Nyugat-Dráva

Nyugat-Dráva

Alapadatok

Terület neve
Nyugat-Dráva
Terület kódja
HUDD10002
Kiterjedés (ha)
15237.43
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Általános leírás, jellemzés

A Dráva folyó felső szakasza jellemzően szabályozatlan, kezeletlen vízfolyás. Több helyen találhatóak kavicsos partok, amelyek kiváló fészkelőhelyet biztosítanak a parti madaraknak. Sok a kisebb mellékág és néhány holtág is található itt. A partot - főként puhafás, a szárazabb térszíneken keményfás - ligeterdők kísérik, kicsit távolabb pedig nedves rétek, a gólyák kedvelt táplálkozóhelyei. A zavartalan erdőrészletekbe rétisas és fekete gólya fészkel. Egyes szakaszokon a medret magas - akár 10-30 méteres - homok- vagy löszfal szegélyezi, ahol partifecskék, jégmadarak készítik falba vájt fészkelőüregeiket. A homokos partok és homokpadok fontos fészkelőhelyei pl. a kis csérnek. Országos szinten viszonylag kevés ilyen élőhely található. A kisebb tavak és a jó állapotú lápok a cigányréce számára nyújtanak alkalmas fészkelőhelyet. A teljes terület védett. Jellegét a lombhullató erdők és más, vízhez kötődő élőhelyek határozzák meg.

A területhez kötődő legfontosabb európai közösségi jelentőségű mádárfajok: Rétisas (Haliaeetus albicilla), Barna kánya (Milvus migrans), Darázsölyv (Pernis apivorus), Partifecske (Riparia riparia), Küszvágó csér (Sterna hirundo), Közép fakopáncs (Dendrocopos medius), Fekete harkály (Dryocopus martius), Kis csér (Sterna albifrons), Bakcsó (Nycticorax nycticorax).

 

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Madárvédelmi Terület

Természetvédelmi célkitűzések

Fő célkitűzések:
A vizes illetve vízi élőhelyek megfelelő, a természetes folyamatokhoz hasonló vízellátásának és vízjárásának biztosítása.Az értékes és egyedülálló Dráva-menti élőhelyek (kemény és puhafás ligeterdők, mocsárrétek, vizes és vízi élőhelyek) megőrzése, valamint az ott élő, védett vagy ritka madárfajok életfeltételeinek biztosítása, állományuk és populációik életképességének növelése.

Az erdei élőhelyeken a termőhelyi viszonyoknak megfelelő, természetközeli, a honos társulásoknak megfelelő fafajösszetételű, őshonos fafajokból álló, többkorú, a társulásra jellemző aljnövényzetű erdő kialakulásának elősegítése. Idős faegyedek, állományok kímélete. Megfelelő mennyiségű fekvő és lábon álló holt faanyag biztosítása.

A jelenlegi gyepterületek gyepként való fenntartása. A fás legelők megőrzése újbóli hasznosítással, és a szukcessziós folyamatok késleltetésével, visszafordításával.

További célok és célkitűzések:
A Dráva holtágainak és mellékágainak megőrzése.
Szakadópartok megőrzése, állapotuk javítása.
Kavicszátonyok megóvása.
A természeti értékek felmérése, nyilvántartása, a populációkban, élőhelyekben létrejövő változások nyomon követése, monitorozása és értékelése a jövőbeli kezelési és területhasználati módok minél helyesebb meghatározásához, kiemelt figyelemmel a terület jelölő és egyéb közösségi jelentőségű fajaira és élőhelyeire.
A természetvédelmi beavatkozások céljainak és eredményeinek társadalmi bemutatása, elfogadtatása, a természeti és táji értékek széleskörű megismertetése, az ökoturisztikai lehetőségek bővítése, a környezettudatos gondolkodás és a természetvédelmi szemlélet kialakítása, fejlesztése.
A nem természetvédelmi célú beruházások visszaszorítása a nemzeti park területén., a természetvédelmi kezelési tervben foglalt korlátozásoknak megfelelően.
Hosszútávon a nemzeti park területén lévő szántóterületek természetközeli, a termőhelyi adottságoknak megfelelően gyep vagy erdő művelési ágú élőhelyekké átalakítása.
A terület jelölő erdőállományaiban a közösségi jelentőségű és az élőhelyre jellemző fajok megőrzése érdekében a fajok ökológiai igényeihez igazodó szerkezeti jellemzők fenntartása, illetve kialakítása, a fokozottan védett fészkelő madárfajok esetében (Haliaeetus albicilla, Ciconia nigra, Milvus migrans) pufferzóna kijelölése.

Veszélyeztető tényezők 

  • erdőgazdálkodási tevékenységek

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Fehér gólya Ciconia ciconia 50 - 55 C
Réti cankó Tringa glareola 50 - 80 C
Réti fülesbagoly Asio flammeus 1 - 5 C
fattyúszerkő Chlidonias hybridus 10 - 20 C
Kis kócsag Egretta garzetta 5 - 20 C
Törpegém Ixobrychus minutus 18 - 22 C
Tövisszúró gébics Lanius collurio 80 - 90 C
Hamvas rétihéja Circus pygargus 5 - 10 C
Kormos szerkő Chlidonias niger 10 - 20 C
Rétisas Haliaeetus albicilla 9 - 10 B
Küszvágó csér Sterna hirundo 60 - 80 B
Barna kánya Milvus migrans 2 - 4 B
Billegetőcankó Actitis hypoleucos 30 - 40 B
Vörös gém Ardea purpurea 25 - 30 B
Kis bukó Mergus albellus 1 - 10 D
Nagy kócsag Egretta alba 60 - 80 C
Kis vízicsibe Porzana parva 12 - 15 C
Darázsölyv Pernis apivorus 7 - 8 C
Barna rétihéja Circus aeruginosus 6 - 8 C
Karvalyposzáta Sylvia nisoria 18 - 22 D
Nagy kócsag Egretta alba 60 - 80 C
Fekete gólya Ciconia nigra 8 - 10 B
Lappantyú Caprimulgus europaeus 20 - 30 C
Pajzsoscankó Philomachus pugnax 120 - 120 D
Hamvas küllő Picus canus 8 - 10 D
Cigányréce Aythya nyroca 20 - 25 B
Daru Grus grus 40 - 80 D
Kis csér Sterna albifrons 5 - 10 A
Haris Crex crex 6 - 10 C
Bakcsó Nycticorax nycticorax 25 - 30 C
Kis kárókatona Phalacrocorax pygmeus 15 - 25 C
Örvös légykapó Ficedula albicollis 200 - 250 C
Fekete harkály Dryocopus martius 35 - 40 C
Kékes rétihéja Circus cyaneus 10 - 20 D
Erdei pacsirta Lullula arborea 5 - 15 C
Jégmadár Alcedo atthis 30 - 40 B
Partifecske Riparia riparia 1000 - 2000 C
Közép fakopáncs Dendrocopos medius 40 - 50 C
Halászsas Pandion haliaetus 3 - 4 C
Parlagi sas Aquila heliaca 1 - 2 D

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Nyugat-Dráva. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudd10002
Letöltés dátuma: 2024-01-18

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.