Börzsöny és Visegrádi-hegység

Börzsöny és Visegrádi-hegység

Alapadatok

Terület neve
Börzsöny és Visegrádi-hegység
Terület kódja
HUDI10002
Kiterjedés (ha)
49556.83
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Általános leírás, jellemzés

A Börzsöny és a Visegrádi-hegység egyedülálló, nagyrészt zárt erdőségekkel borított terület a Duna két partján. A kiterjedt, egybefüggő természeti terület változatos élőhelyei igen fontosak a különböző madárfajok számára egész éven át.

A területhez kötődő legfontosabb európai közösségi jelentőségű madárfajok:

  • Költő fajok: Uhu (Bubo bubo), Fekete gólya (Ciconia nigra), Fehérhátú fakopáncs (Dendrocopos leucotos), Fekete harkály (Dryocopus martius), Bajszos sármány (Emberiza cia), Vándorsólyom (Falco peregrinus), Örvös légykapó (Ficedula albicollis), Kis légykapó (Ficedula parva), Hegyi billegető (Motacilla cinerea), Darázsölyv (Pernis apivorus), Uráli bagoly (Strix uralensis). 
  • Vonuló madárfajok: Kerceréce (Bucephala clangula), Fekete gólya (Ciconia nigra), Kis bukó (Mergus albellus). 

A Börzsöny két részre osztható: a Dél-Börzsönyre és a Magas-Börzsöny zárt tömbjére. Mind anyagukat, mind szerkezetüket a vulkáni működés határozta meg.  A vulkáni formákon kívül a felszínt az ősi folyóteraszok is jellemzik. A Visegrádi-hegység tömegét dachsteini mészkő és dolomit adja, de találhatók itt harmadkori vulkáni kőzetrétegek is (miocén-kori andezit, tufa és piroklasztok). A Visegrádi-hegység erősen lepusztult vulkáni tömbök csoportja, amelyek sugarasan rendeződnek el a völgyek mentén. Jellegzetes élőhelyei a középhegységi lombhullató erdők: cseres-tölgyesek, bükkösök és illír gyertyános-tölgyesek váltakoznak a kitettségnek és a talajadottságoknak megfelelően.

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Madárvédelmi Terület

Természetvédelmi célkitűzések

Általános célkitűzés: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló közösségi jelentőségű madárfajok és élőhelyük kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló madárfajok élőhelyeinek természeti állapotának, illetve a fenntartó gazdálkodás feltételeinek biztosítása.

Specifikus célok:
Kedvező természetvédelmi helyzet megőrzése:
A jelölő fajok populáció nagyságának megőrzése, a populációk elterjedési területe nem csökkenhet. Kiemelt fajként kell a védelem során kezelni: a fekete gólyát (Ciconia nigra), a vándorsólymot (Falco peregrinus), a fehérhátú fakopáncsot (Dendrocopos leucotos) és a kis légykapót (Ficedula parva).
A jó állapotú erdő és gyep élőhelyek természetszerű szerkezetének megőrzése. Magas természetességű gyepek, erdők fenntartása szakszerű hasznosítással/kezeléssel.
Extenzív gyepgazdálkodás fenntartása. Legelő állatállomány növekedésének elérése.
Változatos extenzív földhasználat és mezőgazdasági művelés fenntartása és fejlesztése.
Tájidegen energia növényfajok megjelenésének és terjedésének megelőzése.
A beépített területek területi kiterjedésének minimalizálása.
Kisvizek rekonstrukcióinak elősegítése, támogatása.
Erdőhasználat gyakorlatának átalakítása. A szálaló vágás, szálalás bevezetése az arra alkalmas területeken az odúlakó madárfajok élőhelyének folyamatos megőrzése érdekében.

