Duna és ártere

Duna és ártere

Alapadatok

Terület neve
Duna és ártere
Terület kódja
HUDI20034
Kiterjedés (ha)
16573.52
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Természetvédelmi célkitűzések

Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása.

Specifikus célok:

Kedvező természetvédelmi helyzet megőrzése:
A területen található jó állapotú folyópartok, mocsárrétek, kaszálórétek, keményfás-, és puhafás ligeterdők kiterjedésének, szerkezetének, fajkészletének megőrzése.
A területen található jelölő fajok állományai fennmaradásának biztosítása.
A Duna folyóvizi jellegének megőrzése, a főágban található kavicsos, nagy áramlási sebességű élőhelyek, illetve kavics- és homokzátonyok megőrzése a magyar bucó, német bucó, selymes durbincs, halványfoltú küllő, balkáni csík érdekében különösen Dunaalmás, Nyergesújfalu, Tát, Esztergom, Szob, Nagymaros, Verőce, Vác, Göd, Szigetmonostor, Érd, Rácalmás térségében, illetve a Szentendrei-Dunaág Tahi-híd feletti szakaszán található Kecske-zátony térségében a Duna mindkét oldalán.
A Duna még megmaradt természetes/természetközeli állapotú partszakaszainak, mellékágainak, holtágainak megőrzése, az ártéri vizes élőhelyek vízutánpótlásának biztosítása, a szigetek parthoz kapcsolódásának, az oldalágak és az ártér feltöltésének megakadályozása, a parti zóna védelme.
A területen található, életciklusában legalább részben vízhez kötött állatfajok ívó-, táplálkozó és telelőhelyei állapotának megőrzése.
Nem véghasználható a tíz éves erdőtervezési cikluson belül - jelölő élőhely típusonként vizsgálva - több idős erdőállomány, mint amennyi korosodásával belép a hasonló ökológiai funkciót ellátni képes korosztályokba.
A jelölő erdei élőhelyek állományaiban a tájidegen fafajok elegyaránya nem növekedhet.

Kedvező természetvédelmi helyzet elérése érdekében szükséges fejlesztés:
A természetmegőrzési területen található ligeterdők, mocsárrétek, kaszálók megőrzése, invazív gyom- és kultúrfajok (Acer negundo, Amorpha fruticosa, Ailathus altissima, Prunus serotina, Populus x hybrida, Impatiens glandulifera, Impatiens noli-tangere, Phytolacca americana, Solidago gigantea, S. canadensis, Aster spp., stb.) visszaszorítása, irtása az élőhelyek védelme érdekében.
A jelölő erdei élőhelyek állományaiban előtérbe szükséges helyezni a folyamatos erdőborítást biztosító, vagy ahhoz funkciójában jobban közelítő használatok alkalmazását, valamint közelíteni szükséges a lombkorona-, cserje-, lágyszárú szint faji, életkori összetételét a természetes állapotokhoz.
Mellékágak természetvédelmi célú rehabilitációjának kidolgozása és megvalósítása, vízgyűjtő szintű szemlélet meghonosítása a jelenleg településenként tervezett mellékág-rehabilitációk vonatkozásában: a különféle típusú mellékágak (eu-, para-, plesio- és paleopotamon) szakaszra jellemző arányának meghatározása, illetve ezt követően a mellékág-rehabilitációk, illetve új élőhelyek kialakítása során ennek gyakorlatba történő átültetése.
A selymes durbincs, a magyar bucó, a német bucó, a halványfoltú küllő, a balin, a márna védelmének érdekében szükséges kíméleti területnek kijelölni a sekély zátonyos területeket. E területeken a hullámkeltést alacsony vízállás esetén korlátozni szükséges, elsősorban az éjjeli órákban, különösen a következő területeken: Szobi zátonyok, Zebegényi-sziget, Dömös zátonyai, Szentendrei-sziget felső szigetcsúcs, Verőce zátonyok, Kompkötő-sziget, Vác, Torda-sziget térsége, Égető-sziget alsó bejárata, Gödi, illetve a Surányi zátonyok, illetve a Szentendrei Dunaágban a Kecske-zátony, a Kacsa-sziget, a Lupa-sziget és a Szentendrei kanyar zátonyai.
A Duna egyéb szakaszain található sekély zátonyos területek, pontosabb feltérképezésének elvégzése. A kijelölt területeken meghatározni azt a vízállást, amely alatt a hullámzás tömegesen pusztítja az ivadékot, majd a szükséges sebességkorlátozó intézkedések meghozása és táblák segítségével, illetve a hajósoknak szóló hírdetményeken való közlése.
Új ívóhelyek létrehozása.
A területen található közönséges denevér (Myotis myotis) állományok fennmaradásának biztosítása, részben a gyepek fenntartásával, részben a folyam partjának és a szegélyező erdőállományok fenntartásával.
A közönséges hód (Castor fiber) védelme érdekében, ismert élőhelyei környékén a vízparti 15 méteres sávban a lágy-, és fásszárú növényzet háborítatlanságának biztosítása.
A Dunába torkolló kisvízfolyások torkolatának természetes állapotban tartása, a vízi szervezetek számára az átjárhatóság biztosítása.
Az aktuális természeti állapothoz igazodó legeltetési/kaszálási rendszer kialakítása a mocsárrétek, ártéri kaszálók területén a túlhasználat/alulhasználat, a beerdősülés, valamint a természetes gyepszerkezetet romboló használat elkerülése érdekében.
A becserjésedés miatt leromlott mocsárrétek, ártéri kaszálók gyeppé alakítása és fenntartása extenzív mezőgazdasági használattal, a jellegtelen cserjések túlzott térfoglalásának megakadályozása.
A Duna további medersüllyedésének természetvédelmi szempontból előnyös módon történő megakadályozása.
A ligeterdők helyén álló, az eredeti gyepszint fajait őrző ültetvény erdők fokozatos átalakítása őshonos fafajú erdőkké, a jelölő élőhelyek kiterjedésének növelése érdekében.
Az élőhelyeket veszélyeztető egyéb tevékenységek (pl.: gépjármű forgalom, crossmotorozás, quad, illegális bányászat, favágás) megszüntetése, a jogilag nem létező, de kijárt földutak felszámolása az ártéren.
A lovas, gyalogos turista forgalom, illetve vízisportok (evezőtúra, horgászat) szabályozása, túraútvonalak, kikötési lehetőségek kijelölése, illegális kikötési-és horgászhelyek felszámolása.
Az illegálisan kialakított anyagnyerő helyek, hulladéklerakó helyek gyom és hulladék mentesítése, további lerakások megakadályozása, őshonos fafajú erdő kialakításával történő rekultivációja a megmaradt eredeti domborzati formák bolygatása nélkül.
A jelölő élőhelyek infrastrukturális fejlesztésekkel szembeni védelme.
A hajózási fejlesztési elképzelések és a természetvédelem céljainak összehangolása.
A vízteret használók természetvédelmi szemléletének formálása.

