Ácsi gyepek

Ácsi gyepek

Alapadatok

Terület neve
Ácsi gyepek
Terület kódja
HUDI20001
Kiterjedés (ha)
299.11
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Általános leírás, jellemzés

Jelents területtel rendelkező, egybefüggő ártér, amelyhez hasonló kevés maradt mára az országban. Gyepfragmentumok (láprétek, kékperjés láprétek és száraz homoki gyepek) találhatók elszórtan a közees táblaméretű szántók között Ács település határában. A terület az egykori Duna-ártér része, ma már jórészt mentett. A jelenlegi vízmérleg jórészt a csapadékmennyiség függvényében változik. Több akácos és hibridnyár-ültetvény is található rajta.

A területhez kötődő legfontosabb európai közösségi jelentőségű élőhelyek és fajok:

  • Közösségi jelentőségű élőhelytípusok: 6410 Kékperjés láprétek meszes, tőzeges vagy agyagbemosódásos talajokon (Molinion caeruleae), 6440 Cnidion dubii folyóvölgyeinek mocsárrétjei
  • Kiemelt közösségi jelentőségű élőhelytípusok: 6260 Pannon homoki gyepek
  • Közösségi jelentőségű állatfajok: magyar futrinka (Carabus hungaricus), vöröshasú unka (Bombina bombina)
  • Közösségi jelentőségű növényfajok: homoki nőszirom (Iris humilis ssp. arenaria)

 

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Természetvédelmi célkitűzések

Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása.

Specifikus célok:

Kedvező természetvédelmi helyzet megőrzése:
A jelölő fajok nagyságának megőrzése, a populációk elterjedési területe nem csökkenhet.
A jó állapotú pannon homoki gyepek, kékperjés láprétek, mocsárrétek természetszerű szerkezetének, fajkészletének megőrzése.
A többlet vízhatástól függő jelölő élőhelyek számára a megfelelő vízellátottság és vízháztartás biztosítása, vízjárást negatívan befolyásoló vízrendezési beavatkozások nem végezhetőek.

Kedvező természetvédelmi helyzet elérése érdekében szükséges fejlesztés:
Invazív fajok, különösen a selyemkóró, kanadai aranyvessző, fehér akác, bálványfa, fekete fenyő, erdei fenyő, által veszélyeztetett jelölő gyeptársulások megóvása a degradációtól, az invazív fajok terjedésének megállítása, állományaik csökkentése.
Az aktuális természeti állapothoz igazodó legeltetési/kaszálási rendszer kialakítása és megvalósítása a pannon homoki gyepek, kékperjés láprétek, mocsárrétek területén a túlhasználat/alulhasználat elkerülése érdekében.
A területen található cserjésedett, mesterségesen erdősített pannon homoki gyepek visszaalakítása gyepekké, vagy őshonos fafajú erdőkkel mozaikos gyepekké.
Az élőhelyeket veszélyeztető egyéb tevékenységek (pl.: gépjármű forgalom, crossmotorozás, quad, illegális bányászat) megszüntetése, a jogilag nem létező, de kijárt földutak felszámolása
A becserjésedés miatt leromlott kékperjés láprétek és mocsárrétek visszaalakítása, és extenzív használattal való fenntartása.
A jelölő élőhelyek infrastrukturális fejlesztésekkel szembeni védelme.
A területen előforduló kisfészkű aszat (Cirsium brachycephalum) populációjának megerősítése, a faj számára megfelelő vízviszonyok helyreállításával különösen a Csilla-pusztai és a Maller-tanyai gyepeken, a legeltetett állatok mennyiségének, fajának, fajtájának optimalizálásával, a térben és időben mozaikos kaszálási gyakorlat elterjesztésével.
Abiotikus katasztrófák (pl: tűzkár) elhárítása.

Területkezeléssel kapcsolatos dokumentumok

Veszélyeztető tényezők 

  • kaszálás felhagyása/hiánya 
  • kiszáradás 
  • idegenhonos inváziós fajok jelenléte
  • beerdősítés/fásítás idegenhonos fajokkal 
  • pásztorkodás felhagyása, legeltetés hiánya 

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Mocsári teknős Emys orbicularis - C
Vöröshasú unka Bombina bombina - C
Magyar futrinka Carabus hungaricus - C
Közönséges vidra Lutra lutra - D
Homoki nőszirom Iris humilis ssp. arenaria 225 - 225 C
Kisfészkű aszat Cirsium brachycephalum 1500 - 2000 C
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
6260 pannon homoki gyepek 17.34
6440 ártéri mocsárrétek 12.71
6410 kékperjés láprétek 18.15
7230 mészkedvelő üde láp- és sásrétek 0.57

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Ácsi gyepek. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudi20001
Letöltés dátuma: 2024-01-18

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.