Zempléni-hegység a Szerencsi-dombsággal és a Hernád-völggyel

Zempléni-hegység a Szerencsi-dombsággal és a Hernád-völggyel

Alapadatok

Terület neve
Zempléni-hegység a Szerencsi-dombsággal és a Hernád-völggyel
Terület kódja
HUBN10007
Kiterjedés (ha)
114536.75
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Általános leírás, jellemzés

A Zempléni-hegység és a Szerencsi-dombság fontos ragadozómadár-élőhelyek. A kiterjedt erdőségek megfelelő fészkelőhelyet nyújtanak, a közeli legelők, gyepek és művelt területek pedig táplálkozóhelyként szolgálnak. Itt található Magyarország egyik legnagyobb parlagisas-költőállománya, a legnépesebb békászósas-állomány és csak itt költ ma szirti sas. Fekete gólyák szintén nagy számban költenek. A jellegzetes erdei fajok között  felsorolhatjuk még az uráli baglyot. Ennek a fajnak a hazai költőállománya jórészt itt található. A fehérhátú fakopáncs is jellegzetes állandó madara a Zempléni erdőknek. A Hernád-völgy nemcsak a parlagi sasoknak, de más ragadozómadaraknak is fontos élőhelye, valamint fontos vonulási útvonal is. A terület részben védett, lombhullató erdők és szántók dominálják.

A területhez kötődő legfontosabb európai közösségi jelentőségű mádárfajok: fekete gólya (Ciconia nigra), darázsölyv (Pernis apivorus), kígyászölyv (Circaetus gallicus), békászó sas (Aquila pomarina), parlagi sas (Aquila heliaca), szirti sas (Aqula chrysaetos), haris (Crex crex), uráli bagoly (Strix uralensis), hamvas küllő (Picus canus), fehérhátú fakopáncs (Dendrocopos leucotos) és közép fakopáncs (Dendrocopos medius).

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Madárvédelmi Terület

Természetvédelmi célkitűzések

Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása.
Specifikus célok:A terület fő célkitűzései:
A területen található fekete gólya (Ciconia nigra), darázsölyv (Pernis apivorus), kígyászölyv (Circaetus gallicus), békászó sas (Aquila pomarina), parlagi sas (Aquila heliaca), szirti sas (Aqula chrysaetos), haris (Crex crex), uráli bagoly (Strix uralensis), hamvas küllő (Picus canus), fehérhátú fakopáncs (Dendrocopos leucotos) és közép fakopáncs (Dendrocopos medius) állományok megőrzése, illetve növelése.
További célok és végrehajtandó intézkedések:
• Az erdőtervezés során a jelölő fajok állományának megőrzése érdekében a terület erdeiben a természetközeli állapotú élőhelyfoltok megőrzését, az egyes területek erdőgazdálkodás alóli mentesítését, illetve a folyamatos erdőborítást biztosító, elegyes-vegyeskorú-mozaikos állományszerkezetet eredményező erdőkezelés felé történő elmozdulást kell biztosítani.
• Őshonos fafajú, természetszerű állományokban csak természetes felújítás (felújítóvágás, szálalóvágás, szálalás) tervezhető. Idegenhonos fafajokkal elegyes erdőkben ugyancsak a természetes felújítások valamelyikét kell alkalmazni.
• A nevelővágást (tisztítást, gyérítést), készletgondozó használatot, felújítóvágást, bontóvágást, szálalóvágást és szálalást az őshonos lombos elegyfafajok kíméletével (az idegenhonos fafajok rovására), az állományokon belül meglevő változatosság megőrzésével és bővítésével kell tervezni. Az idősebb, böhönc-jellegű faegyedek (hagyásfák, famatuzsálemek) és az odúlakó madarak számára kiemelt fontosságú odvas fák minden esetben visszahagyandók.
• Növedékfokozó gyérítések, készletgondozó használatok, felújítóvágás, bontóvágás, szálalóvágás és szálalás tervezése esetén (őshonos lombos fafajokból) lábon álló és fekvő holtfa egy része mindenhol visszahagyandó a fehérhátú fakopáncs állományok megőrzése érdekében.
• Tarvágásos véghasználat csak idegenhonos fafajú erdőrészletekben, vagy állományrészekben, maximum 3 ha kiterjedésben tervezhető. Az idegenhonos fafaj letermelése után mesterséges erdősítésre csak a potenciális erdőtársulás fő- és elegyfafajai tervezhetők, illetve használhatók.
• A haris (Crex crex) költését biztosító gyepterületek kiterjedésének növelése, hariskímélő kaszálási technikák alkalmazása.
• A térségre jellemző gyepterületek természetközeli állapotának fenntartása a megfelelő gyephasznosítás és kezelés biztosításával.
• A területen előforduló időszakos vízállásokat meg kell tartani.
• Törekedni kell a fák, facsoportok kíméletére a ragadozó madarak fészkelésének elősegítése érdekében.
• A mezőgazdasági földhasználatra visszavezethető, a táplálékláncon keresztül ható vegyi terhelés kockázatának mérséklése, illetve megszüntetése.
• Kavicszátonyok, kavicspadok megőrzése a Hernád folyón.
• A területen lévő középfeszültségű vezetékek és oszlopok madárvédelmi eszközökkel történő felszerelése.
• A prioritás fajok esetében a fészkelőhelyek háborítatlanságát biztosítani kell a költési időszakban.
• Minden prioritás faj esetében monitorozással nyomon kell követni az állományok változását.

