Sárvíz völgye

Sárvíz völgye

Alapadatok

Terület neve
Sárvíz völgye
Terület kódja
HUDI10005
Kiterjedés (ha)
7864.43
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Általános leírás, jellemzés

A Mezöföld intenzíven művelt szántóterületein fontos ökológiai folyosót képez a Duna-folyam és Dunántúli-középhegység között. A terület egyben nemzetközi jelentőségű vizes élőhely is (Ramsari terület). Igen sokféle fás és fátlan élőhely egyvelege, megtalálhatók itt különféle gyeptípusok, vizes élőhelyek, szántók és erdők is.

A területhez kötődő legfontosabb európai közösségi jelentőségű madárfajok:

  • Költő fajok: Feketenyakú vöcsök (Podiceps nigricollis), Kis vöcsök (Podiceps ruficollis), Kis kárókatona (Phalacrocorax pygmeus), Nagy kócsag (Egretta alba), Kis kócsag (Egretta garzetta), Vörösgém (Ardea purpurea), Üstökösgém (Ardeola ralloides), Bölömbika (Botaurus stellaris), Bakcsó (Nycticorax nycticorax), Törpegém (Ixobrychus minutus), Kanalasgém (Platalea leucorodia), Böjti réce (Anas querquedula), Cigányréce (Aythya nyroca), Barátréce (Aythya ferina), Nyári lúd (Anser anser), Barna rétihéja (Circus aeruginosus), Gólyatöcs (Himantopus himantopus), Gulipán (Recurvirostra avosetta), Kis lile (Charadrius dubius), Sárszalonka (Gallinago gallinago), Nagy goda (Limosa limosa), Piroslábú cankó (Tringa totanus), Fattyúszerkő (Chlidonias hybridus), Küszvágó csér (Sterna hirundo), Szerecsensirály (Larus melanocephalus), Kis vízicsibe (Porzana parva), Pettyes vízicsibe (Porzana porzana), Jégmadár (Alcedo atthis), Kékbegy (Luscinia svecica), Fülemülesitke (Acrocephalus melanopogon), Karvalyposzáta (Sylvia nisoria), Barkóscinege (Panurus biarmicus), Tövisszúró gébics (Lanius collurio). 
  • Vonuló fajok: Kis kárókatona (Phalacrocorax pygmeus), Nagy kócsag (Egretta alba), Kanalasgém (Platalea leucorodia), Fehér gólya (Ciconia ciconia), Nyári lúd (Anser anser), Vetési lúd (Anser fabalis), Nagy lilik (Anser albifrons), Kis lilik (Anser erythropus), Vörösnyakú lúd (Branta ruficollis), Tőkés réce (Anas plathyrynchos), Csörgőréce (Anas crecca), Böjti réce (Anas querquedula), Kanalas réce (Anas clypeata), Kontyos réce (Aythya fuligula), Barátréce (Aythya ferina), Cigányréce (Aythya nyroca), Kis bukó (Mergus albellus), Kékes rétihéja (Circus cyaneus), Pajzsoscankó (Philomachus pugnax), Gólyatöcs (Himantopus himantopus), Füstös cankó (Tringa erythropus), Réti cankó (Tringa glareola), Kormos szerkő (Chlidonias niger), Dankasirály (Larus ridibundus). 

A 40 km hosszú terület a Sárvíz völgyéből áll, amely a Mezőföldet tájegységét szeli át Tác és Sáregres között. Keletről a 63-as számú főút szegélyezi. A Sárvíz völgye a pleisztocénban alakult ki. amikor egy északnyugat-délkeleti irányú törésvonal mentén lesüllyedt. A tektonikai mozgások és az erózió következtében ma a Dunántúli térség igen jelentős vizgyűjtőjévé vált. A széles völgytalp egykor mocsárvidék volt, amelynek lecsapolása 1821-től 1926-ig tartott. A régi Sárvíz-folyó vizét ma két csatorna gyűjti össze: keleten a Nádor-csatorna, nyugaton a Malom-csatorna. A mélyedésekben kisebb-nagyobb időszakos és állandó tavak gyűjtik össze a Sárvíz vizét. Ezeket is gyakran lecsapolták. Botanikailag az Alföldi flóratartomány része.

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Madárvédelmi Terület

Természetvédelmi célkitűzések

Általános célkitűzés: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló közösségi jelentőségű madárfajok és élőhelyük kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló madárfajok élőhelyeinek természeti állapotának, illetve a fenntartó gazdálkodás feltételeinek biztosítása.

