Budai-hegység

Budai-hegység

Alapadatok

Terület neve
Budai-hegység
Terület kódja
HUDI20009
Kiterjedés (ha)
9522.14
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Általános leírás, jellemzés

Különböző flórarégiók átmeneti övezete, rengeteg endemikus fajjal. Sok faj itt éri el elterjedési területének határát. A területre a főváros és a budapesti agglomeráció miatt hatalmas nyomás nehezedik, ennek ellenére viszonylag kedvező az élőhelyek természeti állapota. A Budai-hegység leggazdagabb és legértékesebb részeit felölelő terület, amelyet szinte kéthamradrészt lombhullató erdőségek borítanak. A Hármashatár-hegytől eltekintve itt tapasztalható a legkisebb mértékű beépítettség, a viszonylag csekély emberi jelenléttel. A terület nagyrészt védett, a Budai Tájvédelmi Körzethez tartozik. Az itteni erőket az üzemtervezésnek megfelelően használják. A területre jellemzőek még a felhagyott gyümölcsösök (korábban nyílt pusztai erdőségek) és a nádasok. Igen változatos élőhelymozaikok váltogatják egymást szinte néhány 10 méteren belül: található itt félsivatagos jellegű, szubmediterrán nyílt dolomit sziklagyep, az Asperulo-Fagetum üde bükkös, vagy éppen hegyi rét alpin flóraelemekkel. Sajnos a szabadidős tevékenységek (túrázás, siklóernyőzés, lovassportok, off-road mountain bike- és terepjáróhasználat, motocross) erős terhelést jelentenek a természeti környezetre. Hasonlóan negatív hatást jelenthet a nem megfelelő erdőgazdálkodás (tarvágásos véghasználatok a bükkösökben), ami a természetes erdőállapot visszaállítását lehetetlenné teszi.

A területhez kötődő legfontosabb európai közösségi jelentőségű élőhelyek és fajok:

  • Közösségi jelentőségű élőhelytípusok: 6190 Pannon sziklagyepek (Stipo-Festucetalia pallentis), 8310 Nagyközönség számára meg nem nyitott barlangok
  • Kiemelt közösségi jelentőségű élőhelytípusok: 40A0 Szubkontinentális peripannon cserjések, 6240 Szubpannon sztyeppék, 91G0 Pannon gyertyános-tölgyesek Quercus petraeával és Carpinus betulusszal, 91H0 Pannon molyhos tölgyesek Quercus pubescensszel
  • Közösségi jelentőségű állatfajok: budai szakállasmoly (Glyphipterix loricatella), magyar tarsza (Isophya costata), gyászcincér (Morimus fureneus), nagy hőscincér (Cerambyx cerdo), szarvasbogár (Lucanus cervus), kék pattanóbogár (Limoniscus violaceus), nagy tűzlepke (Lycaena dispar)
  • Kiemelt közösségi jelentőségű állatfajok: Havasi cincér (Rosalia alpia)
  • Közösségi jelentőségű növényfajok: magyar méreggyilok (Vincetoxicum pannonicum), Szent István-szegfű (Dianthus plumarius subsp. regis stephani), homoki nőszirom (Iris humilis subsp. arenaria), leánykökörcsin (Pulsatilla grandis), magyar gurgolya (Seseli leucospermum), bíboros sallangvirág (Himantoglossum caprinum), piros kígyószisz (Echium russicum)
  • Kiemelt közösségi jelentőségű növényfajok: pilisi len (Linum dolomiticum)

 

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Természetvédelmi célkitűzések

Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása.

Specifikus célok:

Kedvező természetvédelmi helyzet megőrzése:
A területen található jó állapotú pannon gyertyános-tölgyesek, pannon molyhos tölgyesek, pannon sziklagyepek, szubpannon sztyeppék élőhelyek kiterjedésének, szerkezetének, fajkészletének megőrzése.
A területen található jelölő állat, és növényfajok állományai fennmaradásának biztosítása.
Nem véghasználható a tíz éves erdőtervezési cikluson belül - jelölő élőhely típusonként vizsgálva -több idős erdőállomány, mint amennyi korosodásával belép a hasonló ökológiai funkciót ellátni képes korosztályokba.
A jelölő erdei élőhelyek állományaiban a tájidegen fafajok elegyaránya nem növekedhet.

