Gerecse

Gerecse

Alapadatok

Terület neve
Gerecse
Terület kódja
HUDI20020
Kiterjedés (ha)
2437.1
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Általános leírás, jellemzés

Süttő és Vértestolna községhatáraitól Dunaszentmiklósig és Vértesszőlősig egybefüggő erdők borítják. A vastag lösztakarót a magasabb területeken mészkősziklák törik át, gyakorta kiterjedt karsztmezőket alkotva.  A tájat a felszínre bukkanó alapkőzet, mély szurdokvölgyek és sziklafalak teszik változatossá.

A területhez kötődő legfontosabb európai közösségi jelentőségű élőhelyek és fajok:

  • Közösségi jelentőségű élőhelytípusok: 91M0 Pannon cseres-tölgyesek, 9130 szubmontán és montán bükkösök (Luzulo-Fagetum)
  • Kiemelt közösségi jelentőségű élőhelytípusok: 91G0 Pannon gyertyános-tölgyesek Quercus petraeával és Carpinus betulusszal, 91H0 Pannon molyhos tölgyesek Quercus pubescensszel, 6190 pannon sziklagyepek (Stipo-Festucetalia pallentis), 6240 Szubpannon sztyeppék, 8310 nagyközönség számára meg nem nyitott barlangok
  • Közösségi jelentőségű állatfajok: gyászcincér (Morimus funereus), nagy hőscincér (Cerambyx cerdo), szarvasbogár (Lucanus cervus), vöröshasú unka (Bombina bombina)
  • Kiemelt közösségi jelentőségű állatfajok: havasi cincér (Rosalia alpina)
  • Közösségi jelentőségű növényfajok: bíboros sallangvirág (Himantoglossum caprinum)

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Természetvédelmi célkitűzések

Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása.

Specifikus célok:

Kedvező természetvédelmi helyzet megőrzése:
A jelölő fajok populáció nagyságának megőrzése, a populációk elterjedési területe nem csökkenhet.
A jó állapotú jelölő élőhelyek természetszerű szerkezetét, fajkészletének megőrzése.
Nem véghasználható a tíz éves erdőtervezési cikluson belül - jelölő élőhely típusonként vizsgálva -több idős erdőállomány, mint amennyi korosodásával belép a hasonló ökológiai funkciót ellátni képes korosztályokba.
A jelölő erdei élőhelyek állományaiban a tájidegen fafajok elegyaránya nem növekedhet.

Kedvező természetvédelmi helyzet elérése érdekében szükséges fejlesztés:
Invazív fajok, különösen a selyemkóró, kanadai aranyvessző, fehér akác, bálványfa, fekete fenyő, erdei fenyő, által veszélyeztetett jelölő gyeptársulások megóvása a degradációtól, az invazív fajok terjedésének megállítása, állományaik csökkentése.
Az aktuális természeti állapothoz igazodó legeltetési/kaszálási rendszer kialakítása és megvalósítása a sztyepprétek és löszgyepek területén a túlhasználat/alulhasználat elkerülése érdekében.
A jelölő erdei élőhelyek állományaiban előtérbe kell helyezni a folyamatos erdőborítást biztosító, vagy ahhoz funkciójában jobban közelítő használatok alkalmazását, valamint közelíteni kell a lombkorona-, cserje-, lágyszárú szint faji, életkori összetételét a természetes állapotokhoz, különösen a bükkösök, melegkedvelő, tölgyesek, cseres tölgyesek, gyertyános tölgyesek területén.
A sajmeggyes karsztbokorerdők vágáskor nélküli, örökerdőként való megőrzése.
Az erdő felújításokon a gyomirtó növényvédőszer használat korlátozása, özönnövény fajok terjedése esetén speciális vegyszerhasználat, egyéb esetekben a gyomosodás talajbolygatással nem járó mechanikai visszaszorítása.
A területen található cserjésedett, mesterségesen erdősített sziklagyepek, sztyepprétek, löszgyepek visszaalakítása gyeppé, extenzív használattal való fenntartásuk.
A területen a vadlétszámot olyan szinten szükséges tartani, hogy az a külön vadvédelem nélküli erdőfelújítást ne gátolja, valamint ne okozza a gyepek degradációját, a tájidegen muflon állomány kiszorítása a jelölő élőhelyek területéről.
A xilofág rovarok állományának növelése érdekében szükséges megfelelő területi kiterjedésben és térbeli elosztásban idős erdők és facsoportok fenntartása, megfelelő mennyiségű, méreteloszlású holt fa biztosítása.
A barlanglátogatás és denevérkutatás a denevér populációkat ne veszélyeztesse, a denevérvédelmi okokból jelentős barlangok lezárása.
A vöröshasú unka (Bombina bombina) populációk érdekében a kis tavak, vízállások megőrzése.
A havasi cincér (Rosalia alpina) védelme érdekében az élőhelyéül szolgáló bükkösökben biztosítani szükséges a populáció folyamatos fennmaradásához megfelelő faállományt.
Az élőhelyeket veszélyeztető egyéb tevékenységek (pl.: gépjármű forgalom, crossmotorozás, quad, siklóernyőzés, illegális bányászat) megszüntetése, a jogilag nem létező, de kijárt földutak felszámolása
A jelölő élőhelyek infrastrukturális fejlesztésekkel szembeni védelme.

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Vöröshasú unka Bombina bombina - C
Csíkos medvelepke Callimorpha quadripunctaria - C
Havasi cincér Rosalia alpina - C
Gyászcincér Morimus funereus - C
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - C
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus - C
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo - C
Nagyfülű denevér Myotis bechsteinii - C
Közönséges denevér Myotis myotis 101 - 200 C
Nagy patkósdenevér Rhinolophus ferrumequinum - C
Nyugati piszedenevér Barbastella barbastellus - C
Kereknyergű patkósdenevér Rhinolophus euryale - C
Kis patkósdenevér Rhinolophus hipposideros 51 - 100 C
Hegyesorrú denevér Myotis blythii - C
Csonkafülű denevér Myotis emarginatus - C
Bíboros sallangvirág Himantoglossum caprinum 10 - 10 C
Kék pattanó Limoniscus violaceus - C
Magyar tavaszi-fésűsbagoly Dioszeghyana schmidtii - C
Nagy tűzlepke Lycaena dispar - C
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
91H0 pannon molyhos tölgyesek 407.98 5
6190 pannon sziklagyepek 0.7 1
6240 pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők 55.81 3
9130 szubmontán és montán bükkösök 115.94 5
8210 sziklahasadékok, -falak és törmeléklejtők növényzete 27.34 1
8310 nem látogatható barlangok 1
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 601.68 50
91M0 pannon cseres-tölgyesek 554.81 20

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Gerecse. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudi20020
Letöltés dátuma: 2024-01-20

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.