Kesznyéten

Kesznyéten

Alapadatok

Terület neve
Kesznyéten
Terület kódja
HUBN10005
Kiterjedés (ha)
6352.96
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Általános leírás, jellemzés

A terület a Sajó és a Tisza ártere, szinte az egész terület védett. Sok a holtág, a folyómedret kísérő láprétek, értékes vízhez kötődő társulások, fűz bokorerdők, puha- és keményfás ligeterdők, elszórtan szikesedő rétekkel. A területet nagy arányban extenzív szántók borítják. Madárvédelmi jelentősége főként a gémfélék szempontjából van, amelyek a nádasokban és füzesekben alakítják ki kolóniáikat. A folyómenti erdőkben fekete harkány, barna kánya fészkel, de a költő fajok között találunk récéket, cséreket és szerkőket, de parti madarakat és a nedves réteken harist is. A terület fontos állomása a vonuló fajoknak. A területen a kijelölés alapjául szolgáló, un. jelölőfajok közül az országos és nemzetközi viszonylatban is jelentős állománnyal bíró (A és B kategóriába sorolható) madárfajok kedvező védelmi helyzetének fenntartása, egyes fajok vonatkozásában védelmi helyzetük javítása a cél. 

A területhez kötődő legfontosabb európai közösségi jelentőségű mádárfajok: Fekete gólya (Ciconia nigra), Nagy kócsag (Egretta alba), Kis kócsag (Egretta garzetta), Bakcsó (Nycticorax nycticorax), Piroslábú cankó (Tringa totanus).

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Madárvédelmi Terület

Természetvédelmi célkitűzések

Általános célkitűzések: A különleges madárvédelmi terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló madárfajok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, fejlesztése, az ezen célok elérését szolgáló természeti állapot és fenntartó földhasználat feltételeinek biztosítása.
SPECIFIKUS CÉLOK:
• A területen előforduló időszakos vízállások megtartása, a vizes élőhelyfejlesztések üzemeltetése, kezelésük hosszú távú biztosítása;
• A vizes élőhelyek ökológiai vízigényének és természeteshez közeli vízjárásának biztosítása a fészkelő vízimadárfajok és az azok táplálékbázisát alkotó vízi szervezetek ökológiai igényeinek megfelelően;
• A gémtelepek fészkelési időben történő teljes zavartalanságának a biztosítása, elsősorban a kis- és nagykócsag, a bakcsó és a kis kárókatona védelme érdekében;
• A mocsári szukcessziós sor (lápok - nádasok / gyékényesek / tavikákások – magassásosok – mocsárrétek) mozaikoltságának fenntartása a kezelési feladatok összehangolásával, az adott év ár- és csapadékjárásának a figyelembe vételével;
• Nádasok időbeni és térbeni változatosságának biztosítása téli nádaratás szabályozásával;
• A nyílt vízfelület, a hínárnövényzet és a változatos összetételű mocsári növényzet arányának területrészek szerinti fenntartása, optimalizásálása, helyreállítása.
• Az időszakos vízborítású területek arányának növelése, parti madarak fészkelési lehetőségeinek fejlesztése.
• A haris költését biztosító gyepterületek kiterjedésének növelése, hariskímélő kaszálási technikák alkalmazásával.
• A térségre jellemző gyepterületek természetes állapotának fenntartása a megfelelő gyephasznosítás és kezelés biztosításával;
• Nem hasznosított gyepterületek esetében a szukcessziós folyamatok gátlása, a fás-és cserje vegetáció, valamint a nem őshonos inváziós fajok és a nád terjedésének megakadályozása;
• Szántóföldek esetében fenn kell tartani a térségre jellemző, hagyományos növénykultúrák területi részesedését, és támogatni kell az alacsony intenzitású termesztéstechnológia alkalmazását;
• Kerülni kell, illetve megakadályozandó az intenzív technológián alapuló és a hagyományos táj-és élőhelystruktúrába nem illeszkedő nagy területigényű monokultúrák (energia-ültetvények) térnyerése;
• A területen előforduló fasorok, facsoportok, erdősávok fenntartása, természetességi állapotuk őshonos fafajokkal történő javítása;
• A terület apróvadállományának megerősödését szolgáló, valamint a fészkelő madárfajokat veszélyeztető predátor- és dúvadállomány kontrollját biztosító vadgazdálkodás támogatása;
• Szándékos vagy gondatlanságból fakadó madármérgezések teljes felszámolása;
• A területen lévő középfeszültségű vezetékek és oszlopok madárvédelmi eszközökkel történő felszerelése, ill. meglévő szabadvezetékek földkábellel történő kiváltása szükséges;
• új, táji léptékben ható, a nyílt, tagolatlan pusztai környezethez kötődő madárfajok állományát veszélyeztető vonalas létesítmények kiépítésének megakadályozása,
a meglévő, napjainkra gazdasági funkcióját vesztett vonalas létesítmények felszámolása;egyes prioritás-fajok vonatkozásában (pl. fekete gólya, partimadarak) a fészkelő, - gyülekező, - éjszakázóhelyek védelme, zavartalanságuk biztosítása;