Specifikus célok:
Kedvező természetvédelmi helyzet megőrzése:
A jelölő fajok populáció nagyságának megőrzése, a populációk elterjedési területe nem csökkenhet. Kiemelt fajként kell a védelem során kezelni: a nagy kócsagot (Egretta alba), a kanalasgémet (Platalea leucorodia), a cigányrécét (Aythya nyroca), a kékbegyet (Luscinia svecica), a fülemülesitkét (Acrocephalus melanopogon) és a vonuló vízi madarakat.
A jó állapotú gyep élőhelyek természetszerű szerkezetének megőrzése. Magas természetességű gyepek fenntartása szakszerű hasznosítással/kezeléssel.
Extenzív gyepgazdálkodás fenntartása. Legelő állatállomány növekedésének elérése.
Változatos extenzív földhasználat és mezőgazdasági művelés fenntartása és fejlesztése.
Természetvédelmi célú nádgazdálkodás folytatása.
Kisvizek rekonstrukcióinak elősegítése, támogatása.
A vízi vad vadászat korlátozásának fenntartása.
Kedvező természetvédelmi helyzet elérése érdekében szükséges fejlesztés:
Meglévő és új létesítésű középfeszültségű elektromos hálózat tartóoszlopainak szigetelése, továbbá szükség esetén földkábelbe helyezése.
Kis vízmélységű vízfelületek, költőszigetek kialakítása.
Az aktuális természeti állapothoz igazodó legeltetési/kaszálási rendszer kialakítása és megvalósítása a sztyepprétek és löszgyepek területén a túlhasználat/alulhasználat elkerülése érdekében.
Mesterséges fészkek kihelyezése veszélyeztetett ragadozó madarak számára.
A madárélőhelyeket veszélyeztető egyéb tevékenységek (pl.: gépjármű forgalom, crossmotorozás, quadozás, illegális turistautak, illegális bányászat) megszüntetése. A madármegfigyelés rendszerének kialakítása a terület túlterhelésének elkerülésével.
Halastavi gazdálkodás feltételeinek a vízi madarak életfeltételeihez történő alakítása, a jelölő fajok érdekeinek megfelelő vízszint, riasztási módszerek, háborítatlan területek alkalmazásával.
A jelölő madárfajok élőhelyeinek infrastrukturális fejlesztésekkel szembeni védelme.
Ragadozó madár etetőterek kialakítása az elkóborolás és mérgezés negatív hatásainak csökkentése érdekében.
Elő kell segíteni a jelenleg nem jelölő fajok állományának növekedését, különösen az alábbi fajok tekintetében: rétisas (Haliaeetus albicilla), kis őrgébics (Lanius minor)

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Nyári lúd Anser anser 101 - 250 B
Kormos szerkő Chlidonias niger 501 - 1000 B
Réti cankó Tringa glareola 501 - 1000 B
Gulipán Recurvirostra avosetta 51 - 100 B
Szerecsensirály Larus melanocephalus 11 - 50 B
Kanalasgém Platalea leucorodia 101 - 250 B
Kékes rétihéja Circus cyaneus 11 - 50 C
Nagy kócsag Egretta alba 251 - 500 C
Jégmadár Alcedo atthis 11 - 50 B
Gulipán Recurvirostra avosetta 11 - 50 B
Nyári lúd Anser anser 5000 - 10000 A
Gólyatöcs Himantopus himantopus 11 - 50 C
Törpegém Ixobrychus minutus 11 - 50 C
Barna rétihéja Circus aeruginosus 11 - 50 C
Cigányréce Aythya nyroca 11 - 50 B
Küszvágó csér Sterna hirundo 11 - 50 B
Tőkés réce Anas platyrhynchos 30000 - 30000 A
Vetési lúd Anser fabalis 500 - 1000 B
Bakcsó Nycticorax nycticorax 51 - 100 B
Kis őrgébics Lanius minor 1 - 5 D
Kanalas réce Anas clypeata 101 - 1000 B
Kékbegy Luscinia svecica 51 - 100 B
Csörgő réce Anas crecca 1000 - 2000 B
Gólyatöcs Himantopus himantopus 5 - 10 C
Fehér gólya Ciconia ciconia 101 - 250 C
Kontyos réce Aythya fuligula 251 - 500 B
Tövisszúró gébics Lanius collurio 51 - 100 C
Karvalyposzáta Sylvia nisoria 51 - 100 C
Cigányréce Aythya nyroca 251 - 500 A
Kis kócsag Egretta garzetta 11 - 50 B
Vörös gém Ardea purpurea 51 - 100 B
Rétisas Haliaeetus albicilla 1 - 1 C
Rétisas Haliaeetus albicilla 5 - 10 C
Fülemlesitke Acrocephalus melanopogon 51 - 100 B
fattyúszerkő Chlidonias hybridus 11 - 50 C
Nagy kócsag Egretta alba 25 - 50 C
Böjti réce Anas querquedula 501 - 1000 A
Bölömbika Botaurus stellaris 11 - 50 B
Üstökösgém Ardeola ralloides 5 - 10 C
Pajzsoscankó Philomachus pugnax 1001 - 2000 C
Nagy lilik Anser albifrons 10000 - 20000 B
Kis bukó Mergus albellus 51 - 100 B
Böjti réce Anas querquedula 21 - 50 B
Kis lilik Anser erythropus 1 - 5 C
Barátréce Aythya ferina 501 - 1000 B
Vörösnyakú lúd Branta ruficollis 5 - 10 C
Sárszalonka Gallinago gallinago 5 - 10 C
Nagy goda Limosa limosa 5 - 10 C
Barkós cinege Panurus biarmicus 51 - 100 C
Kis kárókatona Phalacrocorax pygmeus 5 - 10 C
Kanalasgém Platalea leucorodia 25 - 50 B
Feketenyakú vöcsök Podiceps nigricollis 5 - 10 C
Kis vöcsök Tachybaptus ruficollis 51 - 100 C
Kis vízicsibe Porzana parva 51 - 100 B
Pettyes vízicsibe Porzana porzana 25 - 50 B
Piroslábú cankó Tringa totanus 25 - 50 B
Parlagi sas Aquila heliaca 1 - 2 D

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Sárvíz völgye. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudi10005
Letöltés dátuma: 2021-10-25

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.