Béda-Karapancsa

Béda-Karapancsa

Alapadatok

Terület neve
Béda-Karapancsa
Terület kódja
HUDD10004
Kiterjedés (ha)
8722.01
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Általános leírás, jellemzés

A Duna középső folyását kísérő kiterjedt ártéri erdőség. Ezeken kívül a holtágak és mellékágak élőhelyei is fontos természetvédelmi értéket képviselnek a területen. A víztestek természetességi állapota nagyon jó, állatviláguk gazdag. Az erdőalkotó fafajok között többségben vannak az őshonosak.

A területhez kötődő legfontosabb európai közösségi jelentőségű mádárfajok: Nagy kócsag (Egretta alba), Rétisas (Haliaeetus albicilla), Barna kánya (Milvus migrans), Bakcsó (Nycticorax nycticorax), Partifecske (Riparia riparia), Közép fakopáncs (Dendrocopos medius), Balkáni fakopáncs (Dendrocopos syriacus), Fekete harkály (Dryocopus martius). Fekete gólya (Ciconia nigra), Kis kócsag (Egretta garzetta). 

A terület két részre osztható: az aktív ártérre és a nem elöntött területekre. Többféle erdőtípus is megtalálható itt: a mélyebb részeken puhafás, a magasabb, valamivel szárazabb térszinteken keményfás ligeterdők. Az erdők kiváló fészkelési lehetőséget nyújtanak a nagy testű madarak számára (fekete gólya, rétisas, barna kánya), míg a holtágakon, mellékágakon, nádasokban-mocsarakban a gémfélék találják meg életlehetőségeiket. A zavartalan vizes élőhelyeken jelentős cigányréce-populáció fészkel. A nedves rétek számtalan fajnak nyújtanak terített asztalt, így a fekete és fehér gólyának is. Ez utóbbi a közeli falvak belterületein fészkel. A szántókon nagy tömegben gyűlnek össze telente a libák, a Duna fő folyása pedig bukók és récék fontos téli élőhelye. A terület egy részét faültetvények borítják.

 

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Madárvédelmi Terület

Természetvédelmi célkitűzések

Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása.
Fő célkitűzések:
A vizes illetve vízi élőhelyek megfelelő, a természetes folyamatokhoz hasonló vízellátásának és vízjárásának biztosítása.
Az értékes és egyedülálló Duna-menti élőhelyek (kemény és puhafás ligeterdők, mocsárrétek, vizes és vízi élőhelyek) megőrzése, valamint az ott élő, védett vagy ritka madárfajok életfeltételeinek biztosítása, állományuk és populációik életképességének növelése.
Az erdei élőhelyeken a termőhelyi viszonyoknak megfelelő, természetközeli, a honos társulásoknak megfelelő fafajösszetételű, őshonos fafajokból álló, többkorú, a társulásra jellemző aljnövényzetű erdő kialakulásának elősegítése.
Idős faegyedek, állományok kímélete. Megfelelő mennyiségű fekvő és lábon álló holt faanyag biztosítása.
A jelenlegi gyepterületek gyepként való fenntartása.
A fás legelők megőrzése újbóli hasznosítással, és a szukcessziós folyamatok késleltetésével, visszafordításával.

További célok és célkitűzések:
A Duna menti holtágak és mellékágak megőrzése.
Szakadópartok megőrzése, állapotuk javítása.
Kavics- és homokzátonyok megóvása.
A természeti értékek felmérése, nyilvántartása, a populációkban, élőhelyekben létrejövő változások nyomon követése, monitorozása és értékelése a jövőbeli kezelési és területhasználati módok minél helyesebb meghatározásához, kiemelt figyelemmel a terület jelölő és egyéb közösségi jelentőségű fajaira és élőhelyeire.
A természetvédelmi beavatkozások céljainak és eredményeinek társadalmi bemutatása, elfogadtatása, a természeti és táji értékek széleskörű megismertetése, az ökoturisztikai lehetőségek bővítése, a környezettudatos gondolkodás és a természetvédelmi szemlélet kialakítása, fejlesztése.
A nem természetvédelmi célú beruházások visszaszorítása a nemzeti park területén., a természetvédelmi kezelési tervben foglalt korlátozásoknak megfelelően.
Hosszútávon a nemzeti park területén lévő szántóterületek természetközeli, a termőhelyi adottságoknak megfelelően gyep vagy erdő művelési ágú élőhelyekké átalakítása.
A terület jelölő erdőállományaiban a közösségi jelentőségű és az élőhelyre jellemző fajok 6megőrzése érdekében a fajok ökológiai igényeihez igazodó szerkezeti jellemzők fenntartása, illetve kialakítása, a fokozottan védett fészkelő madárfajok esetében (pl. Haliaeetus albicilla, Ciconia nigra, Milvus migrans) pufferzóna kijelölése.

