Felső-Tápió

Felső-Tápió

Alapadatok

Terület neve
Felső-Tápió
Terület kódja
HUDI20019
Kiterjedés (ha)
2047.64
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Általános leírás, jellemzés

A Felső-Tápió folyását láprétek és kisebb foltokban mocsaras, sásos élőhelyek kísérik, kiterjedt homokpusztákkal váltakozva. Az üledékkúpok magasabb térszínein a homokdűnéket nyílt homokpusztagyep borítja. A területet a feltöretlen, homoki gyepek magas aránya jellemzi. A tápiószecsői körgát által körbezárt halastó igen fontos madárélőhely, mind a költési, mind a vonulási időszakban. A fás társulásokat jórészt akác, hibridnyarak, fenyő- és nyírültetvények alkotják, bár  a Felső-Tápió mentén folyóparti füzesek, kőrises-égeres ligeterdők is találhatók. A patak középső folyásánál magas a szántóföldek aránya. Három helyen mesterséges halastavak is találhatók a területen. A terület vízfolyásai az Alföld egyik leggazdagabb halfaunájának adnak otthont.

A területhez kötődő legfontosabb európai közösségi jelentőségű élőhelyek és fajok:

  • Közösségi jelentőségű élőhelytípusok: 6410 Kékperjés láprét meszes, tőzeges vagy agyagbamodósásos talajokon, 7230 Mészkedvelő üde láp- és sásrétek
  • Kiemelt közösségi jelentőségű élőhelytípusok: 6260 Pannon homoki gyepek, 91E0 Enyves éger és magas kőris alkotta ligeterdők
  • Közösségi jelentőségű állatfajok: lápi póc (Umbra krameri), ürge (Spermophilus citellus), szarvas álganéjtúró (Bolbelasmus unicornis)
  • Közösségi jelentőségű növényfajok: homoki kikerics (Colchicum arenarium), homoki nőszirom (Iris humilis ssp arenaria)

 

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Természetvédelmi célkitűzések

Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása.
Specifikus célok:

Kedvező természetvédelmi helyzet megőrzése:
A területen található jó állapotú pannon homoki gyepek, égeresek, kékperjés láprét, mészkedvelő üde láprét kiterjedésének, szerkezetének, fajkészletének megőrzése.
A területen található lápi póc, ürge, szarvas álganéjtúró, homoki kikerics és homoki nőszirom állományok fennmaradásának biztosítása.
Nem véghasználható a tíz éves erdőtervezési cikluson belül - jelölő élőhely típusonként vizsgálva -több idős erdőállomány, mint amennyi korosodásával belép a hasonló ökológiai funkciót ellátni képes korosztályokba.
A jelölő erdei élőhelyek állományaiban a tájidegen fafajok elegyaránya nem növekedhet.
A többlet vízhatástól függő jelölő élőhelyek számára a megfelelő vízellátottság és vízháztartás biztosítása, vízjárást negatívan befolyásoló vízrendezési beavatkozások nem végezhetőek.

Kedvező természetvédelmi helyzet elérése érdekében szükséges fejlesztés:
Invazív fajok, különösen a selyemkóró, kanadai aranyvessző, zöld juhar, fehér akác, bálványfa, feketefenyő által veszélyeztetett jelölő gyeptársulások megóvása a degradációtól, az invazív fajok terjedésének megállítása, állományaik csökkentése.
Az aktuális természeti állapothoz igazodó legeltetési/kaszálási rendszer kialakítása a jelölő gyeptípusok területén a túlhasználat / alulhasználat elkerülése érdekében.
A jelölő erdei élőhelyek állományaiban előtérbe szükséges helyezni a folyamatos erdőborítást biztosító, vagy ahhoz funkciójában jobban közelítő használatok alkalmazását, valamint közelíteni szükséges a lombkorona-, cserje-, lágyszárú szint faji, életkori összetételét a természetes állapotokhoz.
A Szentmártonkátai Gicei-hegy és a nagykátai Cseh-domb homokbuckáin a nyílt homokpusztagyepek helyreállítása, invazív fajok irtása, akácosok esetében fokozatos fafajcserés felújítás.
Felső-Tápió menti mocsárréteken az aranyvessző eltávolítása.
Felső-Tápió mellett lévő egykori medermaradványok vízutánpótlásának kialakítása.
A becserjésedés / alulhasználat miatt leromlott kékperjés láprétek és mocsárrétek gyeppé alakítása és fenntartása extenzív mezőgazdasági használattal, a lápcserjések túlzott térfoglalásának megakadályozása.
91E0 élőhely javítására fafajcsere az élőhelyre eredetileg jellemző őshonos fajok (fehér fűz, enyves éger fekete nyár) telepítésével, és új ligeterdő állományok kialakítása.

Területkezeléssel kapcsolatos dokumentumok

Veszélyeztető tényezők 

  • intenzív, vagy intenzívebb kaszálás 
  • kaszálás felhagyása/hiánya 
  • idegenhonos inváziós fajok jelenléte 
  • pásztorkodás felhagyása, legeltetés hiánya 

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Mocsári teknős Emys orbicularis 101 - 250 C
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus - C
Vöröshasú unka Bombina bombina 2000 - 3000 C
Lápi póc Umbra krameri 51 - 100 C
Vágó csík Cobitis taenia 501 - 1000 C
Szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus 2000 - 3000 C
Réti csík Misgurnus fossilis 501 - 1000 C
Szarvas álganéjtúró Bolbelasmus unicornis - D
Vérfű-hangyaboglárka Maculinea teleius - C
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus 251 - 500 C
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus - C
Nagy tűzlepke Lycaena dispar 501 - 1000 C
Közönséges vidra Lutra lutra 5 - 5 C
Ürge Spermophilus citellus 200 - 200 C
Homoki kikerics Colchicum arenarium 500 - 500 C
Homoki nőszirom Iris humilis ssp. arenaria 30 - 30 C
Kisfészkű aszat Cirsium brachycephalum 4000 - 5000 C
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
91E0 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 11.55 5
6410 kékperjés láprétek 31.01 20
91N0 pannon homoki borókás-nyárasok 6.65 3
6440 ártéri mocsárrétek 339.38 5
6260 pannon homoki gyepek 295.95 30
91F0 keményfás ligeterdők 6.79 1

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Felső-Tápió. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudi20019
Letöltés dátuma: 2024-01-18

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.