Érd-tétényi plató

Érd-tétényi plató

Alapadatok

Terület neve
Érd-tétényi plató
Terület kódja
HUDI20017
Kiterjedés (ha)
1164.85
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Általános leírás, jellemzés

A terület a Budai-hegység délnyugati előterében terül el, Biatorbágy és Budafok (Budapest, XXII. kerülete) között, északnyugat-keleti irányban. A budapesti agglomeráció gyorsan hódítja el a természettől, nemcsupán körbeveszik, de át is szelik, fel is darabolják a ülönbző vasút- és közútvonalak, egyéb vonalas létesítmények. A térség korábban katonai használatban lévő létesítményei jelenleg privatizáció alatt vannak, feltételezhető, hogy hamarosan ezek is beépülnek majd. A 150-330 m magas mészkőfennsíkot fiatal üledékrétegek alkotják (a pannon és a pleisztocén határán kialakult lajta és szarmata), és löszvölgyek tagolják. A terület legmagasabb része az alacsony középhegységi jelleggel bíró Biai-hegyek, amit lombhullató erdők borítanak, de több csupasz sziklafalat is találunk itt. A mészkőtömbben karsztjelenségek nem figyelhetőek meg, de különböző méretű kőbányákat nyitottak benne. A fennsíkot néhol vékony rétegben lösz borítja. Részben emiatt, részben pedig annak köszönhetően, hogy a mészkő homokká aprózódik, az itt található élőhelyek különleges átmenetet képeznek a középhegységi és a síkvidéki élőhelyek között. A terület hat, egymással mozaikoló részre osztható. Valamivel több, mint a felét szárazgyepek borítják, de nagy arányban találhatóak lombhullató erdők is. A fiatal mészkőfelszíneken pusztai erdőségek alakultak ki, amit nemcsak síkvidéki és hegyvidéki fajok keveredése, de az endemizmusok magas száma is egyedivé tesz. A Kárpát-medencében ritkaságszámba megy az ilyen élőhely, ugyanakkor a főváros közelsége és az agglomerációra jellemző tevékenységek komoly veszélyt jelentenek a fennmaradására.

A területhez kötődő legfontosabb európai közösségi jelentőségű élőhelyek és fajok:

  • Közösségi jelentőségű élőhelytípusok: 6190 Pannon sziklagyepek (Stipo-Festucetalia pallentis)
  • Kiemelt közösségi jelentőségű élőhelytípusok: 6240 Szubpannon sztyeppék, 91H0 Pannon molyhos tölgyesek Quercus pubescensszel, 91M0 Pannon cseres-tölgyesek
  • Közösségi jelentőségű állatfajok: magyar ősziaraszoló (Chondrosoma fiduciarium), gyászcincér (Morimus fureneus), nagy hőscincér (Cerambyx cerdo), szarvasbogár (Lucanus cervus)

 

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Természetvédelmi célkitűzések

Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása.

Specifikus célok:

Kedvező természetvédelmi helyzet megőrzése:
A jó állapotú szubpannon sztyeppek, pannon sziklagyepek természetszerű szerkezetének, fajkészletének megőrzése.
A jelölő fajok populáció nagyságának megőrzése, az elterjedési terület csökkenésének megelőzése.
Nem véghasználható a tíz éves erdőtervezési cikluson belül - jelölő élőhely típusonként vizsgálva -több idős erdőállomány, mint amennyi korosodásával belép a hasonló ökológiai funkciót ellátni képes korosztályokba.
A jelölő erdei élőhelyek állományaiban a tájidegen fafajok elegyaránya nem növekedhet.

Kedvező természetvédelmi helyzet elérése érdekében szükséges fejlesztés:
Invazív fajok, különösen a fehér akác, bálványfa fajok által veszélyeztetett jelölő gyeptársulások megóvása a degradációtól, az invazív fajok terjedésének megállítása, állományaik csökkentése.
A jelölő élőhelyet veszélyeztető invazív erdőállományok lehetőség szerinti átalakítása őshonos fafajú erdőkké, vagy az erdőterületen belül őshonos fafajokból álló puffer terület létrehozása.
A xilofág rovarok állományának növelése érdekében szükséges megfelelő területi kiterjedésben és térbeli elosztásban idős erdők és facsoportok fenntartása.
A becserjésedés miatt degradálódó jelölő gyepek területén a szukcesszió lassítása, a cserjék visszaszorítása mozaikos foltokban, a cserjések túlzott térfoglalásának megakadályozása.
Az élőhelyeket veszélyeztető egyéb tevékenységek (pl.: gépjármű forgalom, crossmotorozás, hulladék lerakás) megszüntetése, a jogilag nem létező, de kijárt földutak felszámolása.
A jelölő élőhelyek védelme az infrastruktúrális fejlesztésekkel szemben.

Területkezeléssel kapcsolatos dokumentumok

Veszélyeztető tényezők 

  • pásztorkodás felhagyása, legeltetés hiánya 
  • erdő felújítás idegenhonos fajokkal 
  • szemét, hulladék 
  • terepjáróval végzett tevékenység 
  • leégés 
  • bányászat és külszíni fejtés 

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Budai szakállasmoly Glyphipterix loricatella - D
Magyar tarsza Isophya costata 500 - 800 C
Magyar futrinka Carabus hungaricus 501 - 1000 C
Eurázsiai rétisáska Stenobothrus eurasius 400 - 700 C
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo 501 - 1000 C
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus 501 - 1000 C
Gyászcincér Morimus funereus 501 - 1000 C
Magyar ősziaraszoló Chondrosoma fiduciarium 501 - 1000 A
Fstös ősziaraszoló Lignyoptera fumidaria - C
Leánykökörcsin Pulsatilla grandis - D
Magyar gurgolya Seseli leucospermum 1000 - 1500 C
piros kígyószisz Echium russicum 4 - 4 D
Homoki kikerics Colchicum arenarium 500 - 1000 C
Homoki nőszirom Iris humilis ssp. arenaria 30 - 30 D
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
6190 pannon sziklagyepek 116.49 10
6110 sziklahasadékok, -falak és törmeléklejtők növényzete 0.12 0.01
91H0 pannon molyhos tölgyesek 232.97 20
6240 pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők 465.94 40
91M0 pannon cseres-tölgyesek 232.97 20
6210 szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek 2.22

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Érd-tétényi plató. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudi20017
Letöltés dátuma: 2024-01-18

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.