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Kanalas réce Anas clypeata 10 - 15 D
Hamvas küllő Picus canus 20 - 20 C
Lappantyú Caprimulgus europaeus 0 - 1 D
Kékes rétihéja Circus cyaneus 10 - 20 C
Parlagi pityer Anthus campestris 1 - 2 D
Törpegém Ixobrychus minutus 30 - 40 C
Réti cankó Tringa glareola 20 - 40 D
Tőkés réce Anas platyrhynchos 100 - 100 C
Barna rétihéja Circus aeruginosus 10 - 10 C
Parlagi sas Aquila heliaca 2 - 5 C
Tövisszúró gébics Lanius collurio 2000 - 2200 C
Nyári lúd Anser anser 50 - 60 B
Vörös gém Ardea purpurea 30 - 40 B
Fehér gólya Ciconia ciconia 100 - 150 C
Nagy lilik Anser albifrons 6000 - 8000 C
Nagy kócsag Egretta alba 30 - 40 C
Kis kárókatona Phalacrocorax pygmeus 5 - 10 C
Kanalasgém Platalea leucorodia 0 - 20 C
Nagy goda Limosa limosa 150 - 200 C
Bölömbika Botaurus stellaris 2 - 5 C
Rétisas Haliaeetus albicilla 5 - 7 B
Nagy kócsag Egretta alba 20 - 80 C
Örvös légykapó Ficedula albicollis 50 - 60 C
Kis bukó Mergus albellus 20 - 30 C
Haris Crex crex 1 - 3 C
Fülemlesitke Acrocephalus melanopogon 10 - 15 D
Daru Grus grus 500 - 1000 D
Jégmadár Alcedo atthis 40 - 50 C
Csörgő réce Anas crecca 200 - 300 D
Darázsölyv Pernis apivorus 3 - 5 C
Pettyes vízicsibe Porzana porzana 10 - 10 B
Vetési lúd Anser fabalis 1000 - 2000 B
Tövisszúró gébics Lanius collurio 20 - 30 C
Kék vércse Falco vespertinus 5 - 10 D
Üstökösgém Ardeola ralloides 0 - 5 D
Kis vízicsibe Porzana parva 20 - 25 C
Közép fakopáncs Dendrocopos medius 100 - 120 B
Parlagi pityer Anthus campestris 0 - 100 D
Barna kánya Milvus migrans 13 - 13 A
Bakcsó Nycticorax nycticorax 150 - 200 B
Kis kócsag Egretta garzetta 10 - 20 C
Balkáni fakopáncs Dendrocopos syriacus 5 - 15 C
Tőkés réce Anas platyrhynchos 3000 - 8000 C
Üstökösgém Ardeola ralloides 0 - 20 D
Fekete harkály Dryocopus martius 10 - 15 C
Rétisas Haliaeetus albicilla 30 - 30 B
Fekete gólya Ciconia nigra 14 - 15 B
Karvalyposzáta Sylvia nisoria 10 - 10 D
Kontyos réce Aythya fuligula 500 - 600 B
Jégmadár Alcedo atthis 10 - 15 C
Nyári lúd Anser anser 1800 - 2000 B
Barátréce Aythya ferina 500 - 600 C
Kendermagos réce Anas strepera 10 - 20 D
Cigányréce Aythya nyroca 5 - 10 C
Cigányréce Aythya nyroca 100 - 150 B
Halászsas Pandion haliaetus 5 - 10 C
Partifecske Riparia riparia 20 - 80 C
Kerceréce Bucephala clangula 200 - 500 C
Billegetőcankó Actitis hypoleucos 10 - 10 D
Böjti réce Anas querquedula 30 - 40 D
Fekete gólya Ciconia nigra 80 - 80 B
Kékbegy Luscinia svecica 5 - 6 C
Barkós cinege Panurus biarmicus 10 - 10 D
Kis kárókatona Phalacrocorax pygmeus 5 - 5 C
Guvat Rallus aquaticus 20 - 20 D
Függőcinege Remiz pendulinus 10 - 15 C
Kis vöcsök Tachybaptus ruficollis 5 - 10 C

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Béda-Karapancsa. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudd10004
Letöltés dátuma: 2024-01-19

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.