GYIK

 

forrás: http://www.termeszetvedelem.hu/_user/browser/File/Natura2000/Natura2000_...

Mi az a Natura 2000?

Honnan lehet tudni, hogy egy ingatlan Natura 2000 területen van?

Milyen tevékenység folytatható a Natura 2000 besorolás alatt álló ingatlanokon?

Jár-e kártalanítás azért, mert egy ingatlan Natura 2000 besorolás alá esik?

Mi alapján jelölték ki a Natura 2000 területeket?

Mi a különbség az országos jelentőségű védett természeti területek és a Natura 2000 területek között?

Lehet-e egy ingatlan egyszerre országos jelentőségű védett természeti terület és Natura 2000 terület?

Milyen esetben lehet támogatást kapni a Natura 2000 besorolás alatt álló ingatlanra?

Milyen arányú a Natura 2000 területek kijelölése Magyarországon?

Mikor jelölték ki hazánkban a Natura 2000 területeket?

Ki felelős a Natura 2000 területek védelméért és milyen szervek foglalkoznak a Natura 2000 területekkel?

Van-e elővásárlási joga a Magyar Államnak a Natura 2000 területeken?

Milyen alapon korlátozhatták a tulajdonhoz való jogot a Natura 2000 besorolással?

Mihez igazodnak a Natura 2000 területek határai?

Egy konkrét Natura 2000 terület jelölő fajairól és élőhelyeiről hol lehet tájékozódni?

 

Mi az a Natura 2000?

A Natura 2000 egy olyan összefüggő európai ökológiai hálózat, amely a közösségi jelentőségű természetes élőhely-típusok, közösségi jelentőségű állat- és növényfajok védelmén keresztül biztosítja a biológiai sokféleség megóvását, és hozzájárul kedvező természetvédelmi helyzetük fenntartásához, illetve helyreállításához.

 

Honnan lehet tudni, hogy egy ingatlan Natura 2000 területen van?

Az Európai Bizottság szempontjából a területek hivatalos kijelölésének alapja az Európai Bizottság részére 2004-ben megküldött térkép. Ezen kívül a 14/2010. (V. 11.) KvVM rendeletből (az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről), amely tételesen felsorolja azon ingatlanok helyrajzi számát, amelyek a Natura 2000 hálózat részei. A legtöbb esetben már az illetékes földhivatal is átvezette a tulajdoni lapra ezt az információt. Ezen kívül a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium honlapja (www.kvvm.hu), valamint a gazdák számára elérhető mezőgazdasági parcella-azonosító rendszer (MePAR) blokktérképei is tartalmazzák ezt az információt.

 

Milyen tevékenység folytatható a Natura 2000 besorolás alatt álló ingatlanokon?

Amennyiben nincs egyéb korlátozás, a kijelöléskori tényleges földhasználatnak megfelelően hasznosítható a terület.

 

Jár-e kártalanítás azért, mert egy ingatlan Natura 2000 besorolás alá esik?

Nem, csak a termelésszerkezet jelentős megváltoztatásának eseti, hatósági, a jogszabályi követelményeken felüli előírása miatt járhat kártalanítás a Natura 2000 területeken.

 

Mi alapján jelölték ki a Natura 2000 területeket?

A madárvédelmi (79/409/EGK) és az élőhelyvédelmi (92/43/EGK) európai uniós irányelveknek megfelelően a területkijelölést kizárólag szakmai (ökológiai) szempontok – az irányelvek mellékletén szereplő faj vagy élőhelytípus állománynagysága, állománysűrűsége, hazai elterjedése, hazai és nemzetközi védelmi helyzete, élőhelyigénye – figyelembevételével kellett elvégezni az élőhelyvédelmi irányelv III. mellékletében, illetve az európai közösségi jelentőség természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) kormányrendeletben rögzített szempontrendszer szerint. Ennek megfelelően a kijelölt területeknek minden, hazánkban előforduló élőhelytípus és faj esetében az országos állomány elegendően nagy hányadát le kell fedniük, hogy biztosítsák a fajok és élőhelyek kedvező természetvédelmi helyzetének fennmaradását. A kijelölés során a gazdasági, társadalmi és egyéb szempontok tagországi szinten történő figyelembe vétele a közösségi joggal ellentétes, amit az Európai Unió Bíróságának számos ítélete is megerősített.

(www.curia.europa.eu)

 

Mi a különbség az országos jelentőségű védett természeti területek és a Natura 2000 területek között?

A védett természeti területek (nemzeti parkok, természetvédelmi területek, tájvédelmi körzetek) minden esetben külön jogszabállyal (minden egyes terület külön miniszteri-, vagy helyi jelentőségű védett természeti terület esetében önkormányzati rendelettel) kerülnek védettség alá, a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (Tvt.) előírásainak megfelelően. A Natura 2000 hálózatba tartozó területeket pedig két európai uniós irányelv alapján kellett hazánknak is kijelölnie – a 79/409/EGK irányelv (madárvédelmi irányelv) és a 92/43/EGK irányelv (élőhelyvédelmi irányelv) alapján – amely az uniós csatlakozás egyik előfeltétele volt. A hazai jogrendben az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) kormányrendelet tartalmazza az összes Natura 2000 területet.

 

Lehet-e egy ingatlan egyszerre országos jelentőségű védett természeti terület és Natura 2000 terület?

