Aggteleki-karszt és peremterületei

Aggteleki-karszt és peremterületei

Alapadatok

Terület neve
Aggteleki-karszt és peremterületei
Terület kódja
HUAN20001
Kiterjedés (ha)
23103.73
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Vöröshasú unka Bombina bombina - C
Tarajos gőte Triturus cristatus - C
Sárgahasú unka Bombina variegata - C
Réti csík Misgurnus fossilis - D
Ingola Eudontomyzon spp. - A
Petényi márna Barbus meridionalis - C
Vágó csík Cobitis taenia - D
Szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus - D
Csíkos medvelepke Callimorpha quadripunctaria - C
Hasas törpecsiga Vertigo moulinsiana - C
Tornai patakcsiga Sadleriana pannonica - A
Álolaszsáska Paracaloptenus caloptenoides - A
Havasi cincér Rosalia alpina - C
Lápi szitakötő Leucorrhinia pectoralis - C
Magyar vakfutrinka Duvalius hungaricus - A
Keleti mustárlepke Leptidea morsei - A
Szarvas álganéjtúró Bolbelasmus unicornis - D
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - C
Anker-araszoló Erannis ankeraria - C
Erdélyi avarszöcske Pholidoptera transsylvanica - A
Gyászcincér Morimus funereus - D
Díszes légivadász Coenagrion ornatum - C
Tompa folyamkagyló Unio crassus - D
Sárga gyapjasszövő Eriogaster catax - C
Eurázsiai rétisáska Stenobothrus eurasius - A
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo - D
Magyar tavaszi-fésűsbagoly Dioszeghyana schmidtii - C
Harántfogú törpecsiga Vertigo angustior - C
Vérfű-hangyaboglárka Maculinea teleius - C
Nagy tűzlepke Lycaena dispar - C
Díszes tarkalepke Hypodryas maturna - C
Nyugati piszedenevér Barbastella barbastellus - B
Szürke farkas Canis lupus 10 - 10 A
Ürge Spermophilus citellus - D
Közönséges hiúz Lynx lynx 1 - 5 A
Kis patkósdenevér Rhinolophus hipposideros 2000 - 2000 B
Nagyfülű denevér Myotis bechsteinii - C
Közönséges denevér Myotis myotis 500 - 500 B
Kereknyergű patkósdenevér Rhinolophus euryale 2000 - 3000 A
Hosszúszárnyú denevér Miniopterus schreibersi 200 - 200 B
Hegyesorrú denevér Myotis blythii 750 - 750 B
Csonkafülű denevér Myotis emarginatus 500 - 500 B
Nagy patkósdenevér Rhinolophus ferrumequinum 1550 - 1550 B
Tavi denevér Myotis dasycneme 50 - 50 C
piros kígyószisz Echium russicum 1500 - 4000 B
Leánykökörcsin Pulsatilla grandis 850000 - 900000 C
Sűrű csetkáka Eleocharis carniolica 41 - 41 D
Boldogasszony papucsa Cypripedium calceolus 30 - 90 B
Osztrák sárkányfű Dracocephalum austriacum 1800 - 2000 A
Tornai vértő Onosma tornensis 10000 - 18000 A
Csengettyűvirág Adenophora lilifolia 6 - 6 B
Janka-tarsóka Thlaspi jankae 29000 - 29000 D
Bíboros sallangvirág Himantoglossum caprinum 1100 - 2300 B
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus - D
Kék pattanó Limoniscus violaceus - D
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
9130 szubmontán és montán bükkösök 1735.18 6
4030 csarabosok és törpecserjés mészkerülő szegélyek 26.8 1
9150 sziklai bükkösök, sziklai hárserdők és hársas-berkenyés sziklaerdők 37.26 1
8310 nem látogatható barlangok 0.1
7230 mészkedvelő üde láp- és sásrétek 19.7 1
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 8773.9 51
7220 mésztufás vagy mészkiválásos források 0.2 1
6440 ártéri mocsárrétek 122.02 1
6430 üde-nedves magaskórósok 13.95 1
9180 törmeléklejtő- és szurdokerdők 850.92 1
8210 sziklahasadékok, -falak és törmeléklejtők növényzete 693.11 3
6240 pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők 220.3 2
91E0 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 305.51 1
91M0 pannon cseres-tölgyesek 2530.54 3
91H0 pannon molyhos tölgyesek 1983.28 2
40A0 kontinentális sziklai- és sztyeppcserjések 3.3 1
6410 kékperjés láprétek 2.94 1
6210 szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek 929.33 2
3130 törpekákás iszapnövényzet 0.46 0.002
6510 üde magas füvű kaszálórétek 122.02 1
6190 pannon sziklagyepek 72.75 1
5130 dombvidéki száraz borókás cserjések 5.2 2
6110 sziklahasadékok, -falak és törmeléklejtők növényzete 0.92 0.004
6520 veres csenkeszes rétek és sovány gyepek 818.93 3
3150 természetes jellegű eutróf tavak és hínárnövényzetük 23.1 0.1

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2024) Natura 2000 adatbázis: Aggteleki-karszt és peremterületei. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/huan20001
Letöltés dátuma: 2024-01-18

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.