Belső-Somogy

Belső-Somogy

Alapadatok

Terület neve
Belső-Somogy
Terület kódja
HUDD10008
Kiterjedés (ha)
33327.54
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Általános leírás, jellemzés

A területet fátlan társulások uralják, amelyeknek számos típusa megtalálható itt a száraz gyepektől a láprétekig. A savanyú homok alapon a térszintek finom változása és a talajvíz magassága határozza meg a vegetációt. A legszárazabb foltokat nyílt homokpusztagyepek borítják, a legnedvesebbeken pedig lápszemeket találunk. Az erdők összetételében sajnos nagy aránnyal szerepelnek az idegenhonos fafajok ültetvényei (lombhullató és tűlevelű fajok egyaránt). A legnagyobb lápok és egyes tavak récefélék költését teszik lehetővé, így a ritka cigányrécéét. A kiterjedt, zavartalan erdők mélyén fekete gólya fészkel, a közeli mocsarak és lápok pedig gazdag táplálkozóterületet biztosítanak számára.

A területhez kötődő legfontosabb európai közösségi jelentőségű mádárfajok: Rétisas (Haliaeetus albicilla), Fekete gólya (Ciconia nigra), Barna kánya (Milvus migrans), Darázsölyv (Pernis apivorus), Közép fakopáncs (Dendrocopos medius), Fekete harkály (Dryocopus martius), Törpegém (Ixobrychus minutus), Cigányréce (Aythya nyroca), Tövisszúró gébics (Lanius collurio), Karvalyposzáta (Sylvia nisoria). 

A terület igen változatos, fás és fátlan társulások mozaikja. A mélyedésekben néhol átmeneti lápokat és mocsárréteket találunk. A homokdűnék tetejét pedig száraz gyepek foglalják el. A fás legelők a terület jellegzetes, értékes társulásai, sajnos jó részük igen rossz természetességi állapotban van.

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Madárvédelmi Terület

Természetvédelmi célkitűzések

Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása.

Fő célkitűzések:
A vizes illetve vízi élőhelyek megfelelő, a természetes folyamatokhoz hasonló vízellátásának és vízjárásának biztosítása.
Az erdei élőhelyeken a termőhelyi viszonyoknak megfelelő, természetközeli, a honos társulásoknak megfelelő fafajösszetételű, őshonos fafajokból álló, többkorú, a társulásra jellemző aljnövényzetű erdő kialakulásának elősegítése.
 Idős faegyedek, állományok kímélete. Megfelelő mennyiségű fekvő és lábon álló holt faanyag biztosítása.
A jelenlegi gyepterületek gyepként való fenntartása.
A fás legelők megőrzése újbóli hasznosítással, és a szukcessziós folyamatok késleltetésével, visszafordításával.

További célok és célkitűzések:
A természeti értékek felmérése, nyilvántartása, a populációkban, élőhelyekben létrejövő változások nyomon követése, monitorozása és értékelése a jövőbeli kezelési és területhasználati módok minél helyesebb meghatározásához, kiemelt figyelemmel a terület jelölő és egyéb közösségi jelentőségű fajaira és élőhelyeire.
A természetvédelmi beavatkozások céljainak és eredményeinek társadalmi bemutatása, elfogadtatása, a természeti és táji értékek széleskörű megismertetése, az ökoturisztikai lehetőségek bővítése, a környezettudatos gondolkodás és a természetvédelmi szemlélet kialakítása, fejlesztése.
A nem természetvédelmi célú beruházások visszaszorítása a nemzeti park területén., a természetvédelmi kezelési tervben foglalt korlátozásoknak megfelelően.
Hosszútávon a nemzeti park területén lévő szántóterületek természetközeli, a termőhelyi adottságoknak megfelelően gyep vagy erdő művelési ágú élőhelyekké átalakítása.
A terület jelölő erdőállományaiban a közösségi jelentőségű és az élőhelyre jellemző fajok megőrzése érdekében a fajok ökológiai igényeihez igazodó szerkezeti jellemzők fenntartása, illetve kialakítása, a fokozottan védett fészkelő madárfajok esetében (Haliaeetus albicilla, Ciconia nigra, Milvus migrans) pufferzóna kijelölése.

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Pajzsoscankó Philomachus pugnax 100 - 140 D
Nagy kócsag Egretta alba 150 - 200 C
Rétisas Haliaeetus albicilla 22 - 22 B
Fekete harkály Dryocopus martius 60 - 95 C
Halászsas Pandion haliaetus 10 - 20 B
Fehér gólya Ciconia ciconia 35 - 40 C
Karvalyposzáta Sylvia nisoria 40 - 65 C
Közép fakopáncs Dendrocopos medius 75 - 125 B
Kanalasgém Platalea leucorodia 10 - 25 C
Fekete gólya Ciconia nigra 25 - 25 B
Kékes rétihéja Circus cyaneus 30 - 60 B
Barna rétihéja Circus aeruginosus 15 - 20 C
Örvös légykapó Ficedula albicollis 400 - 640 C
Réti cankó Tringa glareola 60 - 110 C
Nagy kócsag Egretta alba 150 - 200 C
Küszvágó csér Sterna hirundo 50 - 80 C
Daru Grus grus 100 - 200 D
Barna kánya Milvus migrans 8 - 8 B
Bakcsó Nycticorax nycticorax 40 - 60 C
fattyúszerkő Chlidonias hybridus 30 - 40 C
Kis vízicsibe Porzana parva 15 - 30 C
Vörös gém Ardea purpurea 10 - 15 C
Törpegém Ixobrychus minutus 30 - 50 C
Kis kócsag Egretta garzetta 30 - 50 C
Kormos szerkő Chlidonias niger 30 - 40 C
Darázsölyv Pernis apivorus 35 - 50 B
Lappantyú Caprimulgus europaeus 70 - 80 C
Cigányréce Aythya nyroca 70 - 100 A
Tövisszúró gébics Lanius collurio 100 - 140 C
Hamvas küllő Picus canus 15 - 24 C
Hamvas rétihéja Circus pygargus 25 - 47 C
Jégmadár Alcedo atthis 40 - 50 B
Parlagi sas Aquila heliaca 1 - 2 D

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Belső-Somogy. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudd10008
Letöltés dátuma: 2024-01-18

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.