Borsodi-sík

Borsodi-sík

Alapadatok

Terület neve
Borsodi-sík
Terület kódja
HUBN10002
Kiterjedés (ha)
36239.85
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Általános leírás, jellemzés

A területen a kijelölés alapjául szolgáló, un. jelölőfajok közül az országos és nemzetközi viszonylatban is jelentős állománnyal bíró (A és B kategóriába sorolható) madárfajok kedvező védelmi helyzetének fenntartása, egyes fajok vonatkozásában védelmi helyzetük javítása a cél.

A területhez kötődő legfontosabb európai közösségi jelentőségű mádárfajok:: Nyári lúd (Anser anser), Parlagi sas (Aquila heliaca), Fattyúszerkő (Chidonias hybridus), Szalakóta (Coracias garrulus), Haris (Crex crex), Kerecsen (Falco cherrug), Kékvércse (Falco vespertinus), Daru (Grus grus), Kis őrgébics (Lanius minor).

Az eurázsiai sztyeppek jellegzetes madárfajainak védelmére élőhelyrekonstrukciós programok is zajlanak, amelyek révén a vizes élőhelyek kiterjedése tovább nő. Az élőhelyek ökológai állapota jónak mondható, a terület egy része védett is. Elsősorban szántók és természetes fátlan növénytársulások (sztyeprétek, szikesek) dominálják a tájat.

 

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Madárvédelmi Terület

Természetvédelmi célkitűzések

Általános célkitűzések: A különleges madárvédelmi terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló madárfajok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, fejlesztése, az ezen célok elérését szolgáló természeti állapot és fenntartó földhasználat feltételeinek biztosítása.
SPECIFIKUS CÉLOK:
• A területen előforduló időszakos vízállások megtartása, a vizes élőhelyfejlesztések üzemeltetése, kezelésük hosszú távú biztosítása;
• A vizes élőhelyek ökológiai vízigényének és természeteshez közeli vízjárásának biztosítása a fészkelő vízimadárfajok és az azok táplálékbázisát alkotó vízi szervezetek ökológiai igényeinek megfelelően;
• A mocsári szukcessziós sor (lápok - nádasok / gyékényesek / tavikákások – magassásosok – mocsárrétek) mozaikoltságának fenntartása a kezelési feladatok összehangolásával, az adott év ár- és csapadékjárásának a figyelembe vételével;
• Nádasok időbeni és térbeni változatosságának biztosítása a téli nádaratás szabályozásával;
• A nyílt vízfelület, a hínárnövényzet és a változatos összetételű mocsári növényzet arányának területrészek szerinti fenntartása, optimalizásálása, helyreállítása.
• Az időszakos vízborítású területek arányának növelése, parti madarak fészkelési lehetőségeinek fejlesztése.
• A haris költését biztosító gyepterületek kiterjedésének növelése, hariskímélő kaszálási technikák alkalmazásával.
• A térségre jellemző gyepterületek természetes állapotának fenntartása a megfelelő gyephasznosítás és kezelés biztosításával;
• Nem hasznosított gyepterületek esetében a szukcessziós folyamatok gátlása, a fás-és cserje vegetáció, valamint a nem őshonos inváziós fajok és a nád terjedésének megakadályozása;
• Szántóföldek esetében fenn kell tartani a térségre jellemző, hagyományos növénykultúrák területi részesedését, és támogatni kell az alacsony intenzitású termesztéstechnológia alkalmazását;
• Kerülni kell, illetve megakadályozandó az intenzív technológián alapuló és a hagyományos táj-és élőhelystruktúrába nem illeszkedő nagy területigényű monokultúrák (energia-ültetvények) térnyerése;
• A területen előforduló fasorok, facsoportok, erdősávok fenntartása, természetességi állapotuk őshonos fafajokkal történő javítása;
• Mesterséges költőhelyet biztosító odúk és költőládák (elsősorban szalakóta és vércsefajok érdekében) fenntartása és fejlesztése, ezáltal a facsoportok és erdősávok fokozottabb védelme biztosítandó;
• A terület apróvadállományának megerősödését szolgáló, valamint a fészkelő madárfajokat veszélyeztető predátor- és dúvadállomány kontrollját biztosító vadgazdálkodás támogatása;
• Szándékos vagy gondatlanságból fakadó madármérgezések teljes felszámolása;
• Egyes prioritás-fajok vonatkozásában (pl. daru, fekete gólya, partimadarak) a fészkelő, - gyülekező, - éjszakázóhelyek védelme, zavartalanságuk biztosítása;
• A Tisza-tóval szomszédos, a vonuló-telelő vadlúdállományok táplálkozóterületeként kiemelt fontosságú mezőgazdasági környezetben a kedvező növénykultúrák területarányának biztosítása.
• Új, táji léptékben ható, a nyílt, tagolatlan pusztai környezethez kötődő madárfajok állományát veszélyeztető vonalas létesítmények kiépítésének megakadályozása, a meglévő, napjainkra gazdasági funkcióját vesztett vonalas létesítmények felszámolása;
• A területen lévő középfeszültségű vezetékek és oszlopok madárvédelmi eszközökkel történő felszerelése, ill. meglévő szabadvezetékek földkábellel történő kiváltása szükséges;
• Nagy területigényű, a madarak megtelepedését, vonulását károsan befolyásoló energetikai beruházások (pl. szélerőműpark, fotovoltikus naperőműpark) nem támogatottak.

