Sárrét

A HUDI20044 Sárrét Különleges Természetmegőrzési Terület terület. Natura 2000 fenntartási terv.
Letölt
Erről a Natura 2000 területről térképes böngészőnkben is megnézheti, hogy milyen gazdálkodási ajánlásokat fogalmaz meg a terület Fenntartási Terve.
Térkép
Sárrét

Alapadatok

Terület neve
Sárrét
Terület kódja
HUDI20044
Kiterjedés (ha)
4108.59
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Természetvédelmi célkitűzések

Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása.

Specifikus célok:

Kedvező természetvédelmi helyzet megőrzése:
A jó állapotú kékperjés láprétek, sík- és dombvidéki kaszálórétek, mészkedvelő üde láp- és sásrétek, szubpannon sztyeppék, meszes lápok természetszerű szerkezetének, fajkészletének megőrzése.
A jelölő fajok populáció nagyságának megőrzése, a populációk elterjedési területe nem csökkenhet.
A jelölő erdei élőhely állományaiban a tájidegen fafajok elegyaránya nem növekedhet.
A többlet vízhatástól függő jelölő élőhelyek számára a megfelelő vízellátottság és vízháztartás biztosítása, vízjárást negatívan befolyásoló vízrendezési beavatkozások nem végezhetőek.

Kedvező természetvédelmi helyzet elérése érdekében szükséges fejlesztés:
Invazív fajok, különösen a keskenylevelű ezüstfa, kanadai aranyvessző által veszélyeztetett jelölő gyeptársulások megóvása a degradációtól, az invazív fajok terjedésének megállítása, állományaik csökkentése.
Az aktuális természeti állapothoz igazodó legeltetési/kaszálási rendszer kialakítása és megvalósítása a síksági pannon löszgyepek területén a túlhasználat/alulhasználat elkerülése érdekében.
A vérfű hangyaboglárka védelme érdekében szükséges a kaszálás korlátozása.
Az élőhelyeket veszélyeztető egyéb tevékenységek (pl.: gépjármű forgalom, motocross) megszüntetése, a jogilag nem létező, de kijárt földutak felszámolása.

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus - C
Vöröshasú unka Bombina bombina 1000 - 1000 C
Mocsári teknős Emys orbicularis 51 - 100 C
Réti csík Misgurnus fossilis 501 - 1000 C
Nagy tűzlepke Lycaena dispar - C
Vérfű-hangyaboglárka Maculinea teleius - C
Csonkafülű denevér Myotis emarginatus - D
Nyugati piszedenevér Barbastella barbastellus - C
Közönséges denevér Myotis myotis - D
Nagyfülű denevér Myotis bechsteinii - D
Hegyesorrú denevér Myotis blythii - D
Kis patkósdenevér Rhinolophus hipposideros - D
Kisfészkű aszat Cirsium brachycephalum 10000 - 100000 C
Szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus 50 - 100 C
Vágó csík Cobitis taenia - D
Sötét hangyaboglárka Maculinea nausithous - C
Ürge Spermophilus citellus - D
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
6510 üde magas füvű kaszálórétek 321.3
7210 télisásosok 0.04
7230 mészkedvelő üde láp- és sásrétek 410.83
6410 kékperjés láprétek 14.2
6210 szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek 23.22
6250 pannon löszsztyeppek 34
6430 üde-nedves magaskórósok 81.54
91E0 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 30.45
91F0 keményfás ligeterdők 4.75
6440 ártéri mocsárrétek 1842.2

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2022) Natura 2000 adatbázis: Sárrét. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudi20044
Letöltés dátuma: 2022-08-12

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.