Tápiógyörgye-újszilvási szikesek

Tápiógyörgye-újszilvási szikesek

Alapadatok

Terület neve
Tápiógyörgye-újszilvási szikesek
Terület kódja
HUDI20024
Kiterjedés (ha)
1743.58
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Általános leírás, jellemzés

Kiterjedt szántók, legelők és rétek elegye, amelyek között tavasszal megtelnek az elszórt szikes tavak medrei. Az Egyesült-Tápió szabályozott vízfolyását egyik oldalról töltés szegélyezi, a Tisza és a Zagyva áradásakor hatalmas területek kerülnek víz alá. A legelőket számos csatorna szabdalja fel. Az erdős területek nagysága csekély, főként idegenhonos akácligetek és keskenylevelű ezüstfa jelenik meg az egykori tanyahelyek környezetében.

A területhez kötődő legfontosabb európai közösségi jelentőségű élőhelyek és fajok:

  • Kiemelt közösségi jelentőségű élőhelytípusok: 1530 Pannon szikes sztyeppek és mocsarak
  • Közösségi jelentőségű állatfajok: ürge (Spermophilus citellus), lápi póc (Umbra krameri)
  • Közösségi jelentőségű növényfajok: kisfészkű aszat (Cirsium brachycephalum)

 

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Természetvédelmi célkitűzések

Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása.

Specifikus célok:

Kedvező természetvédelmi helyzet megőrzése:
A területen található jó állapotú pannon szikes sztyeppek és mocsarak kiterjedésének, szerkezetének, fajkészletének megőrzése.
A területen található ürge, lápi póc, és a kisfészkű aszat állományok fennmaradásának biztosítása.
A többlet vízhatástól függő jelölő élőhelyek számára a megfelelő vízellátottság és vízháztartás biztosítása, vízjárást negatívan befolyásoló vízrendezési beavatkozások nem végezhetőek.

Kedvező természetvédelmi helyzet elérése érdekében szükséges fejlesztés:
Invazív fajok, különösen a selyemkóró, kanadai aranyvessző, zöld juhar, fehér akác, bálványfa, által veszélyeztetett jelölő gyeptársulás megóvása a degradációtól, az invazív fajok terjedésének megállítása, állományaik csökkentése.
Az aktuális természeti állapothoz igazodó legeltetési/kaszálási rendszer kialakítása a jelölő gyeptípusok területén a túlhasználat/alulhasználat elkerülése érdekében, az alulhasznált szikes gyepterületek legeltetésbe vonása.
A szikes tavak vízháztartását javítani szükséges, a vízpótlás/vízvisszatartás rendszerét, különösen a tápiógyörgyei Gulya-gyep területén szükséges kidolgozni és megvalósítani.
Az Ilike-ér Egyesült- Tápióból történő tartós vízellátását szükséges kidolgozni és megvalósítani.
A szikes gyepeket veszélyeztető zárvány szántó területek extenzív gyepterületekké alakítása.
A vízelvezető árkok rendszerének felülvizsgálata, az élőhelyek vízviszonyaira negatív hatással levő árkok felszámolása.

Területkezeléssel kapcsolatos dokumentumok

Veszélyeztető tényezők 

  • Földművelés 

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus - C
Vöröshasú unka Bombina bombina - C
Mocsári teknős Emys orbicularis 11 - 50 C
Réti csík Misgurnus fossilis 251 - 500 C
Lápi póc Umbra krameri 11 - 50 C
Vágó csík Cobitis taenia 3000 - 4000 C
Szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus 1000 - 2000 C
Nagy tűzlepke Lycaena dispar - D
Molnárgörény Mustela eversmannii - C
Közönséges vidra Lutra lutra 1 - 5 D
Ürge Spermophilus citellus 50 - 100 C
Kisfészkű aszat Cirsium brachycephalum 20000 - 20000 C
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
1530 pannon szikesek 670

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Tápiógyörgye-újszilvási szikesek. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudi20024
Letöltés dátuma: 2021-10-20

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.