Gerecse

Gerecse

Alapadatok

Terület neve
Gerecse
Terület kódja
HUDI10003
Kiterjedés (ha)
29597.89
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Általános leírás, jellemzés

A Gerecse viszonylag érintetlen, zárt lombhullató erdőségei és rétjei kiváló szaporodó- és táplálkozóhelyet nyújtanak a térség ragadozómadarai számára.

A területhez kötődő legfontosabb európai közösségi jelentőségű mádárfajok:

  • Költő fajok: Fekete gólya (Ciconia nigra), Parlagi sas (Aquila heliaca), Kígyászölyv (Circaetus gallicus), Darázsölyv (Pernis apivorus), Vándorsólyom (Falco peregrinus), Kék galamb (Columba oenas), Hamvas küllő (Picus canus), Fekete harkály (Dryocopus martius), Fehérhátú fakopáncs (Dendrocopos leucotos), Közép fakopáncs (Dendrocopos medius), Erdei pacsirta (Lullula arborea), Karvalyposzáta (Sylvia nisoria), Kis légykapó (Ficedula parva), Örvös légykapó (Ficedula albicollis), Tövisszúró gébics (Lanius collurio), Bajszos sármány (Emberiza cia). 
  • Vonuló madárfajok: Fekete gólya (Ciconia nigra), Fehér gólya (Ciconia ciconia), Parlagi sas (Aquila heliaca), Rétisas (Haliaeetus albicilla).

A Gerecse geomorfológiailag is változatos hegyvidéki élőhelyei dachsteini mészkövön, édesvízi mészkövön, dolomiton és savanyú konglomerátumokon alakultak ki. Erre néhol lösz, máshol homok rakódott rá fiatalabb üledékként. A vastag lösztakaróból mészkősziklák emelkednek ki, sok helyütt kiterjedt karsztmezőket alkotva. A figyelemre méltó vízmosások meredek sziklafalain az alapkőzet gyakorta megfigyelhető.

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Madárvédelmi Terület

Természetvédelmi célkitűzések

Általános célkitűzés: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló közösségi jelentőségű madárfajok és élőhelyük kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló madárfajok élőhelyeinek természeti állapotának, illetve a fenntartó gazdálkodás feltételeinek biztosítása.
Specifikus célok:
Kedvező természetvédelmi helyzet megőrzése:
A jelölő fajok populáció nagyságának megőrzése, a populációk elterjedési területe nem csökkenhet. Kiemelt fajként kell a védelem során kezelni: a fekete gólyát (Ciconia nigra), a parlagi sast (Aquila heliaca), a kígyászölyvet (Circaetus gallicus), a fehérhátú fakopáncsot (Dendrocopos leucotos) és a kis légykapót (Ficedula parva).
A jó állapotú erdő és gyep élőhelyek természetszerű szerkezetének megőrzése. Magas természetességű gyepek, erdők fenntartása szakszerű hasznosítással/kezeléssel.
Extenzív gyepgazdálkodás fenntartása. Legelő állatállomány növekedésének elérése.
Változatos extenzív földhasználat és mezőgazdasági művelés fenntartása és fejlesztése.
Tájidegen energia növényfajok megjelenésének és terjedésének megelőzése.
A beépített területek területi kiterjedésének minimalizálása.
Kisvizek rekonstrukcióinak elősegítése, támogatása.
Erdőhasználat gyakorlatának átalakítása. A szálaló vágás, szálalás bevezetése az arra alkalmas területeken az odúlakó madárfajok élőhelyének folyamatos megőrzése érdekében.

Kedvező természetvédelmi helyzet elérése érdekében szükséges fejlesztés:
Meglévő ürge állományok megőrzése, szükség szerint telepítés alkalmas élőhelyekre.
Meglévő és új létesítésű középfeszültségű elektromos hálózat tartóoszlopainak szigetelése, továbbá szükség esetén földkábelbe helyezése.
Invazív növényfajok, különösen a selyemkóró, kanadai aranyvessző, fehér akác, bálványfa, fekete fenyő, erdei fenyőterjedésének megállítása, állományaik csökkentése.
Az aktuális természeti állapothoz igazodó legeltetési/kaszálási rendszer kialakítása és megvalósítása a sztyepprétek és löszgyepek területén a túlhasználat/alulhasználat elkerülése érdekében.
A jelölő fajoknak otthont adó erdei élőhelyek állományaiban előtérbe szükséges helyezni a folyamatos erdőborítást biztosító, vagy ahhoz funkciójában jobban közelítő használatok alkalmazását, valamint közelíteni szükséges a lombkorona-, cserje-, lágyszárú szint faji, életkori összetételét a természetes állapotokhoz, különösen a bükkösök, melegkedvelő, tölgyesek, cseres tölgyesek, gyertyános tölgyesek területén.

