Alapi kaszálórétek

Alapi kaszálórétek

Alapadatok

Terület neve
Alapi kaszálórétek
Terület kódja
HUDI20003
Kiterjedés (ha)
518.58
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Általános leírás, jellemzés

A Mezőföld síkságának déli részén, a vízfolyásokat kísérő alsóbb térszinteket nedves rétek borítják. Geológiai szempontból a terület a mezőföldi löszhátság része. A Pannon-tenger borítása idején vastag tengeri üledék rakódott itt le (homokos, agyagos, márgás), amely a tenger visszahúzódása után kiszáradt. Az alsó pleisztocén során a tektonikai mozgások következtében az addig egységes táblát egy észak-dél, északnyugat-délkeleti irányú vetődések feldarabolták és némelyik táblarög kiemelkedett. A megsüllyedt területet később a különböző vízfolyások üledékkel terítették be. A tájat geomorfológiailag a síkságra a szomszédos fennsíkról lefutó vízfolyások feltöltő tevékenysége jellemzi. Botanikailag az alföldi flórarégióhoz tartozik, ahol a természetes láprétek és kaszálórétek szárazabb gyeptípusokkal, néhol másodlagos szikes rétekkel váltakoznak.

A területhez kötődő legfontosabb európai közösségi jelentőségű élőhelyek és fajok:

  • Közösségi jelentőségű élőhelytípusok: 6510 Sík- és dombvidéki kaszálórétek (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 
  • Kiemelt közösségi jelentőségű élőhelytípusok: 1530 Pannon szikes sztyeppék és mocsarak. Természetközeli, erősen fragmentált nedves rétek

 

 

 

 

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Természetvédelmi célkitűzések

Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása.

Specifikus célok:

Kedvező természetvédelmi helyzet megőrzése:
A jó állapotú sík- és dombvidéki kaszálórétek, pannon szikes sztyeppék és mocsarak természetszerű szerkezetének, fajkészletének megőrzése.
A többlet vízhatástól függő jelölő élőhelyek számára a megfelelő vízellátottság és vízháztartás biztosítása, vízjárást negatívan befolyásoló vízrendezési beavatkozások nem végezhetőek.

Kedvező természetvédelmi helyzet elérése érdekében szükséges fejlesztés:
Invazív fajok, különösen a fehér akác, bálványfa által veszélyeztetett jelölő gyeptársulások megóvása a degradációtól, az invazív fajok terjedésének megállítása, állományaik csökkentése.
Az aktuális természeti állapothoz igazodó legeltetési/kaszálási rendszer kialakítása a sík- és dombvidéki kaszálórétek, pannon szikes sztyeppék és mocsarak területén a túlhasználat / alulhasználat elkerülése érdekében.
Az élőhelyeket veszélyeztető egyéb tevékenységek (pl.: gépjármű forgalom, crossmotorozás) megszüntetése, a jogilag nem létező, de kijárt földutak felszámolása.
A területen előforduló kisfészkű aszat (Cirsium brachycephalum) populációjának megerősítése, a faj számára megfelelő vízviszonyok helyreállításával, a legeltetett állatok mennyiségének, fajának, fajtájának optimalizálásával, a térben és időben mozaikos kaszálási gyakorlat elterjesztésével.

Területkezeléssel kapcsolatos dokumentumok

Veszélyeztető tényezők 

  • intenzív szarvasmarhalegeltetés 
  • intenzív birkalegeltetés 
  • talajfeltöltés, lecsapolás, kiszárítás 

 

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus - D
Mocsári teknős Emys orbicularis - D
Kisfészkű aszat Cirsium brachycephalum 5000 - 10000 C
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
1530 pannon szikesek 351
6260 pannon homoki gyepek 40
6410 kékperjés láprétek 1.3
6440 ártéri mocsárrétek 15.3

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Alapi kaszálórétek. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudi20003
Letöltés dátuma: 2024-01-22

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.