Nyugat-Cserhát és Naszály

Nyugat-Cserhát és Naszály

Alapadatok

Terület neve
Nyugat-Cserhát és Naszály
Terület kódja
HUDI20038
Kiterjedés (ha)
9609.02
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Természetvédelmi célkitűzések

Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása.

Specifikus célok:

Kedvező természetvédelmi helyzet megőrzése:
A területen található természetközeli társulások kiterjedésének, szerkezetének, fajkészletének megőrzése.
A területen található közösségi jelentőségű és kiemelt jelentőségű növény- és állatfajok állományai fennmaradásának biztosítása.
Nem véghasználható a tíz éves erdőtervezési cikluson belül - jelölő élőhely típusonként vizsgálva -több idős erdőállomány, mint amennyi korosodásával belép a hasonló ökológiai funkciót ellátni képes korosztályokba.
A jelölő erdei élőhelyek állományaiban a tájidegen fafajok elegyaránya nem növekedhet.

Kedvező természetvédelmi helyzet elérése érdekében szükséges fejlesztés:
Invazív fajok, különösen a selyemkóró, kanadai aranyvessző, fehér akác, bálványfa, fekete fenyő, erdei fenyő, által veszélyeztetett jelölő gyeptársulások megóvása a degradációtól, az invazív fajok terjedésének megállítása, állományaik csökkentése.
A jelölő erdei élőhelyek állományaiban előtérbe szükséges helyezni a folyamatos erdőborítást biztosító, vagy ahhoz funkciójában jobban közelítő használatok alkalmazását, valamint közelíteni szükséges a lombkorona-, cserje-, lágyszárú szint faji, életkori összetételét a természetes állapotokhoz, különösen a bükkösök, melegkedvelő, tölgyesek, cseres tölgyesek, gyertyános tölgyesek területén.
A területen található cserjésedett, mesterségesen erdősített sziklagyepek, sztyepprétek visszaalakítása gyeppé, extenzív használattal való fenntartásuk.
A tátorján (Crambe tataria) élőhelyén a cserjésedés és a fűavarosodás extenzív mezőgazdasági használattal, vagy célzott természetvédelmi kezeléssel való visszaszorítása, a faj magszórását megelőző kaszálást, legeltetést kerülni szükséges.
A területen a vadlétszámot olyan szinten szükséges tartani, hogy az a külön vadvédelem nélküli erdőfelújítást ne gátolja, valamint ne okozza a gyepek degradációját, a tájidegen muflon állomány kiszorítása a jelölő élőhelyek területéről.
A xilofág rovarok állományának növelése érdekében szükséges megfelelő területi kiterjedésben és térbeli elosztásban idős erdők és facsoportok fenntartása, megfelelő mennyiségű, méreteloszlású holt fa biztosítása.
A barlanglátogatás és denevérkutatás a denevér populációkat ne veszélyeztesse, a denevérvédelmi okokból jelentős barlangok lezárása.
A havasi cincér (Rosalia alpina) védelme érdekében az élőhelyéül szolgáló bükkösökben biztosítani szükséges a populáció folyamatos fennmaradásához megfelelő faállományt.
A vöröshasú unka (Bombina bombina) populációk érdekében a kis tavak, vízállások megőrzése.

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Vöröshasú unka Bombina bombina - C
Vágó csík Cobitis taenia - D
Nagy tűzlepke Lycaena dispar - C
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus - C
Csíkos medvelepke Callimorpha quadripunctaria - C
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus 1001 - 10000 C
Havasi cincér Rosalia alpina - C
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo 1001 - 10000 C
Magyar tavaszi-fésűsbagoly Dioszeghyana schmidtii 1000 - 5000 C
Tavi denevér Myotis dasycneme - C
Nyugati piszedenevér Barbastella barbastellus - C
Kis patkósdenevér Rhinolophus hipposideros 501 - 1000 B
Nagy patkósdenevér Rhinolophus ferrumequinum - C
Hegyesorrú denevér Myotis blythii - C
Közönséges denevér Myotis myotis 101 - 200 C
Kereknyergű patkósdenevér Rhinolophus euryale - C
Hosszúszárnyú denevér Miniopterus schreibersi - C
Tátorján Crambe tataria 1000 - 1300 B
Bíboros sallangvirág Himantoglossum caprinum 50 - 50 C
Leánykökörcsin Pulsatilla grandis - C
Szent István-szegfű Dianthus plumarius regis-stephani - D
Janka-tarsóka Thlaspi jankae 20 - 20 C
piros kígyószisz Echium russicum 100 - 150 C
Magyar gurgolya Seseli leucospermum 501 - 1000 C
Homoki nőszirom Iris humilis ssp. arenaria 50 - 50 C
Szarvas álganéjtúró Bolbelasmus unicornis - C
Magyar tarsza Isophya costata - C
Kék pattanó Limoniscus violaceus - C
Nagyfülű denevér Myotis bechsteinii 50 - 100 C
Csonkafülű denevér Myotis emarginatus 50 - 100 C
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
40A0 kontinentális sziklai- és sztyeppcserjések 960.9 10
8210 sziklahasadékok, -falak és törmeléklejtők növényzete 96.09 1
91M0 pannon cseres-tölgyesek 3843.61 40
8310 nem látogatható barlangok 1
6190 pannon sziklagyepek 69.09 1
91H0 pannon molyhos tölgyesek 480.45 5
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 960.9 10
6240 pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők 192.18 2
6210 szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek 192.18 2
6510 üde magas füvű kaszálórétek 100
7230 mészkedvelő üde láp- és sásrétek 25
9130 szubmontán és montán bükkösök 140
9180 törmeléklejtő- és szurdokerdők 75
91E0 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 50

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Nyugat-Cserhát és Naszály. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudi20038
Letöltés dátuma: 2024-01-20

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.