Alsó-Tápió és patakvölgyek

Alsó-Tápió és patakvölgyek

Alapadatok

Terület neve
Alsó-Tápió és patakvölgyek
Terület kódja
HUDI20050
Kiterjedés (ha)
1801.41
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Természetvédelmi célkitűzések

Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása.

Specifikus célok:

Kedvező természetvédelmi helyzet megőrzése:
A területen található jó állapotú síksági pannon löszgyep, pannon homoki gyep, kékperjés láprétek meszes, tőzeges és agyagbemosódásos talajokon, sík és dombvidéki kaszálórétek kiterjedésének, szerkezetének, fajkészletének megőrzése. A területen található, homoki kikerics, vérfű hangyaboglárka, vöröshasú unka és réti csík állományok fennmaradásának biztosítása.
A jelölő erdei élőhelyek állományaiban a tájidegen fafajok elegyaránya nem növekedhet.
A többlet vízhatástól függő jelölő élőhelyek számára a megfelelő vízellátottság és vízháztartás biztosítása, vízjárást negatívan befolyásoló vízrendezési beavatkozások nem végezhetőek.

Kedvező természetvédelmi helyzet elérése érdekében szükséges fejlesztés:
Invazív fajok, különösen a selyemkóró, aranyvessző fajok, zöld juhar, fehér akác, bálványfa által veszélyeztetett jelölő gyeptársulások megóvása a degradációtól, az invazív fajok terjedésének megállítása, állományaik csökkentése.
Az aktuális természeti állapothoz igazodó legeltetési/kaszálási rendszer kialakítása a jelölő gyeptípusok területén a túlhasználat/alulhasználat elkerülése érdekében.
A jelölő erdei élőhelyek állományaiban előtérbe szükséges helyezni a folyamatos erdőborítást biztosító, vagy ahhoz funkciójában jobban közelítő használatok alkalmazását, valamint közelíteni szükséges a lombkorona-, cserje-, lágyszárú szint faji, életkori összetételét a természetes állapotokhoz.
A Gombai-patak völgyében megtalálható domboldali löszgyepeken teljeskörű cserjeirtás, majd a területek legeltetéssel való fenntartása.
A Gombai- és Úri-patak mentén elterülő vizes élőhelyek (Hosszú-rét, Dolláros-rét, Felső-rét) rekonstrukciója, a patakok vizének visszaduzzasztása és kivezetése révén.
A Tápiósági Nagy-réten a Tápió árterére vízkivezetés a mélyvonulatok igénybevételével, a patak vizének duzzasztásával.
A vízelvezető árkok rendszerének felülvizsgálata, az élőhelyek vízviszonyaira negatív hatással levő árkok felszámolása.
A völgytalpi réteket határoló domboldali szántókról lesodródó hordalék degradációs hatása elleni védekezés, elsősorban cserjesorok ültetésével.

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Mocsári teknős Emys orbicularis 11 - 50 C
Vöröshasú unka Bombina bombina - C
Vágó csík Cobitis taenia 1000 - 2500 C
Szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus 1001 - 10000 C
Réti csík Misgurnus fossilis 250 - 500 C
Lápi póc Umbra krameri 11 - 50 D
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus - C
Nagy tűzlepke Lycaena dispar 501 - 1000 C
Vérfű-hangyaboglárka Maculinea teleius - C
Ürge Spermophilus citellus 11 - 50 D
Kisfészkű aszat Cirsium brachycephalum 5000 - 30000 C
Homoki nőszirom Iris humilis ssp. arenaria 51 - 100 C
Homoki kikerics Colchicum arenarium 3500 - 3500 C
Magyar tarsza Isophya costata 20 - 50 C
Élőhelytípusok
Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
1530 pannon szikesek 5.94
6250 pannon löszsztyeppek 26.77
6260 pannon homoki gyepek 79.6
6410 kékperjés láprétek 82.4
6440 ártéri mocsárrétek 142.5
6510 üde magas füvű kaszálórétek 230.7
91E0 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 29.5

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Alsó-Tápió és patakvölgyek. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudi20050
Letöltés dátuma: 2021-06-19

A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.