Bódva-völgy és Sas-patak-völgye

Bódva-völgy és a Sas-patak-völgye

Alapadatok

Terület neve
Bódva-völgy és a Sas-patak-völgye
Terület kódja
HUAN20003
Kiterjedés (ha)
2695.23
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Területkezeléssel kapcsolatos dokumentumok

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Vöröshasú unka Bombina bombina 10000 - 20000 C
Német bucó Zingel streber - C
Halványfoltú küllő Gobio albipinnatus - C
Petényi márna Barbus meridionalis - B
Homoki küllő Gobio kessleri - C
Törpecsík Sabanejewia aurata - C
Réti csík Misgurnus fossilis - D
Vágó csík Cobitis taenia - C
Balin Aspius aspius - D
Ingola Eudontomyzon spp. - A
Szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus - C
Harántfogú törpecsiga Vertigo angustior - C
Nagy tűzlepke Lycaena dispar - C
Erdei szitakötő Ophiogomphus cecilia 100000 - 200000 C
Sávos bödöncsiga Theodoxus transversalis - B
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - D
Lápi szitakötő Leucorrhinia pectoralis - C
Hasas törpecsiga Vertigo moulinsiana - D
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo - C
Zempléni futrinka Carabus zawadszkii - C
Tompa folyamkagyló Unio crassus 2000000 - 3000000 C
Díszes légivadász Coenagrion ornatum - C
Tornai patakcsiga Sadleriana pannonica - C
Vérfű-hangyaboglárka Maculinea teleius - C
Tavi denevér Myotis dasycneme 200 - 300 C
Közönséges vidra Lutra lutra - D
Közönséges denevér Myotis myotis 500 - 500 C
Nagy patkósdenevér Rhinolophus ferrumequinum 500 - 500 B
Csonkafülű denevér Myotis emarginatus 300 - 300 B
Hegyesorrú denevér Myotis blythii 500 - 500 C
piros kígyószisz Echium russicum 40 - 40 C
Magyar nőszirom Iris aphylla ssp. hungarica 11067 - 11067 B
Leánykökörcsin Pulsatilla grandis 110 - 110 C
Tornai vértő Onosma tornensis 105 - 105 C
Csíkos medvelepke Callimorpha quadripunctaria - D
Sárga gyapjasszövő Eriogaster catax - C
Janka-tarsóka Thlaspi jankae 50 - 50 D
Kis patkósdenevér Rhinolophus hipposideros - C
Kereknyergű patkósdenevér Rhinolophus euryale - C
Nyugati piszedenevér Barbastella barbastellus - C
Mocsári teknős Emys orbicularis - D
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
6510 üde magas füvű kaszálórétek 198 30
6430 üde-nedves magaskórósok 96 3.6
91E0 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 277 10
3150 természetes jellegű eutróf tavak és hínárnövényzetük 1.1 2
91M0 pannon cseres-tölgyesek 295.3 11
7230 mészkedvelő üde láp- és sásrétek 14.7 0.5
6240 pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők 7.5 1
8210 sziklahasadékok, -falak és törmeléklejtők növényzete 26.95 1
6410 kékperjés láprétek 18 8
6440 ártéri mocsárrétek 385 25
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 122.8 4.6
3260 gyors áramlású vízfolyások hínárnövényzete 26.95 1
6190 pannon sziklagyepek 0.5
6210 szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek 5.1

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Bódva-völgy és a Sas-patak-völgye. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/huan20003
Letöltés dátuma: 2024-01-18

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.