Gemenc

Gemenc

Alapadatok

Terület neve
Gemenc
Terület kódja
HUDD10003
Kiterjedés (ha)
19641.18
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Általános leírás, jellemzés

A terület jórészt a Duna ártere és annak töltései. Számos vizesélőhely-típus megtalálható itt: a Duna főfolyása, mellékágai és holtágai, mocsarak, nádasok és másféle víztestek. Lombhullató erdőségek dominálják, a mélyebb térszíneken puhafás, a magasabbakon keményfás ligeterdők, de találhatók itt telepített faültetvények is.

A területhez kötődő legfontosabb európai közösségi jelentőségű madárfajok: Nagy kócsag (Egretta alba), Rétisas (Haliaeetus albicilla), Barna kánya (Milvus migrans), Darázsölyv (Pernis apivorus), Közép fakopáncs (Dendrocopos medius), Balkáni fakopáncs (Dendrocopos syriacus), Fekete harkály (Dryocopus martius). Fekete gólya (Ciconia nigra), Kis kócsag (Egretta garzetta).

Magyarország legnagyobb kiterjedésű aktív árterülete. Szinte a teljes területet fás élőhelyek uralják: puhafás (fűz-nyár) ligeterdők, tölgy-kőris-szil keményfás galériaerdők, valamint a fűz, nyár és feketedió ültetvényei. Számos olyan mellékág és holtág van, amely kiváló táplálkozóterületet jelent rengeteg madárfaj számára (gémfélék, gólyák). Az idős, zavartalan erdőrészekben fekete gólya, rétisas és barna kánya költ. Ami a legelső fajt illeti, ez a terület a legsűrűbben lakott minden hazai feketególya-élőhely közül. A folyó igen fontos téli élőhely a récék számára, valamint - Európa második legnagyobb folyójaként jelentős vonulási útvonal is (fekete gólya, ludak stb.).

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Madárvédelmi Terület

Természetvédelmi célkitűzések

Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása.

Fő célkitűzések:
A vizes illetve vízi élőhelyek megfelelő, a természetes folyamatokhoz hasonló vízellátásának és vízjárásának biztosítása. Az értékes és egyedülálló Duna-menti élőhelyek (kemény és puhafás ligeterdők, mocsárrétek, vizes és vízi élőhelyek) megőrzése, valamint az ott élő, védett vagy ritka madárfajok életfeltételeinek biztosítása, állományuk és populációik életképességének növelése.

Az erdei élőhelyeken a termőhelyi viszonyoknak megfelelő, természetközeli, a honos társulásoknak megfelelő fafajösszetételű, őshonos fafajokból álló, többkorú, a társulásra jellemző aljnövényzetű erdő kialakulásának elősegítése. Idős faegyedek, állományok kímélete. Megfelelő mennyiségű fekvő és lábon álló holt faanyag biztosítása. A jelenlegi gyepterületek gyepként való fenntartása.

A fás legelők megőrzése újbóli hasznosítással, és a szukcessziós folyamatok késleltetésével, visszafordításával.

További célok és célkitűzések:
A Duna menti holtágak és mellékágak megőrzése.
Szakadópartok megőrzése, állapotuk javítása.
Kavics- és homokzátonyok megóvása.
A természeti értékek felmérése, nyilvántartása, a populációkban, élőhelyekben létrejövő változások nyomon követése, monitorozása és értékelése a jövőbeli kezelési és területhasználati módok minél helyesebb meghatározásához, kiemelt figyelemmel a terület jelölő és egyéb közösségi jelentőségű fajaira és élőhelyeire.
A természetvédelmi beavatkozások céljainak és eredményeinek társadalmi bemutatása, elfogadtatása, a természeti és táji értékek széleskörű megismertetése, az ökoturisztikai lehetőségek bővítése, a környezettudatos gondolkodás és a természetvédelmi szemlélet kialakítása, fejlesztése.
A nem természetvédelmi célú beruházások visszaszorítása a nemzeti park területén., a természetvédelmi kezelési tervben foglalt korlátozásoknak megfelelően.
Hosszútávon a nemzeti park területén lévő szántóterületek természetközeli, a termőhelyi adottságoknak megfelelően gyep vagy erdő művelési ágú élőhelyekké átalakítása.
A terület jelölő erdőállományaiban a közösségi jelentőségű és az élőhelyre jellemző fajok megőrzése érdekében a fajok ökológiai igényeihez igazodó szerkezeti jellemzők fenntartása, illetve kialakítása, a fészkelő fokozottan védett madárfajok esetében (pl. Haliaeetus albicilla, Ciconia nigra, Milvus migrans) pufferzóna kijelölése.