Kedvező természetvédelmi helyzet elérése érdekében szükséges fejlesztés:
Invazív és tájidegen fafajok (fehér akác, bálványfa, fekete fenyő, erdei fenyő) terjedésének lassítása, állományaik visszaszorítása a magszóró fák kivágásával, speciális növényvédőszeres kezeléssel, valamint az újulat következetes leverésével.
Vágásterületekre, felhagyott vadföldekre, működő szórókra behurcolt invazív lágyszárúak (kanadai aranyvessző, betyárkóró, selyemkóró) irtása, elterjedésük megakadályozása.
A jelölő erdei élőhelyek állományaiban előtérbe szükséges helyezni a folyamatos erdőborítást biztosító, vagy ahhoz funkciójában jobban közelítő használatok alkalmazását, valamint közelíteni szükséges a lombkorona-, cserje-, lágyszárú szint faji, életkori összetételét a természetes állapotokhoz, különösen a nagy kiterjedésű egykorú és kevés fajú erdőállományok (cseres-tölgyesek, gyertyános-tölgyesek, bükkösök) esetében.
Szükséges a nagy kiterjedésben található fekete és erdei fenyves állományok fokozatos megbontása, a fenyők alatt megnövő kemény lombos fajok (virágos kőris, juhar, csertölgy, molyhos tölgy) élettérhez juttatása, hosszú távon a fenyő állományok átalakítása, a termőhelyre jellemző természetes élőhely kialakítása.
A xilofág rovarok állományának növelése érdekében szükséges megfelelő területi kiterjedésben és térbeli elosztásban idős erdők és facsoportok fenntartása.
A magyar tarsza (Isophya costata) állományok élőhelye megfelelő gyepkezeléssel, extenzív legeltetéssel, vagy késői mozaikos kaszálással tartandó fent, kerülni szükséges az intenzív legeltetést, gyakori kaszálást.
A kék pattanóbogár (Limoniscus violaceus) védelme érdekében biztosítani kell élőhelyén talajszinti faodúk meglétét és kialakulásának lehetőségét, elsősorban idősebb sarj eredetű tölgyes állományok fenntartásával és részben sarj eredetű erdő állományok felnevelésével.
A becserjésedés miatt degradálódó jelölő gyepek területén a szukcesszió lassítása, a cserjék visszaszorítása mozaikos foltokban, a cserjések túlzott térfoglalásának megakadályozása.
Az élőhelyeket veszélyeztető egyéb tevékenységek (pl.: crossmotorozás, quad, downhill-kerékpározás) megszüntetése, visszaszorítása.
A lovas, kerékpáros és gyalogos turista forgalom szabályozása, túraútvonalak kijelölése, szükség szerinti megszűntetése.
A jelölő élőhelyek védelme az infrastruktúrális fejlesztésekkel szemben.
A területen a vadlétszámot olyan szinten szükséges tartani, hogy az a külön vadvédelem nélküli erdőfelújítást ne gátolja, valamint ne okozza a gyepek degradációját.

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Fstös ősziaraszoló Lignyoptera fumidaria - B
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus 1001 - 10000 C
Nagy tűzlepke Lycaena dispar 101 - 500 C
Havasi cincér Rosalia alpina 501 - 1000 B
Díszes tarkalepke Hypodryas maturna 501 - 1000 C
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus - C
Budai szakállasmoly Glyphipterix loricatella 51 - 100 A
Csíkos medvelepke Callimorpha quadripunctaria - C
Anker-araszoló Erannis ankeraria - C
Gyászcincér Morimus funereus 501 - 1000 B
Kék pattanó Limoniscus violaceus - C
Eurázsiai rétisáska Stenobothrus eurasius 101 - 500 C
Magyar tarsza Isophya costata 51 - 100 C
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo 501 - 1000 C
Magyar tavaszi-fésűsbagoly Dioszeghyana schmidtii 501 - 1000 C
Hegyesorrú denevér Myotis blythii - C
Kis patkósdenevér Rhinolophus hipposideros - C
Csonkafülű denevér Myotis emarginatus - C
Nyugati piszedenevér Barbastella barbastellus - C
Ürge Spermophilus citellus 500 - 1000 C
Nagy patkósdenevér Rhinolophus ferrumequinum - C
Nagyfülű denevér Myotis bechsteinii - C
Közönséges denevér Myotis myotis - C
Homoki nőszirom Iris humilis ssp. arenaria 1001 - 10000 C
Magyar méreggyilok Vincetoxicum pannonicum 1000 - 3000 C
Szent István-szegfű Dianthus plumarius regis-stephani 15000 - 20000 B
Leánykökörcsin Pulsatilla grandis 1001 - 10000 B
Magyar gurgolya Seseli leucospermum 25000 - 30000 B
Dolomitlen Linum dolomiticum 20000 - 30000 A
Bíboros sallangvirág Himantoglossum caprinum 20 - 20 C
piros kígyószisz Echium russicum 31 - 80 C
Janka-tarsóka Thlaspi jankae 30 - 100 C
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
6210 szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek 95.22 1
8210 sziklahasadékok, -falak és törmeléklejtők növényzete 95.22 1
91H0 pannon molyhos tölgyesek 2856.64 30
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 1904.43 20
9180 törmeléklejtő- és szurdokerdők 95.22 1
6190 pannon sziklagyepek 190.44 2
6240 pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők 952.21 10
40A0 kontinentális sziklai- és sztyeppcserjések 95.22 1
8310 nem látogatható barlangok 1
91M0 pannon cseres-tölgyesek 952.21
9130 szubmontán és montán bükkösök 17.7
9150 sziklai bükkösök, sziklai hárserdők és hársas-berkenyés sziklaerdők 136.8

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Budai-hegység. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudi20009
Letöltés dátuma: 2024-01-21

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.