Belsőbárándi löszvölgy

Belsőbárándi löszvölgy

Alapadatok

Terület neve
Belsőbárándi löszvölgy
Terület kódja
HUDI20006
Kiterjedés (ha)
280.69
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Általános leírás, jellemzés

A terület természetvédelmi jelentőségét a löszvegetációnak köszönheti, amely a Mezőföldön korábban nagy kiterjedésű löszvegetáció maradványa.

A területhez kötődő legfontosabb európai közösségi jelentőségű élőhelyek és fajok:

  • Kiemelt közösségi jelentőségű élőhelytípusok: 6240 Szubpannon sztyeppék, 6250 Síksági pannon löszgyepek, 6510 Sík- és dombvidéki kaszálórétek (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis).
  • Közösségi jelentőségű növényfajok: Tátorján (Crambe tataria)

Geológiailag a mezőföldi löszgerincek része ez a Mezőföld síkságának közepén kialakult löszvölgy. A Pannon-tenger borítása idején vastag tengeri üledék rakódott itt le (homokos, agyagos, márgás), amely a tenger visszahúzódása után kiszáradt. Az alsó pleisztocén során a tektonikai mozgások következtében az addig egységes táblát egy észak-dél, északnyugat-délkeleti irányú vetődések feldarabolták és némelyik táblarög kiemelkedett.  A száraz felületek kiváló alapot szolgáltattak a löszképződéshez, ami legintenzívebben a felső pleisztocénben zajlott. A tájat geomorfológiailag a síkság közepén bevágódó, északnyugat-délkeleti irányú patakmeder jellemzi. Botanikailag az alföldi flórarégióhoz tartozik, amelyen a vegetáció fejlődésében a lösz kulcsfontosságú szerepet játszott.  A Mezőföld potenciális vegetációja döntően a tatárjuharos lösztölgyes, de kisebb területeken löszgyepek és pusztai nyílt erdőségek jelentik a természetes növénytakarót. A területet nagyrészt száraz gyepek borítják, kisebb részben nedvesebb füves élőhelytípusok.

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Természetvédelmi célkitűzések

Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása.

Specifikus célok:

Kedvező természetvédelmi helyzet megőrzése:
A jó állapotú szubpannon sztyeppék, síksági pannon löszgyepek természetszerű szerkezetének, fajkészletének megőrzése.
A tátorján (Crambe tataria) populációjának megőrzése, a populáció elterjedési területe ne csökkenjen, ennek érdekében a területen a faj magszórását megelőző kaszálást, legeltetést kerülni szükséges.


Kedvező természetvédelmi helyzet elérése érdekében szükséges fejlesztés:
Invazív fajok, különösen a fehér akác, bálványfa által veszélyeztetett jelölő gyeptársulás megóvása a degradációtól, az invazív fajok terjedésének megállítása, állományaik csökkentése.
Az aktuális természeti állapothoz igazodó legeltetési/kaszálási rendszer kialakítása a szubpannon sztyeppék, síksági pannon löszgyepek területén a túlhasználat/alulhasználat elkerülése érdekében.
Az élőhelyeket veszélyeztető egyéb tevékenységek (pl.: gépjármű forgalom, crossmotorozás) megszüntetése, a jogilag nem létező, de kijárt földutak felszámolása.

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Ürge Spermophilus citellus 1 - 50 C
Tátorján Crambe tataria 101 - 250 B
Nagy tűzlepke Lycaena dispar - C
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
6250 pannon löszsztyeppek 30.12 30
6210 szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek 3.15
40A0 kontinentális sziklai- és sztyeppcserjések 0.04
6440 ártéri mocsárrétek 98.27

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Belsőbárándi löszvölgy. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudi20006
Letöltés dátuma: 2024-01-22

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.