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Bakcsó Nycticorax nycticorax 500 - 500 A
Kis kócsag Egretta garzetta 35 - 50 B
Karvalyposzáta Sylvia nisoria 50 - 90 C
Réti fülesbagoly Asio flammeus 30 - 30 B
Tőkés réce Anas platyrhynchos 1800 - 2200 C
Jégmadár Alcedo atthis 10 - 12 C
Fekete gólya Ciconia nigra 300 - 500 B
Halászsas Pandion haliaetus 4 - 8 C
Kis őrgébics Lanius minor 20 - 25 C
Parlagi pityer Anthus campestris 5 - 10 C
Fehér gólya Ciconia ciconia 1 - 2 C
Kígyászölyv Circaetus gallicus 1 - 6 C
Réti cankó Tringa glareola 200 - 240 C
Cigányréce Aythya nyroca 25 - 35 B
Fehér gólya Ciconia ciconia 200 - 300 C
Törpegém Ixobrychus minutus 35 - 45 C
Lappantyú Caprimulgus europaeus 5 - 7 D
Kis kárókatona Phalacrocorax pygmeus 5 - 9 B
Kis vízicsibe Porzana parva 0 - 10 D
Kerecsensólyom Falco cherrug 1 - 1 C
Fekete gólya Ciconia nigra 2 - 4 B
Hamvas rétihéja Circus pygargus 2 - 2 C
Barna kánya Milvus migrans 3 - 7 C
Szalakóta Coracias garrulus 10 - 16 C
Csörgő réce Anas crecca 450 - 550 C
Nyári lúd Anser anser 1200 - 1800 B
Fekete harkály Dryocopus martius 6 - 10 D
Kormos szerkő Chlidonias niger 30 - 40 B
Bakcsó Nycticorax nycticorax 250 - 350 A
fattyúszerkő Chlidonias hybridus 90 - 110 C
Fülemlesitke Acrocephalus melanopogon 5 - 8 D
Nagy kócsag Egretta alba 120 - 180 B
Nagy lilik Anser albifrons 4000 - 6000 B
Pajzsoscankó Philomachus pugnax 1200 - 1800 C
Haris Crex crex 50 - 120 B
Kékes rétihéja Circus cyaneus 20 - 30 C
Bölömbika Botaurus stellaris 15 - 20 C
Kontyos réce Aythya fuligula 40 - 60 D
Rétisas Haliaeetus albicilla 4 - 8 C
Barna rétihéja Circus aeruginosus 25 - 35 C
Balkáni fakopáncs Dendrocopos syriacus 5 - 15 C
Kendermagos réce Anas strepera 50 - 50 C
Daru Grus grus 200 - 300 D
Tövisszúró gébics Lanius collurio 70 - 150 C
Bölömbika Botaurus stellaris 5 - 7 C
Üstökösgém Ardeola ralloides 10 - 10 C
Vörös gém Ardea purpurea 35 - 45 B
Kerceréce Bucephala clangula 80 - 120 D
Pettyes vízicsibe Porzana porzana 10 - 20 B
Kanalasgém Platalea leucorodia 130 - 170 B
Barátréce Aythya ferina 350 - 400 C
Darázsölyv Pernis apivorus 2 - 6 D
Kis bukó Mergus albellus 0 - 40 C
Vetési lúd Anser fabalis 900 - 1100 B
Kanalas réce Anas clypeata 40 - 60 C
Tőkés réce Anas platyrhynchos 50 - 100 C
Billegetőcankó Actitis hypoleucos 4 - 6 C
Kanalas réce Anas clypeata 5 - 7 C
Tőkés réce Anas platyrhynchos 130 - 170 C
Kendermagos réce Anas strepera 4 - 6 C
Nyári lúd Anser anser 50 - 60 B
Kis lilik Anser erythropus 2 - 4 C
Szirti sas Aquila chrysaetos 3 - 5 C
Parlagi sas Aquila heliaca 5 - 7 C
Békászó sas Aquila pomarina 1 - 3 C
Üstökösgém Ardeola ralloides 2 - 4 C
Réti fülesbagoly Asio flammeus 15 - 25 B
Hamvas rétihéja Circus pygargus 5 - 15 C
Kék galamb Columba oenas 100 - 200 D
Közép fakopáncs Dendrocopos medius 3 - 7 D
Nagy kócsag Egretta alba 30 - 30 B
Kerecsensólyom Falco cherrug 6 - 15 C
Vándorsólyom Falco peregrinus 0 - 4 D
Kék vércse Falco vespertinus 10 - 20 C
Sárszalonka Gallinago gallinago 12 - 20 C
Rétisas Haliaeetus albicilla 1 - 2 C
Rétisas Haliaeetus albicilla 12 - 18 C
Gólyatöcs Himantopus himantopus 4 - 8 D
Nagy goda Limosa limosa 150 - 200 C
Barna kánya Milvus migrans 1 - 2 C
Nagy póling Numenius arquata 8 - 12 D
Barkós cinege Panurus biarmicus 15 - 25 D
Kis kárókatona Phalacrocorax pygmeus 200 - 300 B
Aranylile Pluvialis apricaria 6 - 10 D
Vörösnyakú vöcsök Podiceps grisegena 3 - 5 C
Feketenyakú vöcsök Podiceps nigricollis 20 - 30 B
Guvat Rallus aquaticus 44 - 55 C
Függőcinege Remiz pendulinus 50 - 70 C
Küszvágó csér Sterna hirundo 4 - 6 D
Kis vöcsök Tachybaptus ruficollis 25 - 35 C
Piroslábú cankó Tringa totanus 30 - 40 B
Piroslábú cankó Tringa totanus 70 - 110 B
Parlagi sas Aquila heliaca 1 - 1 D

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Kesznyéten. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubn10005
Letöltés dátuma: 2024-01-23

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.