Kedvező természetvédelmi helyzet elérése érdekében szükséges fejlesztés:
Középhegységi vízfolyások állapotának javítása, erdészeti gázlók felszámolása, újak létesítésének elkerülése.
Meglévő ürge állományok megőrzése, szükség szerint telepítés alkalmas élőhelyekre.
Meglévő és új létesítésű középfeszültségű elektromos hálózat tartóoszlopainak szigetelése, továbbá szükség esetén földkábelbe helyezése.
Invazív fajok, különösen a selyemkóró, kanadai aranyvessző, fehér akác, bálványfa, fekete fenyő, erdei fenyő terjedésének megállítása, állományaik csökkentése.
Az aktuális természeti állapothoz igazodó legeltetési/kaszálási rendszer kialakítása és megvalósítása a sztyepprétek, hegyi rétek területén a túlhasználat/alulhasználat elkerülése érdekében.
A jelölő fajoknak otthont adó erdei élőhelyek állományaiban előtérbe szükséges helyezni a folyamatos erdőborítást biztosító, vagy ahhoz funkciójában jobban közelítő használatok alkalmazását, valamint közelíteni szükséges a lombkorona-, cserje-, lágyszárú szint faji, életkori összetételét a természetes állapotokhoz, különösen a bükkösök, melegkedvelő, tölgyesek, cseres tölgyesek, gyertyános tölgyesek területén.
Szükséges a jelölő fajoknak élőhelyet biztosító sziklatörmelék erdők vágáskor nélküli, örökerdőként való megőrzése.
A jelölő harkályfajok állományának fenntartása, illetve növelése érdekében szükséges megfelelő területi kiterjedésben és térbeli elosztásban idős erdők és facsoportok fenntartása, megfelelő mennyiségű (min. 20-40 m3/ha), méreteloszlású holt fa biztosítása.
Mesterséges fészkek kihelyezése veszélyeztetett ragadozó madarak számára.
Öreg és böhöncös faegyedek megőrzése.
Nagy területi kiterjedésű vágásterületek, véghasználatok és a területi fragmentáció (erdészeti feltáró utak, közelítő hálózat túlzott sűrítése) elkerülése.
A területen található cserjésedett, mesterségesen erdősített fontos madár táplálkozó terület sziklagyepek, sztyepprétek, löszgyepek visszaalakítása gyeppé, extenzív használattal való fenntartásuk.
A területen a vadlétszámot olyan szinten szükséges tartani, hogy az ne okozza az erdők, gyepek degradációját, ne veszélyeztesse a földön fészkelő madárfajok állományát.
A tájidegen muflon állomány kiszorítása a magas természetességű fontos madár táplálkozó területet jelentő gyepekről.
Környezetkímélő gyom és rovarirtó, illetve növényvédőszerek használatának elősegítése. Özönnövény fajok terjedése esetén speciális vegyszerhasználat, egyéb esetekben a gyomosodás talajbolygatással nem járó mechanikai visszaszorítása.
Környezetkímélő szúnyogirtás.
A madárélőhelyeket veszélyeztető egyéb tevékenységek (pl.: gépjármű forgalom, crossmotorozás, quadozás, illegális turistautak, illegális bányászat) megszüntetése.
A jelölő madárfajok élőhelyeinek infrastrukturális fejlesztésekkel szembeni védelme.
Elő kell segíteni a jelenleg nem jelölő fajok állományának növekedését, különösen az alábbi fajok tekintetében: parlagi sas (Aquila heliaca), kígyászölyv (Circaetus gallicus), fehér gólya (Ciconia ciconia), rétisas (Haliaeetus albicilla)

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Parlagi sas Aquila heliaca 0 - 1 D
Darázsölyv Pernis apivorus 30 - 50 B
Hamvas küllő Picus canus 20 - 20 C
Fekete gólya Ciconia nigra 10 - 15 B
Tövisszúró gébics Lanius collurio - D
Vándorsólyom Falco peregrinus 5 - 10 A
Barna rétihéja Circus aeruginosus 5 - 5 D
Balkáni fakopáncs Dendrocopos syriacus - D
Jégmadár Alcedo atthis - D
Erdei pacsirta Lullula arborea - C
Fehér gólya Ciconia ciconia - C
Uhu Bubo bubo 3 - 5 C
Lappantyú Caprimulgus europaeus - D
Fehérhátú fakopáncs Dendrocopos leucotos 100 - 100 A
Örvös légykapó Ficedula albicollis 500 - 500 B
Kis légykapó Ficedula parva 10 - 30 B
Fekete harkály Dryocopus martius - B
Kígyászölyv Circaetus gallicus 1 - 2 C
Közép fakopáncs Dendrocopos medius - B
Szirti sas Aquila chrysaetos 1 - 5 D
Békászó sas Aquila pomarina 1 - 5 D
Kerceréce Bucephala clangula 200 - 500 C
Kormos szerkő Chlidonias niger 50 - 100 C
Fehér gólya Ciconia ciconia 50 - 100 C
Kékes rétihéja Circus cyaneus 10 - 20 D
Hamvas rétihéja Circus pygargus 1 - 5 D
Kék galamb Columba oenas 300 - 500 B
Nagy kócsag Egretta alba 5 - 10 D
Kis kócsag Egretta garzetta 1 - 5 D
Bajszos sármány Emberiza cia 10 - 30 C
Daru Grus grus 50 - 100 D
Rétisas Haliaeetus albicilla 5 - 15 C
Kis bukó Mergus albellus 30 - 50 C
Barna kánya Milvus migrans 1 - 5 D
Hegyi billegető Motacilla cinerea 30 - 50 B
Bakcsó Nycticorax nycticorax 1 - 5 D
Halászsas Pandion haliaetus 5 - 10 C
Partifecske Riparia riparia - D
Küszvágó csér Sterna hirundo 5 - 10 C
Uráli bagoly Strix uralensis 1 - 3 C
Karvalyposzáta Sylvia nisoria - C
Rétisas Haliaeetus albicilla 5 - 15 C
Kis bukó Mergus albellus 30 - 50 C
Kékes rétihéja Circus cyaneus - D

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Börzsöny és Visegrádi-hegység. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudi10002
Letöltés dátuma: 2024-01-19

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.