Hajta mente

Hajta mente

Alapadatok

Terület neve
Hajta mente
Terület kódja
HUDI20025
Kiterjedés (ha)
5794
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Természetvédelmi célkitűzések

Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása.

Specifikus célok:

Kedvező természetvédelmi helyzet megőrzése:
A területen található jó állapotú pannon szikes sztyeppek és mocsarak, síksági pannon löszgyepek, pannon homoki gyepek, kékperjés láprétek meszes, tőzeges vagy agyagbemosódásos talajon, enyves éger és magar kőris alkotta ligeterdők, kiterjedésének, szerkezetének, fajkészletének megőrzése.
A területen található nagy szikibagoly, lápi póc, réti csík, vöröshasú unka, mocsári teknős, kisfészkű aszat, homoki nőszirom állományok fennmaradásának biztosítása.
Nem véghasználható a tíz éves erdőtervezési cikluson belül - jelölő élőhely típusonként vizsgálva -több idős erdőállomány, mint amennyi korosodásával belép a hasonló ökológiai funkciót ellátni képes korosztályokba.
A jelölő erdei élőhelyek állományaiban a tájidegen fafajok elegyaránya nem növekedhet.
A többlet vízhatástól függő jelölő élőhelyek számára a megfelelő vízellátottság és vízháztartás biztosítása, vízjárást negatívan befolyásoló vízrendezési beavatkozások nem végezhetőek.

Kedvező természetvédelmi helyzet elérése érdekében szükséges fejlesztés:
Invazív fajok, különösen a selyemkóró, kanadai aranyvessző, zöld juhar, fehér akác, bálványfa, feketefenyő által veszélyeztetett jelölő gyeptársulások megóvása a degradációtól, az invazív fajok terjedésének megállítása, állományaik csökkentése.
Az aktuális természeti állapothoz igazodó legeltetési/kaszálási rendszer kialakítása a jelölő gyeptípusok területén a túlhasználat/alulhasználat elkerülése érdekében.
A jelölő erdei élőhelyek állományaiban előtérbe szükséges helyezni a folyamatos erdőborítást biztosító, vagy ahhoz funkciójában jobban közelítő használatok alkalmazását, valamint közelíteni szükséges a lombkorona-, cserje-, lágyszárú szint faji, életkori összetételét a természetes állapotokhoz.
Szükséges a Hajta-menti mocsarak, valamint a Hajta-patakot kísérő egykori medrek -Dánysári-legelő, Boldogkátapuszta, Kisszékes-legelő, Öreg-Hajta morotvái- vízutánpótlásának kidolgozása és megvalósítása a Hajta-patakból.
A többlet vízhatástól függő jelölő élőhelyek és a jelölő hal- és kétéltű fajok természetvédelmi helyzetének javítása érdekében Hajta-patakon több vízvisszatartó műtárgy létesítése szükséges.
A Zagyva folyóból történő vízátvezetés lehetőségének megvizsgálása a terület vízháztartásának javítása érdekében.
A vöröshasú unka, réti csík és lápi póc védelme érdekében a patak medrének árnyékolása őshonos fák ültetésével.
A legeltetés újraindítása a tóalmási Legelődűlőn és a tápiószelei Kisszékes-legelőn.
A tájidegen fafajokból álló ültetvényeket fokozatosan fafajcserés szerkezet átalakítással szükséges felújítani a Hajta-mocsár körül.
A jelölő élőhelyekben és fajokban gazdag gyeptársulások közötti zárványszántó visszagyepesítése az ökológiai kapcsolatok helyreállítása végett.

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus - D
Mocsári teknős Emys orbicularis 101 - 250 C
Vöröshasú unka Bombina bombina - C
Szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus 501 - 1000 C
Réti csík Misgurnus fossilis 2000 - 3000 C
Vágó csík Cobitis taenia 2000 - 3000 C
Lápi póc Umbra krameri 200 - 200 C
Lápi szitakötő Leucorrhinia pectoralis 11 - 50 D
Nagy szikibagoly Gortyna borelii lunata 501 - 1000 B
Vérfű-hangyaboglárka Maculinea teleius - C
Nagy tűzlepke Lycaena dispar 501 - 1000 C
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus - C
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - C
Közönséges vidra Lutra lutra 1 - 5 D
Ürge Spermophilus citellus 100 - 150 D
Homoki nőszirom Iris humilis ssp. arenaria 100 - 150 C
Kisfészkű aszat Cirsium brachycephalum 20000 - 100000 C
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
6410 kékperjés láprétek 27.5
91I0 euro-szibériai erdőssztyepp-tölgyesek 2.5
91E0 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 26.5
6250 pannon löszsztyeppek 151
6260 pannon homoki gyepek 79
1530 pannon szikesek 2026
6210 szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek 0.8
6440 ártéri mocsárrétek 223

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Hajta mente. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudi20025
Letöltés dátuma: 2024-01-20

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.