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Hamvas küllő Picus canus - D
Vörös gém Ardea purpurea 15 - 20 D
Fekete gólya Ciconia nigra 200 - 300 A
Rétisas Haliaeetus albicilla 60 - 70 A
Barna kánya Milvus migrans 20 - 25 A
Kormos szerkő Chlidonias niger 100 - 100 C
Bölömbika Botaurus stellaris 3 - 5 D
Törpegém Ixobrychus minutus 5 - 10 C
Halászsas Pandion haliaetus 5 - 10 C
Tövisszúró gébics Lanius collurio 150 - 200 C
Fekete gólya Ciconia nigra 35 - 38 A
Réti cankó Tringa glareola 150 - 150 C
Nagy kócsag Egretta alba 400 - 500 B
Közép fakopáncs Dendrocopos medius 80 - 90 C
Kis bukó Mergus albellus 20 - 40 C
Cigányréce Aythya nyroca 3 - 5 C
Parlagi pityer Anthus campestris 5 - 10 D
Pajzsoscankó Philomachus pugnax 50 - 100 D
Kanalasgém Platalea leucorodia 50 - 100 C
Pettyes vízicsibe Porzana porzana - D
Kígyászölyv Circaetus gallicus - D
Réti fülesbagoly Asio flammeus 1 - 2 D
Kis vízicsibe Porzana parva - D
Darázsölyv Pernis apivorus 15 - 20 B
Jégmadár Alcedo atthis 80 - 90 A
Küszvágó csér Sterna hirundo 40 - 50 C
Rétisas Haliaeetus albicilla 16 - 16 B
Kerecsensólyom Falco cherrug 3 - 3 B
Barna rétihéja Circus aeruginosus 3 - 5 D
fattyúszerkő Chlidonias hybridus 5 - 10 D
Fekete harkály Dryocopus martius 35 - 40 C
Kékes rétihéja Circus cyaneus 20 - 30 C
Fehér gólya Ciconia ciconia 100 - 120 C
Örvös légykapó Ficedula albicollis 300 - 400 C
Kis kócsag Egretta garzetta 100 - 150 B
Balkáni fakopáncs Dendrocopos syriacus 10 - 20 C
Bakcsó Nycticorax nycticorax 250 - 350 B
Üstökösgém Ardeola ralloides 5 - 10 D
Fehér gólya Ciconia ciconia 31 - 31 C
Karvalyposzáta Sylvia nisoria 10 - 12 D
Kis kárókatona Phalacrocorax pygmeus 50 - 70 C
Cigányréce Aythya nyroca 40 - 50 B
Jégmadár Alcedo atthis 20 - 30 C
Nagy lilik Anser albifrons 5000 - 5000 C
Lappantyú Caprimulgus europaeus 10 - 15 C
Vándorsólyom Falco peregrinus 2 - 3 D
Batla Plegadis falcinellus 10 - 15 B
Daru Grus grus 800 - 1000 D
Vetési lúd Anser fabalis 3000 - 4000 A
Parlagi sas Aquila heliaca 2 - 5 C

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Gemenc. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudd10003
Letöltés dátuma: 2024-01-18

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.