Szigetköz

Alapadatok

Terület neve
Szigetköz
Terület kódja
HUFH30004
Kiterjedés (ha)
17183.02
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési és Madárvédelmi Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Mocsári teknős Emys orbicularis 100 - 400 C
Vöröshasú unka Bombina bombina 25000 - 50000 C
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus 3000 - 30000 C
Rétisas Haliaeetus albicilla 20 - 40 B
Bölömbika Botaurus stellaris 5 - 10 C
Kontyos réce Aythya fuligula 450 - 500 B
Barátréce Aythya ferina 1500 - 2000 A
Kerceréce Bucephala clangula 450 - 500 B
Fekete gólya Ciconia nigra 5 - 5 C
Kis kárókatona Phalacrocorax pygmeus 10 - 20 C
Fekete harkály Dryocopus martius 50 - 50 C
Kis bukó Mergus albellus 100 - 500 B
Bakcsó Nycticorax nycticorax 20 - 40 C
Vörös gém Ardea purpurea 5 - 10 C
Csörgő réce Anas crecca 1000 - 1500 B
Törpegém Ixobrychus minutus 15 - 25 C
Tőkés réce Anas platyrhynchos 5000 - 5500 B
Nagy kócsag Egretta alba 200 - 200 C
Balin Aspius aspius - C
Törpecsík Sabanejewia aurata - C
Leánykoncér Rutilus pigus - C
Vágó csík Cobitis taenia - C
Botos kölönte Cottus gobio 100 - 200 C
Selymes durbincs Gymnocephalus schraetzer - C
Lápi póc Umbra krameri - C
Széles durbincs Gymnocephalus baloni - B
Szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus - B
Viza Hucho hucho - D
Réti csík Misgurnus fossilis - C
Magyar bucó Zingel zingel - C
Német bucó Zingel streber - B
Halványfoltú küllő Gobio albipinnatus - C
Erdei szitakötő Ophiogomphus cecilia 1000 - 10000 C
Hasas törpecsiga Vertigo moulinsiana - C
Remetebogár Osmoderma eremita 10 - 20 B
Lápi szitakötő Leucorrhinia pectoralis 100 - 500 C
Sötét hangyaboglárka Maculinea nausithous 10 - 50 C
Harántfogú törpecsiga Vertigo angustior - C
Apró fillércsiga Anisus vorticulus - C
Nagy tűzlepke Lycaena dispar 10 - 50 C
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus 1000 - 1100 C
Vérfű-hangyaboglárka Maculinea teleius 100 - 200 C
Tompa folyamkagyló Unio crassus - C
Közönséges denevér Myotis myotis 100 - 110 C
Nyugati piszedenevér Barbastella barbastellus - C
Északi pocok Microtus oeconomus mehelyi 100 - 2000 A
Közönséges vidra Lutra lutra - C
Eurázsiai hód Castor fiber 470 - 530 A
Kúszó zeller Apium repens - C
Nagy kócsag Egretta alba 10 - 20 C
Rétisas Haliaeetus albicilla 0 - 2 C
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus 500 - 1000 C
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo 30 - 50 C
Parlagi sas Aquila heliaca 1 - 2 D
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
91E0 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 1590 30
7230 mészkedvelő üde láp- és sásrétek 0.17 0.001
3260 gyors áramlású vízfolyások hínárnövényzete 17 0.001
6510 üde magas füvű kaszálórétek 145 1
3160 láptavak és hínárnövényzetük 17.18 0.1
3150 természetes jellegű eutróf tavak és hínárnövényzetük 171.83 1
6250 pannon löszsztyeppek 68 0.5
6260 pannon homoki gyepek 2 0.1
3130 törpekákás iszapnövényzet 1.72 0.01
3270 ártéri magaskórós pionír növényzet 53 0.001
6410 kékperjés láprétek 6 2
91F0 keményfás ligeterdők 1033 6
6440 ártéri mocsárrétek 494 3
6210 szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek 17 0.2

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Szigetköz. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hufh30004
Letöltés dátuma: 2021-10-16

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.