Epöli szarmata vonulat

Epöli szarmata vonulat

Alapadatok

Terület neve
Epöli szarmata vonulat
Terület kódja
HUDI20016
Kiterjedés (ha)
1577.49
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Általános leírás, jellemzés

Magyarország egyik legnagyobb kiterjedésű löszgyepe található itt, amely a terület közel két harmadát borítja. Kisebb foltokban nedvesebb gyepek és szántók is találhatók. A térség igen diverz geomorfológiával bír.

A területhez kötődő legfontosabb európai közösségi jelentőségű élőhelyek és fajok:

  • Közösségi jelentőségű élőhelytípusok: 91M0 pannon cseres tölgyesek, 6210 Meszes alapkőzetű féltermészetes száraz gyepek és cserjésedett változataik (Festuco-Brometalia) fontos orchidea-lelőhelyei
  • Kiemelt közösségi jelentőségű élőhelytípusok: 91H0 Pannon molyhos tölgyesek Quercus pubescensszel, 6250 síksági pannon löszgyepek
  • Közösségi jelentőségű állatfajok: ürge (Spermophilus citellus), szarvasbogár (Lucanus cervus), gyászcincér (Morimus funerus)
  • Közösségi jelentőségű növényfajok: leánykökörcsin (Pulsatilla grandis), piros kigyószisz (Echium russicum)

A löszpusztát Máriahalom, Bajna, Nagysáp és Sárisáp települések határában találjuk. Elszórtan mészkő és dolomitsziklák emelkednek ki a vastag löszrétegből  (Bajna: Kablás-hegy, Őr-hegy, Öreg-Őr-hegy; Epöl: Fehér-szikla, Második-szikla; Sárisáp: Babál-szikla). A dombok közötti mélyedésekbe számos patak fut le, így kisebb-nagyobb vizes élőhelyek is kialakulhattak itt (Nagysáp: Bakos-tó; Epöl: Kákás-tó).

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Természetvédelmi célkitűzések

Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása.

Specifikus célok:

Kedvező természetvédelmi helyzet megőrzése:
A jelölő fajok populáció nagyságának megőrzése, a populációk elterjedési területe nem csökkenhet.
A jó állapotú lejtősztyeppek, sziklagyepek és kaszálórétek, borókások természetszerű szerkezetének, fajkészletének megőrzése.
A jelölő erdei élőhelyek állományaiban a tájidegen fafajok elegyaránya nem növekedhet.
Nem véghasználható a tíz éves erdőtervezési cikluson belül - jelölő élőhely típusonként vizsgálva -több idős erdőállomány, mint amennyi korosodásával belép a hasonló ökológiai funkciót ellátni képes korosztályokba.
A többlet vízhatástól függő jelölő élőhelyek számára a megfelelő vízellátottság és vízháztartás biztosítása, vízjárást negatívan befolyásoló vízrendezési beavatkozások nem végezhetőek.

Kedvező természetvédelmi helyzet elérése érdekében szükséges fejlesztés:
A jelölő erdei élőhelyek állományaiban előtérbe kell helyezni a folyamatos erdőborítást biztosító, vagy ahhoz funkciójában jobban közelítő használatok alkalmazását, valamint közelíteni kell a lombkorona-, cserje-, lágyszárú szint faji, életkori összetételét a természetes állapotokhoz.
Invazív fajok, különösen a selyemkóró, kanadai aranyvessző, fehér akác, bálványfa, fekete fenyő, erdei fenyő, által veszélyeztetett jelölő gyeptársulások megóvása a degradációtól, az invazív fajok terjedésének megállítása, állományaik csökkentése.
Az aktuális természeti állapothoz igazodó legeltetési/kaszálási rendszer kialakítása és megvalósítása a lejtősztyeppek, sziklagyepek, kaszálórétek területén a túlhasználat/alulhasználat elkerülése érdekében.
A területen található cserjésedett, mesterségesen erdősített löszgyepek visszaalakítása gyeppé, vagy őshonos fafajú erdőkkel mozaikos gyepekké.
A xilofág rovarok állományának növelése érdekében szükséges megfelelő területi kiterjedésben és térbeli elosztásban idős erdők és facsoportok fenntartása, megfelelő mennyiségű, méreteloszlású holt fa biztosítása.
A közönséges ürge (Spermophilus citellus) állományának megerősítése, fenntartása érdekében élőhelyén a rendszeres kaszálás helyett legeltetni szükséges.
Az élőhelyeket veszélyeztető egyéb tevékenységek (pl.: gépjármű forgalom, crossmotorozás, quad, siklóernyőzés, illegális bányászat) megszüntetése, a jogilag nem létező, de kijárt földutak felszámolása
A jelölő élőhelyek infrastrukturális fejlesztésekkel szembeni védelme.

Területkezeléssel kapcsolatos dokumentumok

Veszélyeztető tényezők 

  • pásztorkodás felhagyása, legeltetés hiánya

  • erdészet, erdőgazdálkodás
  • vadak károkozása (túltartott vadállomány) 
  • idegenhonos inváziós fajok jelenléte 
  • fajösszetétel változás, szukcesszió 
 
 

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Gyászcincér Morimus funereus - C
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - C
Ürge Spermophilus citellus 100 - 200 C
Leánykökörcsin Pulsatilla grandis 501 - 1000 C
Bíboros sallangvirág Himantoglossum caprinum - C
Homoki nőszirom Iris humilis ssp. arenaria - D
piros kígyószisz Echium russicum 101 - 250 C
Közönséges denevér Myotis myotis - D
Nyugati piszedenevér Barbastella barbastellus - D
Nagy patkósdenevér Rhinolophus ferrumequinum - D
Kis patkósdenevér Rhinolophus hipposideros - D
Magyar tarsza Isophya costata - C
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
6440 ártéri mocsárrétek 22.2
6250 pannon löszsztyeppek 0.08
6240 pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők 302.5
91M0 pannon cseres-tölgyesek 33.8
91E0 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 2.18
6210 szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek 66.1
6190 pannon sziklagyepek 2.1
91H0 pannon molyhos tölgyesek 86
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 1.46
6430 üde-nedves magaskórósok 3.93
9180 törmeléklejtő- és szurdokerdők 1.78
3130 törpekákás iszapnövényzet 1.5
40A0 kontinentális sziklai- és sztyeppcserjések 0.5

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Epöli szarmata vonulat. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudi20016
Letöltés dátuma: 2024-01-20

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.