Ipoly-völgy

Ipoly völgye

Alapadatok

Terület neve
Ipoly völgye
Terület kódja
HUDI20026
Kiterjedés (ha)
2936.79
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Természetvédelmi célkitűzések

Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása.

Specifikus célok:

Kedvező természetvédelmi helyzet megőrzése:
A területen található jó állapotú mocsárrétek, homoki gyepek, enyves égeres ligeterdők kiterjedésének, szerkezetének, fajkészletének megőrzése.
A területen található kis lemezcsiga, erdei szitakötő, tompa folyamkagyló, sávos bödöncsiga, petényi márna, német bucó, balkáni csík, selymes durbincs, homoki küllő, réti csík, vidra és mocsári teknős állományok fennmaradásának biztosítása.
Nem véghasználható a tíz éves erdőtervezési cikluson belül - jelölő élőhely típusonként vizsgálva -több idős erdőállomány, mint amennyi korosodásával belép a hasonló ökológiai funkciót ellátni képes korosztályokba.
A jelölő erdei élőhelyek állományaiban a tájidegen fafajok elegyaránya nem növekedhet.
A többlet vízhatástól függő jelölő élőhelyek számára a megfelelő vízellátottság és vízháztartás biztosítása, vízjárást negatívan befolyásoló vízrendezési beavatkozások nem végezhetőek.

Kedvező természetvédelmi helyzet elérése érdekében szükséges fejlesztés:
Invazív fajok, különösen a selyemkóró, kanadai aranyvessző, zöld juhar, fehér akác, bálványfa, fekete fenyő, erdei fenyő, által veszélyeztetett jelölő gyeptársulások megóvása a degradációtól, az invazív fajok terjedésének megállítása, állományaik csökkentése.
Az aktuális természeti állapothoz igazodó extenzív legeltetési/kaszálási rendszer kialakítása a mocsárrétek területén a túlhasználat/alulhasználat, valamint a természetes gyepszerkezetet romboló használat elkerülése érdekében.
A jelölő erdei élőhelyek állományaiban előtérbe szükséges helyezni a folyamatos erdőborítást biztosító, vagy ahhoz funkciójában jobban közelítő használatok alkalmazását, valamint közelíteni szükséges a lombkorona-, cserje-, lágyszárú szint faji, életkori összetételét a természetes állapotokhoz.
Hallépcsők kialakítása az Ipoly folyón az Ipolybalog, és Ipolyvece területén levő duzzasztó műveknél.
Drégelypalánk és Hont térségében a Héviz-patak ártérre történő átvezetése, lecsapoló árokrendszer megszűntetése, vízvisszatartás megvalósítása.
A Dejtári Nagy-tó vízutánpótlásának kidolgozása és megvalósítása.
Az Ipolyszögi égerláp vízutánpótlásának megvalósítása, és a vízvisszatartó rendszer kiépítése.
A jelölő élőhelyek inváziós veszélyeztetésének mértéke nem növelhető. Ennek érdekében a jelölő élőhelyekkel érintkező, az adott helyen tényleges inváziós fenyegetést jelentő tájidegen fásszárú állományok nem telepíthetők. Újonnan telepített, vagy erdőfelújítás során létesített tájidegen fásszárú állomány és a jelölő élőhelyek között legalább 20 m széles védőzónának szükséges lennie fásszárú növényzetből, vagy legalább 30 m széles védőzónának lágyszárú növényzetből.
A területen a vadlétszámot olyan szinten szükséges tartani, hogy az a külön vadvédelem nélküli erdőfelújítást ne gátolja, valamint ne okozza a gyepek degradációját.
A tájidegen fásszárúakkal betelepített homoki gyepek lehetőség szerinti visszaalakítása gyepterületekké, vagy gyepekkel mozaikos őshonos erdő területekké Dejtár és Patak térségében.

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Mocsári teknős Emys orbicularis 500 - 500 C
Vöröshasú unka Bombina bombina - C
Selymes durbincs Gymnocephalus schraetzer 2000 - 2000 C
Szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus 5000 - 5000 C
Homoki küllő Gobio kessleri - C
Petényi márna Barbus meridionalis 500 - 1000 C
Halványfoltú küllő Gobio albipinnatus 2000 - 2000 C
Széles durbincs Gymnocephalus baloni - C
Réti csík Misgurnus fossilis 1000 - 1000 C
Törpecsík Sabanejewia aurata 1000 - 1000 B
Német bucó Zingel streber 500 - 500 C
Vérfű-hangyaboglárka Maculinea teleius - C
Tompa folyamkagyló Unio crassus 200 - 500 C
Sávos bödöncsiga Theodoxus transversalis - C
Díszes légivadász Coenagrion ornatum 200 - 200 C
Erdei szitakötő Ophiogomphus cecilia 200 - 200 B
Eurázsiai hód Castor fiber - D
Nagyfülű denevér Myotis bechsteinii - C
Hegyesorrú denevér Myotis blythii - C
Közönséges vidra Lutra lutra 5 - 5 C
Csonkafülű denevér Myotis emarginatus - C
Tavi denevér Myotis dasycneme - C
Kis patkósdenevér Rhinolophus hipposideros - C
Közönséges denevér Myotis myotis - C
Hosszúszárnyú denevér Miniopterus schreibersi - C
Nyugati piszedenevér Barbastella barbastellus - C
Nagy patkósdenevér Rhinolophus ferrumequinum - C
Kereknyergű patkósdenevér Rhinolophus euryale - C
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus - C
Csíkos medvelepke Callimorpha quadripunctaria - C
Sárga gyapjasszövő Eriogaster catax - C
Nagy tűzlepke Lycaena dispar - C
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - D
Vágó csík Cobitis taenia - C
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
91E0 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 264 15
6260 pannon homoki gyepek 23.62 5
6440 ártéri mocsárrétek 869.47 55
3130 törpekákás iszapnövényzet 5.88
3150 természetes jellegű eutróf tavak és hínárnövényzetük 3.5
3160 láptavak és hínárnövényzetük 0.18
6250 pannon löszsztyeppek 0.47
6410 kékperjés láprétek 0.14
6430 üde-nedves magaskórósok 0.14
6510 üde magas füvű kaszálórétek 25.37
7230 mészkedvelő üde láp- és sásrétek 30.02
91F0 keményfás ligeterdők 1.64

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Ipoly völgye. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudi20026
Letöltés dátuma: 2024-01-19

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.