédelem nélküli erdőfelújítást ne gátolja, valamint ne okozza a gyepek degradációját, a tájidegen muflon állomány kiszorítása a jelölő élőhelyek területéről.
A jelölő élőhelyek infrastrukturális fejlesztésekkel szembeni védelme.
Az élőhelyeket veszélyeztető egyéb tevékenységek (pl.: gépjármű forgalom, crossmotorozás, quad, siklóernyőzés, illegális bányászat) megszüntetése, a jogilag nem létező, de kijárt földutak felszámolása
A lovas, gyalogos turista forgalom, szabályozása, túraútvonalak kijelölése, folyamatos ellenőrzése.
Az illegálisan kialakított anyagnyerő helyek gyom és hulladék mentesítése, további lerakások megakadályozása, pl az utak lezárásával, őshonos fafajú erdő kialakításával történő rekultivációja a megmaradt eredeti domborzati formák bolygatása nélkül.
Abiotikus katasztrófák (pl: tűzkár) elhárítása.

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Vöröshasú unka Bombina bombina 1001 - 5000 C
Sárgahasú unka Bombina variegata - C
Mocsári teknős Emys orbicularis 5 - 10 C
Petényi márna Barbus meridionalis 100 - 500 C
Szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus 1000 - 1000 D
Kék pattanó Limoniscus violaceus - C
Gyászcincér Morimus funereus 251 - 500 C
Kövi rák Austropotamobius torrentium 1000 - 1000 A
Budai szakállasmoly Glyphipterix loricatella - C
Harántfogú törpecsiga Vertigo angustior - C
Magyar tarsza Isophya costata - C
Hasas törpecsiga Vertigo moulinsiana - C
Nagy tűzlepke Lycaena dispar - C
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus - C
Csíkos medvelepke Callimorpha quadripunctaria 500 - 1000 C
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus 100000 - 100000 B
Sárga gyapjasszövő Eriogaster catax - C
Eurázsiai rétisáska Stenobothrus eurasius 500 - 1000 C
Magyar tavaszi-fésűsbagoly Dioszeghyana schmidtii - C
Csüngő araszoló Phyllometra culminaria - C
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo 10000 - 10000 B
Havasi cincér Rosalia alpina 2000 - 5000 B
Álolaszsáska Paracaloptenus caloptenoides - C
Nyugati piszedenevér Barbastella barbastellus - C
Csonkafülű denevér Myotis emarginatus - C
Kereknyergű patkósdenevér Rhinolophus euryale - C
Eurázsiai hód Castor fiber - D
Kis patkósdenevér Rhinolophus hipposideros 201 - 500 C
Hosszúszárnyú denevér Miniopterus schreibersi - C
Közönséges vidra Lutra lutra - C
Nagyfülű denevér Myotis bechsteinii - C
Nagy patkósdenevér Rhinolophus ferrumequinum 10 - 30 C
Közönséges denevér Myotis myotis 1001 - 2000 B
Hegyesorrú denevér Myotis blythii 201 - 500 C
Tavi denevér Myotis dasycneme - C
Szent István-szegfű Dianthus plumarius regis-stephani 101 - 250 B
Bíboros sallangvirág Himantoglossum caprinum 50 - 100 C
piros kígyószisz Echium russicum 500 - 600 C
Magyar gurgolya Seseli leucospermum 500 - 1000 C
Magyar vadkörte Pyrus magyarica 5 - 5 A
Leánykökörcsin Pulsatilla grandis 5000 - 7000 B
Homoki nőszirom Iris humilis ssp. arenaria 2001 - 5000 C
Magyarföldi husáng Ferula sadleriana 1000 - 3000 A
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
6210 szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek 602.91 2
91H0 pannon molyhos tölgyesek 1507.29 5
8310 nem látogatható barlangok 1
9180 törmeléklejtő- és szurdokerdők 602.91 2
9150 sziklai bükkösök, sziklai hárserdők és hársas-berkenyés sziklaerdők 602.91 2
9130 szubmontán és montán bükkösök 5426.23 18
8150 sziklahasadékok, -falak és törmeléklejtők növényzete 301.46 1
6510 üde magas füvű kaszálórétek 482.33 1.6
91E0 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 301.46 1
6240 pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők 301.46 1
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 10551.01 35
91M0 pannon cseres-tölgyesek 7536.44 25
8210 sziklahasadékok, -falak és törmeléklejtők növényzete 301.46 1
6190 pannon sziklagyepek 301.46 1
8220 sziklahasadékok, -falak és törmeléklejtők növényzete 15.07 0.05
40A0 kontinentális sziklai- és sztyeppcserjések 904.37 3
6520 veres csenkeszes rétek és sovány gyepek 300

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Pilis és Visegrádi-hegység. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudi20039
Letöltés dátuma: 2024-01-18

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.