Veszélyeztető tényezők 

  • idegenhonos invazív fajok
  • természetes szukcesszió, eutrofizáció
  • klímaváltozás

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Nagy kócsag Egretta alba 200 - 400 C
Gulipán Recurvirostra avosetta 30 - 50 C
Réti fülesbagoly Asio flammeus 30 - 50 B
Kékbegy Luscinia svecica 15 - 20 C
Sárszalonka Gallinago gallinago 25 - 30 B
Réti fülesbagoly Asio flammeus 0 - 5 C
Lappantyú Caprimulgus europaeus 1 - 2 C
Böjti réce Anas querquedula 500 - 1000 A
Parlagi pityer Anthus campestris 20 - 30 C
Pajzsoscankó Philomachus pugnax 5000 - 8000 B
Pusztai ölyv Buteo rufinus 5 - 10 A
Küszvágó csér Sterna hirundo 20 - 40 C
Túzok Otis tarda 10 - 30 C
Batla Plegadis falcinellus 0 - 10 D
Nyári lúd Anser anser 50 - 70 B
Fülemlesitke Acrocephalus melanopogon 15 - 20 C
Kékes rétihéja Circus cyaneus 100 - 150 B
Vetési lúd Anser fabalis 50 - 100 C
Szirti sas Aquila chrysaetos 3 - 5 C
Nagy goda Limosa limosa 1 - 100 B
Kormos szerkő Chlidonias niger 15 - 25 C
Vándorsólyom Falco peregrinus 1 - 1 D
Békászó sas Aquila pomarina 3 - 6 C
Fekete gólya Ciconia nigra 1 - 2 B
Sárszalonka Gallinago gallinago 100 - 200 B
Hamvas rétihéja Circus pygargus 10 - 25 C
Fehér gólya Ciconia ciconia 50 - 55 B
Túzok Otis tarda 10 - 15 C
Vörös gém Ardea purpurea 2 - 4 C
Nagy póling Numenius arquata 100 - 200 C
Kerecsensólyom Falco cherrug 15 - 20 B
Nyári lúd Anser anser 4000 - 5000 B
Haris Crex crex 5 - 100 B
Barátréce Aythya ferina 20 - 50 C
Kék vércse Falco vespertinus 100 - 350 A
fattyúszerkő Chlidonias hybridus 100 - 200 B
Nagy goda Limosa limosa 10 - 35 B
Kis vízicsibe Porzana parva 25 - 30 C
Barna rétihéja Circus aeruginosus 40 - 50 C
Feketenyakú vöcsök Podiceps nigricollis 20 - 30 B
Kék vércse Falco vespertinus 50 - 150 A
Böjti réce Anas querquedula 50 - 100 A
Barátréce Aythya ferina 100 - 200 C
Kanalasgém Platalea leucorodia 150 - 250 B
Daru Grus grus 5000 - 10000 B
Füleskuvik Otus scops 3 - 5 C
Haris Crex crex 25 - 35 B
Parlagi sas Aquila heliaca 6 - 8 B
Partifecske Riparia riparia 10 - 50 D
Cigányréce Aythya nyroca 100 - 150 C
fattyúszerkő Chlidonias hybridus 400 - 600 B
Karvalyposzáta Sylvia nisoria 25 - 30 D
Kanalas réce Anas clypeata 10 - 20 B
Gólyatöcs Himantopus himantopus 5 - 10 C
Hamvas rétihéja Circus pygargus 3 - 5 C
Rétisas Haliaeetus albicilla 5 - 10 C
Barna kánya Milvus migrans 0 - 10 C
Aranylile Pluvialis apricaria 400 - 500 B
Halászsas Pandion haliaetus 1 - 3 C
Kis kócsag Egretta garzetta 100 - 150 C
Fehér gólya Ciconia ciconia 500 - 600 B
