Központi-Gerecse

Központi-Gerecse

Alapadatok

Terület neve
Központi-Gerecse
Terület kódja
HUDI20030
Kiterjedés (ha)
5911.5
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Természetvédelmi célkitűzések

Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása.
Specifikus célok:

Kedvező természetvédelmi helyzet megőrzése:
A jelölő fajok populáció nagyságának megőrzése, a populációk elterjedési területe nem csökkenhet.
A jó állapotú jelölő élőhelyek természetszerű szerkezetének, fajkészletének megőrzése.
Nem véghasználható a tíz éves erdőtervezési cikluson belül - jelölő élőhely típusonként vizsgálva -több idős erdőállomány, mint amennyi korosodásával belép a hasonló ökológiai funkciót ellátni képes korosztályokba.
A jelölő erdei élőhelyek állományaiban a tájidegen fafajok elegyaránya nem növekedhet.

Kedvező természetvédelmi helyzet elérése érdekében szükséges fejlesztés:
Invazív fajok, különösen a selyemkóró, kanadai aranyvessző, fehér akác, bálványfa, fekete fenyő, erdei fenyő, által veszélyeztetett jelölő gyeptársulások megóvása a degradációtól, az invazív fajok terjedésének megállítása, állományaik csökkentése.
Az aktuális természeti állapothoz igazodó legeltetési/kaszálási rendszer kialakítása és megvalósítása a sztyepprétek és löszgyepek területén a túlhasználat/alulhasználat elkerülése érdekében.
A jelölő erdei élőhelyek állományaiban előtérbe szükséges helyezni a folyamatos erdőborítást biztosító, vagy ahhoz funkciójában jobban közelítő használatok alkalmazását, valamint közelíteni szükséges a lombkorona-, cserje-, lágyszárú szint faji, életkori összetételét a természetes állapotokhoz, különösen a bükkösök, melegkedvelő, tölgyesek, cseres tölgyesek, gyertyános tölgyesek területén.
A sajmeggyes karsztbokorerdők vágáskor nélküli, örökerdőként való megőrzése.
Az erdő felújításokon a gyomirtó növényvédőszer használat korlátozása, özönnövény fajok terjedése esetén speciális vegyszerhasználat, egyéb esetekben a gyomosodás talajbolygatással nem járó mechanikai visszaszorítása.
A területen található cserjésedett, mesterségesen erdősített sziklagyepek, sztyepprétek, löszgyepek visszaalakítása gyeppé, extenzív használattal való fenntartásuk.
A területen a vadlétszámot olyan szinten szükséges tartani, hogy az a külön vadvédelem nélküli erdőfelújítást ne gátolja, valamint ne okozza a gyepek degradációját, a tájidegen muflon állomány kiszorítása a jelölő élőhelyek területéről.
A xilofág rovarok állományának növelése érdekében szükséges megfelelő területi kiterjedésben és térbeli elosztásban idős erdők és facsoportok fenntartása, megfelelő mennyiségű, méreteloszlású holt fa biztosítása.
A barlanglátogatás és denevérkutatás a denevér populációkat ne veszélyeztesse, a denevérvédelmi okokból jelentős barlangok lezárása.
A vöröshasú unka (Bombina bombina) populációk érdekében a kis tavak, vízállások megőrzése.
A havasi cincér (Rosalia alpina) védelme érdekében az élőhelyéül szolgáló bükkösökben biztosítani szükséges a populáció folyamatos fennmaradásához a megfelelő faállományt.
A magyarföldi husáng (Ferula sadleriana) populáció megőrzése érdekében a vadvédelmi kerítést a vadlétszám megfelelő méretűre csökkentéséig szükséges fenntartani.
A kereknyergű patkósdenevér (Rhinolophus euryale) populáció mesterséges betelepítéssel történő megerősítése.
Az élőhelyeket veszélyeztető egyéb tevékenységek (pl.: gépjármű forgalom, crossmotorozás, quad, siklóernyőzés, illegális bányászat) megszüntetése, a jogilag nem létező, de kijárt földutak felszámolása.
A jelölő élőhelyek infrastrukturális fejlesztésekkel szembeni védelme.

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Mocsári teknős Emys orbicularis - D
Vöröshasú unka Bombina bombina - D
Eurázsiai rétisáska Stenobothrus eurasius - C
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus 10000 - 10000 C
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus - C
Csíkos medvelepke Callimorpha quadripunctaria 5000 - 5000 C
Havasi cincér Rosalia alpina - C
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo - C
Gyászcincér Morimus funereus - C
Kereknyergű patkósdenevér Rhinolophus euryale 21 - 50 C
Csonkafülű denevér Myotis emarginatus 201 - 500 C
Nyugati piszedenevér Barbastella barbastellus 201 - 500 C
Kis patkósdenevér Rhinolophus hipposideros 201 - 500 C
Közönséges denevér Myotis myotis 501 - 1000 C
Nagyfülű denevér Myotis bechsteinii 51 - 100 C
Hegyesorrú denevér Myotis blythii 501 - 1000 C
Nagy patkósdenevér Rhinolophus ferrumequinum 5 - 10 C
Magyarföldi husáng Ferula sadleriana 101 - 250 B
Bíboros sallangvirág Himantoglossum caprinum 30 - 30 C
Leánykökörcsin Pulsatilla grandis - D
Kék pattanó Limoniscus violaceus - C
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
6190 pannon sziklagyepek 118.23 2
8310 nem látogatható barlangok 1
6210 szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek 236.46 4
8210 sziklahasadékok, -falak és törmeléklejtők növényzete 59.12 1
9180 törmeléklejtő- és szurdokerdők 118.23 2
9130 szubmontán és montán bükkösök 295.58 5
91M0 pannon cseres-tölgyesek 3546.9 60
91H0 pannon molyhos tölgyesek 532.04 9
6430 üde-nedves magaskórósok 59.12 1
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 886.73 15
5130 dombvidéki száraz borókás cserjések 59.12 1
6250 pannon löszsztyeppek 59.12 1
6240 pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők 118.23 2

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Központi-Gerecse. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudi20030
Letöltés dátuma: 2024-01-22

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.