Csolnoki löszgyepek

Csolnoki löszgyepek

Alapadatok

Terület neve
Csolnoki löszgyepek
Terület kódja
HUDI20013
Kiterjedés (ha)
410.76
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Általános leírás, jellemzés

Kicsiny területe ellenére igen sokféle élőhely és társulás (túlnyomórészt szárazgyepek) található a területen, amelyek mozaikosan váltogatják egymást. Egyes közösségek és fajok térhódításának folyamata nyomon követhető a kiterjedt szomszédos, felhagyott szőlőkben is.  Mintegy egy harmada lombhullató erdővel borított. Löszgyepek (Öreg-hegy, Banka), sziklagyepek és bozótosok (Magos-hegy, Henrik-hegy), tölgyesek (Kecske-hegy, Magos-hegy), felhagyott szőlők (Magosi-szőlők) és homokpusztagyepek (Arany-hegy) váltakoznak a  Csolnok és Dág települések között elterülő tájon. A területen homokbányagödrök és mélyen bevágódott földutak is találhatók. Földtani szerkezetét tekintve a Gerecse-hegység legsokoldalúbb részei közé tartozik. A felszín közelébena dachsteini mészkő dominál, de édesvízi mészkő és dolomit is található sok helyütt. Az alapkőzetet délen akár több méternyi vastagságban lerakódott löszös üledék, az északi részen pedig homok fedi. Egyes területeken a kettő keveréke a jellemző.

A területhez kötődő legfontosabb európai közösségi jelentőségű élőhelyek és fajok:

  • Közösségi jelentőségű élőhelytípusok: 91M0 Pannon cseres-tölgyesek
  • Kiemelt közösségi jelentőségű élőhelytípusok: 91H0 Pannon molyhos tölgyesek Quercus pubescensszel, 6250 síksági pannon löszgyepek
  • Közösségi jelentőségű állatfajok: ürge (Spermophilus citellus), szarvasbogár (Lucanus cervus)
  • Közösségi jelentőségű növényfajok: homoki nőszirom (Iris humilis ssp. arenaria), leánykökörcsin (Pulsatilla grandis), piros kigyószisz (Echium russicum)

 

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Természetvédelmi célkitűzések

Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása.
Specifikus célok:

Kedvező természetvédelmi helyzet megőrzése:
A jelölő fajok populáció nagyságának megőrzése, a populációk elterjedési területe nem csökkenhet.
A jó állapotú jelölő élőhelyek természetszerű szerkezetének, fajkészletének megőrzése.
Nem véghasználható a tíz éves erdőtervezési cikluson belül - jelölő élőhely típusonként vizsgálva -több idős erdőállomány, mint amennyi korosodásával belép a hasonló ökológiai funkciót ellátni képes korosztályokba.
A jelölő erdei élőhelyek állományaiban a tájidegen fafajok elegyaránya nem növekedhet.

Kedvező természetvédelmi helyzet elérése érdekében szükséges fejlesztés:
Invazív fajok, különösen a selyemkóró, kanadai aranyvessző, fehér akác, bálványfa, fekete fenyő, erdei fenyő, által veszélyeztetett jelölő gyeptársulások megóvása a degradációtól, az invazív fajok terjedésének megállítása, állományaik csökkentése.
A jelölő erdei élőhelyek állományaiban előtérbe kell helyezni a folyamatos erdőborítást biztosító, vagy ahhoz funkciójában jobban közelítő használatok alkalmazását, valamint közelíteni kell a lombkorona-, cserje-, lágyszárú szint faji, életkori összetételét a természetes állapotokhoz.
Az aktuális természeti állapothoz igazodó legeltetési/kaszálási rendszer kialakítása és megvalósítása a löszgyepek területén a túlhasználat/alulhasználat elkerülése érdekében.
A területen található cserjésedett, mesterségesen erdősített löszgyepek visszaalakítása gyeppé, fenntartása extenzív használattal.
A xilofág rovarok állományának növelése érdekében szükséges megfelelő területi kiterjedésben és térbeli elosztásban idős erdők és facsoportok fenntartása.
A közönséges ürge (Spermophilus citellus) állományának megerősítése, fenntartása érdekében élőhelyén a rendszeres kaszálás helyett legeltetni szükséges.
A piros kígyószisz (Echium russicum) és leánykökörcsin (Pulsatilla grandis) állományok hosszútávú megerősítése élőhelyük megfelelő kezelésével, szükség esetén a szubpopulációkból fogott mag mesterséges szórásával.
Az élőhelyeket veszélyeztető egyéb tevékenységek (pl.: gépjármű forgalom, crossmotorozás, quad, siklóernyőzés, illegális bányászat) megszüntetése, a jogilag nem létező, de kijárt földutak felszámolása.
A jelölő élőhelyek infrastrukturális fejlesztésekkel szembeni védelme.
A területen a vadlétszámot olyan szinten szükséges tartani, hogy az a külön vadvédelem nélküli erdőfelújítást ne gátolja, valamint ne okozza a gyepek degradációját.

Területkezeléssel kapcsolatos dokumentumok

Veszélyeztető tényezők 

  • pásztorkodás felhagyása, legeltetés hiánya 
  • egyéb erdészeti tevékenység 
  • vadak károkozása (túltartott vadállomány) 
  • idegenhonos inváziós fajok jelenléte 
  • fajösszetétel változás, szukcesszió 

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - C
Ürge Spermophilus citellus 500 - 1000 C
Leánykökörcsin Pulsatilla grandis 101 - 250 C
piros kígyószisz Echium russicum 11 - 50 C
Homoki nőszirom Iris humilis ssp. arenaria 50 - 100 C
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
6190 pannon sziklagyepek 0.22
6250 pannon löszsztyeppek 0.21
91M0 pannon cseres-tölgyesek 19
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 4.22
91H0 pannon molyhos tölgyesek 57
6240 pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők 79.5
6210 szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek 5.28
6260 pannon homoki gyepek 3.98
91E0 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 2.38
91N0 pannon homoki borókás-nyárasok 0.98
40A0 kontinentális sziklai- és sztyeppcserjések 0.1
6430 üde-nedves magaskórósok 0.16

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Csolnoki löszgyepek. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudi20013
Letöltés dátuma: 2024-01-22

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.