Csörgő réce Anas crecca 500 - 1000 C
Küszvágó csér Sterna hirundo 4 - 6 C
Kendermagos réce Anas strepera 15 - 20 C
Tövisszúró gébics Lanius collurio 200 - 300 C
Kis őrgébics Lanius minor 80 - 100 B
Fekete gólya Ciconia nigra 100 - 150 B
Szalakóta Coracias garrulus 130 - 130 A
Bölömbika Botaurus stellaris 20 - 30 B
Fekete harkály Dryocopus martius 20 - 25 C
Vörös gém Ardea purpurea 30 - 40 C
Cigányréce Aythya nyroca 15 - 25 C
Üstökösgém Ardeola ralloides 10 - 15 C
Jégmadár Alcedo atthis 1 - 10 D
Gólyatöcs Himantopus himantopus 15 - 25 C
Kerceréce Bucephala clangula 20 - 50 D
Kígyászölyv Circaetus gallicus 2 - 3 D
Jégmadár Alcedo atthis 2 - 4 D
Kerecsensólyom Falco cherrug 6 - 12 B
Pettyes vízicsibe Porzana porzana 30 - 40 B
Réti cankó Tringa glareola 300 - 450 B
Barna rétihéja Circus aeruginosus 70 - 70 C
Parlagi sas Aquila heliaca 10 - 25 B
Kormos szerkő Chlidonias niger 80 - 100 C
Balkáni fakopáncs Dendrocopos syriacus 10 - 35 C
Vörösnyakú vöcsök Podiceps grisegena 2 - 4 C
Nagy lilik Anser albifrons 10000 - 30000 B
Kis bukó Mergus albellus 5 - 10 D
Gulipán Recurvirostra avosetta 5 - 25 C
Barna kánya Milvus migrans 1 - 2 C
Piroslábú cankó Tringa totanus 20 - 50 B
Kanalas réce Anas clypeata 200 - 300 B
Kis vöcsök Tachybaptus ruficollis 50 - 70 C
Vándorsólyom Falco peregrinus 2 - 3 D
Törpegém Ixobrychus minutus 30 - 50 C
Székicsér Glareola pratincola 0 - 3 D
Kék galamb Columba oenas 500 - 1000 D
Havasi lile Charadrius morinellus 0 - 1 D
Széki lile Charadrius alexandrinus 0 - 1 D
Lappantyú Caprimulgus europaeus 30 - 50 C
Ugartyúk Burhinus oedicnemus 0 - 3 D
Vörösnyakú lúd Branta ruficollis 5 - 30 B
Kontyos réce Aythya fuligula 20 - 100 C
Kendermagos réce Anas strepera 100 - 200 C
Tőkés réce Anas platyrhynchos 5000 - 25000 B
Kis póling Numenius phaeopus 0 - 15 D
Bakcsó Nycticorax nycticorax 50 - 250 C
Függőcinege Remiz pendulinus 100 - 150 C
Függőcinege Remiz pendulinus 15 - 25 C
Guvat Rallus aquaticus 100 - 300 C
Guvat Rallus aquaticus 20 - 150 C
Kis kárókatona Phalacrocorax pygmeus 50 - 100 C
Darázsölyv Pernis apivorus 5 - 10 D
Darázsölyv Pernis apivorus 0 - 1 D
Barkós cinege Panurus biarmicus 150 - 250 C
Barkós cinege Panurus biarmicus 25 - 50 C
Tőkés réce Anas platyrhynchos 500 - 800 B
Rétisas Haliaeetus albicilla 1 - 2 C

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Borsodi-sík. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubn10002
Letöltés dátuma: 2024-01-22

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.