Bársonyos

Bársonyos

Alapadatok

Terület neve
Bársonyos
Terület kódja
HUDI20005
Kiterjedés (ha)
1209.66
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Általános leírás, jellemzés

Homoki gyepek, mocsár- és láprétek, láperdők és pusztai erdők jellemzik ezt a területet, ami Császár, Mór és Pusztavám települések községhatárába esik. Jelentős képviselője a homoki gyepeknek és mint ennek a vegetációtípusnak egy nyugatabbra fekvő képviselője, nagyban különbözik a Duna-Tisza-közén található homokpusztáktól.

A területhez kötődő legfontosabb európai közösségi jelentőségű élőhelyek és fajok:

  • Közösségi jelentőségű élőhelytípusok: 6410 Kékperjés láprétek meszes, tőzeges vagy agyagbemosódásos talajokon (Molinion caeruleae), 6440 Cnidion dubii folyóvölgyeinek mocsárrétjei
  • Kiemelt közösségi jelentőségű élőhelytípusok: 6260 Pannon homoki gyepek, 91E0 Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdők (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), 91G0 Pannon gyertyános-tölgyesek Quercus petraeával és Carpinus betulusszal
  • Közösségi jelentőségű állatfajok: közönséges ürge (Spermophylus citellus), szarvasbogár (Lucanus cervus), nagy hőscincér (Cerambyx cerdo) magyar futrinka (Carabus hungaricus), nagy tűzlepke (Lycaena dispar)
 

 

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Természetvédelmi célkitűzések

Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása.

Specifikus célok:

Kedvező természetvédelmi helyzet megőrzése:
A jó állapotú pannon homoki gyepek, kékperjés láprétek, mocsárrétek, meszes alapkőzetű féltermészetes gyepek, puhafás ligeterdők, gyertyános tölgyesek természetszerű szerkezetének, fajkészletének megőrzése.
Nem véghasználható a tíz éves erdőtervezési cikluson belül - jelölő élőhely típusonként vizsgálva -több idős erdőállomány, mint amennyi korosodásával belép a hasonló ökológiai funkciót ellátni képes korosztályokba.
A jelölő erdei élőhelyek állományaiban a tájidegen fafajok elegyaránya nem növekedhet.
A többlet vízhatástól függő jelölő élőhelyek számára szükséges a megfelelő vízellátottság, vízháztartás biztosítása, a vízjárást negatívan befolyásoló vízrendezési beavatkozások nem végezhetőek.

Kedvező természetvédelmi helyzet elérése érdekében szükséges fejlesztés:
Invazív fajok, különösen a selyemkóró, kanadai aranyvessző, fehér akác, bálványfa, fekete fenyő, erdei fenyő, által veszélyeztetett jelölő gyeptársulások megóvása a degradációtól, az invazív fajok terjedésének megállítása, állományaik csökkentése.
A becserjésedés miatt leromlott kékperjés láprétek és mocsárrétek gyeppé alakítása és fenntartása extenzív mezőgazdasági használattal.
A területen található cserjésedett, mesterségesen erdősített pannon homoki gyepek visszaalakítása gyepekké, vagy őshonos fafajú erdőkkel mozaikos gyepekké.
Az aktuális természeti állapothoz igazodó legeltetési/kaszálási rendszer kialakítása és megvalósítása a pannon homoki gyepek, kékperjés láprétek, mocsárrétek területén a túlhasználat/alulhasználat elkerülése érdekében.
A jelölő erdei élőhelyek állományaiban előtérbe szükséges helyezni a folyamatos erdőborítást biztosító, vagy ahhoz funkciójában jobban közelítő használatok alkalmazását, valamint közelíteni szükséges a lombkorona-, cserje-, lágyszárú szint faji, életkori összetételét a természetes állapotokhoz.
A xilofág rovarok állományának növelése érdekében szükséges megfelelő területi kiterjedésben és térbeli elosztásban idős erdők és facsoportok fenntartása.
Az élőhelyeket veszélyeztető egyéb tevékenységek (pl.: gépjármű forgalom, crossmotorozás, quad, illegális bányászat) megszüntetése, a jogilag nem létező, de kijárt földutak felszámolása
A jelölő élőhelyek infrastrukturális fejlesztésekkel szembeni védelme.

Területkezeléssel kapcsolatos dokumentumok

Veszélyeztető tényezők 

  • vadak károkozása, túltartott vadállomány 
  • vad-és madárszaporító telepek 

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Vöröshasú unka Bombina bombina - C
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus - C
Nagy tűzlepke Lycaena dispar - C
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - C
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus - C
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo - C
Gyászcincér Morimus funereus - C
Ürge Spermophilus citellus 10 - 50 C
Homoki nőszirom Iris humilis ssp. arenaria 50 - 100 C
Díszes tarkalepke Hypodryas maturna - C
Vérfű-hangyaboglárka Maculinea teleius - C
Sötét hangyaboglárka Maculinea nausithous - P
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
91M0 pannon cseres-tölgyesek 25.94 3
6410 kékperjés láprétek 13.05 1
91E0 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 57.13 3
6430 üde-nedves magaskórósok 0.01 0.1
7230 mészkedvelő üde láp- és sásrétek 0.1 0.1
6260 pannon homoki gyepek 92.81 5
6210 szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek 2.91 5
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 102.42 4
6440 ártéri mocsárrétek 29.86 2

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Bársonyos. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudi20005
Letöltés dátuma: 2024-01-20

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.