Mesterséges fészkek kihelyezése veszélyeztetett ragadozó madarak számára.
Öreg és böhöncös faegyedek megőrzése.
Nagy területi kiterjedésű vágásterületek, véghasználatok és a területi fragmentáció (erdészeti feltáró utak, közelítő hálózat túlzott sűrítése) elkerülése.
Holt faanyag hektáronkénti növelése a hegység területén a változatos rovarvilág növelése érdekében, amely a harkályfauna megőrzése érdekében szükséges. A hazai viszonylatban veszélyeztetett fehérhátú fakopáncs állományának növelése érdekében szükséges megfelelő területi kiterjedésben és térbeli elosztásban idős erdők és facsoportok fenntartása, megfelelő mennyiségű, méreteloszlású holt fa biztosítása.
A területen található cserjésedett, mesterségesen erdősített fontos madár táplálkozó terület sziklagyepek, sztyepprétek, löszgyepek visszaalakítása gyeppé, extenzív használattal való fenntartásuk.
A területen a vadlétszámot olyan szinten szükséges tartani, hogy az ne okozza az erdők, gyepek degradációját, ne veszélyeztesse a földön fészkelő madárfajok állományát.
A tájidegen muflon állomány kiszorítása a magas természetességű fontos madár táplálkozó területet jelentő gyepekről.
Környezetkímélő gyom és rovarirtó, illetve növényvédőszerek használatának elősegítése. Özönnövény fajok terjedése esetén speciális vegyszerhasználat, egyéb esetekben a gyomosodás talajbolygatással nem járó mechanikai visszaszorítása.
Környezetkímélő szúnyogirtás.
A madárélőhelyeket veszélyeztető egyéb tevékenységek (pl.: gépjármű forgalom, crossmotorozás, quadozás, illegális turistautak, illegális bányászat) megszüntetése.
A jelölő madárfajok élőhelyeinek infrastrukturális fejlesztésekkel szembeni védelme.
Ragadozó madár etetőterek kialakítása az elkóborolás és mérgezés negatív hatásainak csökkentése érdekében.
Elő kell segíteni a jelenleg nem jelölő fajok állományának növekedését, különösen az alábbi fajok tekintetében: kerecsensólyom (Falco cherrug).

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Tövisszúró gébics Lanius collurio 300 - 400 C
Kígyászölyv Circaetus gallicus 2 - 3 B
Közép fakopáncs Dendrocopos medius 250 - 300 A
Lappantyú Caprimulgus europaeus 30 - 30 C
Kerecsensólyom Falco cherrug 1 - 1 D
Örvös légykapó Ficedula albicollis 700 - 800 B
Kis légykapó Ficedula parva 15 - 20 B
Fehérhátú fakopáncs Dendrocopos leucotos 5 - 10 B
Hamvas küllő Picus canus 70 - 80 B
Parlagi sas Aquila heliaca 1 - 1 C
Fekete harkály Dryocopus martius 80 - 100 B
Parlagi pityer Anthus campestris 15 - 25 C
Darázsölyv Pernis apivorus 15 - 22 B
Parlagi sas Aquila heliaca 2 - 5 B
Uhu Bubo bubo 1 - 1 D
Fekete gólya Ciconia nigra 2 - 4 C
Kék galamb Columba oenas 50 - 60 C
Bajszos sármány Emberiza cia 50 - 50 B
Vándorsólyom Falco peregrinus 3 - 4 B
Rétisas Haliaeetus albicilla 1 - 1 C
Rétisas Haliaeetus albicilla 5 - 10 C
Erdei pacsirta Lullula arborea 20 - 30 B
Barna kánya Milvus migrans 1 - 1 C
Karvalyposzáta Sylvia nisoria 120 - 140 C

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Gerecse. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudi10003
Letöltés dátuma: 2024-01-19

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.