Igen, a két védelmi kategória között vannak átfedések. A Natura 2000 hálózatba a már eleve védett természeti területek több mint 90%-a bekerült, a hálózat csaknem 40%-át adják a már korábban is természetvédelmi oltalom alatt álló területek.

 

Milyen esetben lehet támogatást kapni a Natura 2000 besorolás alatt álló ingatlanra?

Külön támogatási rendszer a Natura 2000 gyep (legelő) és az erdő hasznosítású területeire került kidolgozásra. Részletek a 128/2007. FVM, valamint 41/2012. VM rendeletben és a vonatkozó weboldalakon találhatók. Ezen kívül számos agrár-vidékfejlesztési támogatás esetén a Natura 2000 területeken gazdálkodók plusz pontokat kaphatnak a támogatás igénylés elbírálása során.

 

Milyen arányú a Natura 2000 területek kijelölése Magyarországon?

Magyarországnak kb. 21%-a Natura 2000 terület.

 

Mikor jelölték ki hazánkban a Natura 2000 területeket?

Hazánk európai uniós csatlakozásának előfeltétele volt az élőhelyvédelmi és a madárvédelmi irányelv átültetése a hazai jogrendbe és ennek alapján a Natura 2000 hálózat felállítása. Ezt a kötelezettséget az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) kormányrendelet elfogadásával teljesítette az ország. Közvetlenül ezután a Natura 2000 adatbázist a hozzá tartozó térinformatikai állományokkal, illetve 1:100 000 méretarányú kinyomtatott térképekkel Magyarország nagykövete hivatalosan továbbította az Európai Bizottságnak. A fedvények alapján a KvVM rendeletben kihirdetett helyrajzi számok leválogatását az első körben a FÖMI végezte.

 

Ki felelős a Natura 2000 területek védelméért és milyen szervek foglalkoznak a Natura 2000 területekkel?

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 5. §-a alapján minden természetes és jogi személy, valamint más szervezet kötelessége a természeti értékek és területek védelme. A 347/2006 (XII. 23.) Korm. rendelet szerint a természetvédelmi, környezetvédelmi, és vízügyi felügyelőségek, mint természetvédelmi hatóság és szakhatóság működnek közre a Natura 2000 területeken. A Natura 2000 területek természetvédelmi kezelésének ellátása a nemzeti park igazgatóságok állami alaptevékenységi körébe tartozik.

A legfőbb szervek, amelyek a Natura 2000 területekkel foglalkoznak: a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, a területi környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségek, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség, a nemzeti park igazgatóságok, a támogatási rendszert illetően pedig a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium.

 

Van-e elővásárlási joga a Magyar Államnak a Natura 2000 területeken?

A Magyar Államnak nincs elővásárlási joga a Natura 2000 területekre, korábban sem volt és nem is indokolt a jövőben sem ilyet előírni, az ilyen tévhit csak bizonyos újságcikkekben látott napvilágot, minden jogi alap nélkül. Nem védett termőföldek esetén a magyar állam elővásárlási jogát a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 10. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint érvényesítheti – minden más jogosultat követően, tehát sorrendben az utolsó helyen. Védett természeti területnek minősülő termőföld esetén, jogszabályon alapuló elővásárlási joga van a magyar államnak a Tvt. 68. § (6) bekezdése alapján, melyet a nemzeti park igazgatóságok minden más jogosultat megelőzően gyakorolhatnak. A védett természeti területnek nem minősülő, Natura 2000 hálózatba tartozó területek vonatkozásában tehát az államot más jogosultakat megelőzően semmilyen jogszabály alapján nem illeti meg elővásárlási jog, az ilyen termőföldek esetében kizárólag a fentebb hivatkozott, a termőföldről szóló törvény előírásai szerinti elővásárlási jog érvényes.

 

Milyen alapon korlátozhatták a tulajdonhoz való jogot a Natura 2000 besorolással?

A tulajdonhoz való jog az ember természetes elévülhetetlen, elidegeníthetetlen joga, melyet törvény véd, szabadon gyakorolható, de társadalmi érdekből, közérdekből, gazdasági szükségletből mégis sor kerülhet a tulajdonjog önkéntes vagy kényszerű korlátozására. Más alkotmányos jog, így az egészséges környezethez való jog érvényesülése érdekében szükség van a tulajdonjog bizonyos mértékű korlátozására.

 

Mihez igazodnak a Natura 2000 területek határai?

A Natura 2000 területeket kizárólag szakmai alapon lehet meghatározni. Célszerű a területek széleit a jól meghatározható objektumok, a nyilvántartásban lehatárolt határvonalak mentén azonosítani, térinformatikai adatbázisok figyelembevételével. Folyamatban van a területhatároknak az ingatlan-nyilvántartás (Külterületi vektoros ingatlan-nyilvántartás pl.) szerinti azonosítása.

 

Egy konkrét Natura 2000 terület jelölő fajairól és élőhelyeiről hol lehet tájékozódni?

A www.termeszetvedelem.hu honlapon a Természetvédelmi Információs Rendszer (TIR) mindenki számára elérhetővé teszi az adott Natura 2000 területtel kapcsolatos információkat.

Online UA Air Max 97 Undefeated Black Grey Green Red Sneakers Sale, Discount UA BASKETBALL Online