Veszélyeztető tényezők 

 • műv.mód megváltozása
 • legeltető állattartás felhagyása
 • őshonos fafajokkal történő felújítás
 • erdei aljnövényzet eltávolítása
 • erdőtúlhasználat felújítás vagy természetes újulat nélkül
 • vegyszeres kezelések az erdőgazdálkodási gyakorlatban (biocidek, hormonok, egyéb)
 • homok és kavicskitermelés
 • felszíni bányászat
 • geotechnikai felmérések
 • egyéb bányászati és kitermelési tevékenységek
 • ösvények, kerékpárútvonalak
 • utak, autópályák
 • közmű és szolgáltatás vonalas létesítményei (áram, telefon)
 • vadászat
 • vadkár (túltartott vadállomány)
 • motoros járművek
 • hegymászás, túrázás, barlangászat
 • siklóernyőzés, sárkányrepülőzés, ejtőernyőzés, hőlégballon
 • taposás, túlhasználat
 • idegenhonos invazív fajok

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Barna rétihéja Circus aeruginosus 5 - 10 C
Barna kánya Milvus migrans 1 - 5 D
Halászsas Pandion haliaetus 1 - 5 C
Daru Grus grus 51 - 100 D
Réti cankó Tringa glareola - C
Hamvas rétihéja Circus pygargus - D
Parlagi sas Aquila heliaca 8 - 10 A
Jégmadár Alcedo atthis 11 - 50 B
Piroslábú cankó Tringa totanus - D
Darázsölyv Pernis apivorus 40 - 50 B
Bölömbika Botaurus stellaris 1 - 5 D
Vándorsólyom Falco peregrinus 1 - 2 C
Balkáni fakopáncs Dendrocopos syriacus 30 - 35 C
Billegetőcankó Actitis hypoleucos 20 - 25 B
Erdei pacsirta Lullula arborea 51 - 100 A
Pajzsoscankó Philomachus pugnax - C
Rétisas Haliaeetus albicilla - D
Karvalyposzáta Sylvia nisoria 400 - 500 C
Hegyi billegető Motacilla cinerea 80 - 100 A
Szirti sas Aquila chrysaetos 4 - 5 A
Nagy kócsag Egretta alba - D
Fekete gólya Ciconia nigra 15 - 30 B
Kígyászölyv Circaetus gallicus 5 - 10 A
Békászó sas Aquila pomarina 12 - 14 A
Örvös légykapó Ficedula albicollis 800 - 1000 B
Uráli bagoly Strix uralensis 150 - 200 A
Haris Crex crex 40 - 200 A
Kis őrgébics Lanius minor 11 - 50 C
Kék vércse Falco vespertinus - D
Füleskuvik Otus scops 5 - 8 C
Fehér gólya Ciconia ciconia 48 - 50 C
Fekete harkály Dryocopus martius 101 - 250 B
Hamvas küllő Picus canus 150 - 200 B
Kis légykapó Ficedula parva 4 - 5 C
Kék galamb Columba oenas 500 - 1000 B
Közép fakopáncs Dendrocopos medius 400 - 500 A
Parlagi pityer Anthus campestris - D
Kékes rétihéja Circus cyaneus 11 - 50 C
Partifecske Riparia riparia 300 - 400 C
Uhu Bubo bubo 10 - 15 A
Tövisszúró gébics Lanius collurio 500 - 1000 B
Lappantyú Caprimulgus europaeus 51 - 100 B
Kerecsensólyom Falco cherrug 1 - 1 D
Fehérhátú fakopáncs Dendrocopos leucotos 51 - 100 A
Csörgő réce Anas crecca - D
Tőkés réce Anas platyrhynchos - C
Böjti réce Anas querquedula - C
Böjti réce Anas querquedula 50 - 50 C
Nagy lilik Anser albifrons - D
Nyári lúd Anser anser - D
Vetési lúd Anser fabalis - D
Vörös gém Ardea purpurea 1 - 2 D
Barátréce Aythya ferina - D
Kontyos réce Aythya fuligula - D
Cigányréce Aythya nyroca - D
Bölömbika Botaurus stellaris 2 - 3 D
Kerceréce Bucephala clangula - D
Törpegém Ixobrychus minutus 20 - 30 C
Kis bukó Mergus albellus - D
Guvat Rallus aquaticus 1 - 2 D
Függőcinege Remiz pendulinus 60 - 70 C
Kis vöcsök Tachybaptus ruficollis - D
Parlagi sas Aquila heliaca 5 - 10 A

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Zempléni-hegység a Szerencsi-dombsággal és a Hernád-völggyel. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubn10007
Letöltés dátuma: 2024-01-20

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.