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Vöröshasú unka Bombina bombina 10000 - 12000 C
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus - C
Mocsári teknős Emys orbicularis 100 - 100 C
Magyar bucó Zingel zingel 1000 - 5000 B
Garda Pelecus cultratus 2000 - 5000 C
Szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus 500 - 1000 C
Halványfoltú küllő Gobio albipinnatus 5000 - 10000 C
Balin Aspius aspius - B
Réti csík Misgurnus fossilis 500 - 500 C
Leánykoncér Rutilus pigus - B
Vágó csík Cobitis taenia 1000 - 5000 C
Német bucó Zingel streber 5000 - 10000 C
Ingola Eudontomyzon spp. 1000 - 5000 B
Selymes durbincs Gymnocephalus schraetzer 5000 - 10000 B
Széles durbincs Gymnocephalus baloni 1000 - 5000 C
Törpecsík Sabanejewia aurata - D
Lápi szitakötő Leucorrhinia pectoralis - C
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus - C
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - C
Tompa folyamkagyló Unio crassus - C
Vérfű-hangyaboglárka Maculinea teleius - C
Erdei szitakötő Ophiogomphus cecilia - D
Nagy tűzlepke Lycaena dispar - C
Szarvas álganéjtúró Bolbelasmus unicornis - D
Tavi denevér Myotis dasycneme - D
Ürge Spermophilus citellus 10 - 20 C
Közönséges vidra Lutra lutra - C
Eurázsiai hód Castor fiber - C
Közönséges denevér Myotis myotis - D
Homoki nőszirom Iris humilis ssp. arenaria 100 - 100 C
Homoki kikerics Colchicum arenarium 250 - 250 C
Díszes légivadász Coenagrion ornatum - C
Csíkos medvelepke Callimorpha quadripunctaria - C
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
3270 ártéri magaskórós pionír növényzet 259.43 1
6250 pannon löszsztyeppek 70.6
3130 törpekákás iszapnövényzet 10.47 0.02
91E0 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 2081.79 3
6510 üde magas füvű kaszálórétek 48.6 1
6260 pannon homoki gyepek 52.61 1
6440 ártéri mocsárrétek 343.86 3
91F0 keményfás ligeterdők 339.28 1
1530 pannon szikesek 0.18
3150 természetes jellegű eutróf tavak és hínárnövényzetük 3.32
6210 szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek 0.02
6240 pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők 1.89
6410 kékperjés láprétek 11.25
6430 üde-nedves magaskórósok 32.24
7210 télisásosok 62.74
7230 mészkedvelő üde láp- és sásrétek 33.3
91I0 euro-szibériai erdőssztyepp-tölgyesek 0.01
3160 láptavak és hínárnövényzetük 0.87
7140 tőzegmohás lápok és forráslápok 0.04
9180 törmeléklejtő- és szurdokerdők 0.45

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Duna és ártere. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudi20034
Letöltés dátuma: 2024-01-18

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.