Béda-Karapancsa

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Béda-Karapancsa
Terület kódja
hudd10004
Kiterjedés (ha)
8722.01
Legutóbbi adatfrissítés
2012-10-01 00:00:00

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Madárvédelmi Terület

Általános leírás, jellemzés 

A Duna középső folyását kísérő kiterjedt ártéri erdőség. Ezeken kívül a holtágak és mellékágak élőhelyei is fontos természetvédelmi értéket képviselnek a területen. A víztestek természetességi állapota nagyon jó, állatviláguk gazdag. Az erdőalkotó fafajok között többségben vannak az őshonosak.

A területhez kötődő legfontosabb európai közösségi jelentőségű mádárfajok: Nagy kócsag (Egretta alba), Rétisas (Haliaeetus albicilla), Barna kánya (Milvus migrans), Bakcsó (Nycticorax nycticorax), Partifecske (Riparia riparia), Közép fakopáncs (Dendrocopos medius), Balkáni fakopáncs (Dendrocopos syriacus), Fekete harkály (Dryocopus martius). Fekete gólya (Ciconia nigra), Kis kócsag (Egretta garzetta). 

A terület két részre osztható: az aktív ártérre és a nem elöntött területekre. Többféle erdőtípus is megtalálható itt: a mélyebb részeken puhafás, a magasabb, valamivel szárazabb térszinteken keményfás ligeterdők. Az erdők kiváló fészkelési lehetőséget nyújtanak a nagy testű madarak számára (fekete gólya, rétisas, barna kánya), míg a holtágakon, mellékágakon, nádasokban-mocsarakban a gémfélék találják meg életlehetőségeiket. A zavartalan vizes élőhelyeken jelentős cigányréce-populáció fészkel. A nedves rétek számtalan fajnak nyújtanak terített asztalt, így a fekete és fehér gólyának is. Ez utóbbi a közeli falvak belterületein fészkel. A szántókon nagy tömegben gyűlnek össze telente a libák, a Duna fő folyása pedig bukók és récék fontos téli élőhelye. A terület egy részét faültetvények borítják.

 

Természetvédelmi célkitűzések 

Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása.

Fő célkitűzések: A vizes illetve vízi élőhelyek megfelelő, a természetes folyamatokhoz hasonló vízellátásának és vízjárásának biztosítása. Az értékes és egyedülálló Duna-menti élőhelyek (kemény és puhafás ligeterdők, mocsárrétek, vizes és vízi élőhelyek) megőrzése, valamint az ott élő, védett vagy ritka madárfajok életfeltételeinek biztosítása, állományuk és populációik életképességének növelése. Az erdei élőhelyeken a termőhelyi viszonyoknak megfelelő, természetközeli, a honos társulásoknak megfelelő fafajösszetételű, őshonos fafajokból álló, többkorú, a társulásra jellemző aljnövényzetű erdő kialakulásának elősegítése. Idős faegyedek, állományok kímélete. Megfelelő mennyiségű fekvő és lábon álló holt faanyag biztosítása. A jelenlegi gyepterületek gyepként való fenntartása. A fás legelők megőrzése újbóli hasznosítással, és a szukcessziós folyamatok késleltetésével, visszafordításával.

További célok és célkitűzések: A Duna menti holtágak és mellékágak megőrzése. Szakadópartok megőrzése, állapotuk javítása. Kavics- és homokzátonyok megóvása. A természeti értékek felmérése, nyilvántartása, a populációkban, élőhelyekben létrejövő változások nyomon követése, monitorozása és értékelése a jövőbeli kezelési és területhasználati módok minél helyesebb meghatározásához, kiemelt figyelemmel a terület jelölő és egyéb közösségi jelentőségű fajaira és élőhelyeire. A természetvédelmi beavatkozások céljainak és eredményeinek társadalmi bemutatása, elfogadtatása, a természeti és táji értékek széleskörű megismertetése, az ökoturisztikai lehetőségek bővítése, a környezettudatos gondolkodás és a természetvédelmi szemlélet kialakítása, fejlesztése. A nem természetvédelmi célú beruházások visszaszorítása a nemzeti park területén., a természetvédelmi kezelési tervben foglalt korlátozásoknak megfelelően. Hosszútávon a nemzeti park területén lévő szántóterületek természetközeli, a termőhelyi adottságoknak megfelelően gyep vagy erdő művelési ágú élőhelyekké átalakítása. A terület jelölő erdőállományaiban a közösségi jelentőségű és az élőhelyre jellemző fajok 6megőrzése érdekében a fajok ökológiai igényeihez igazodó szerkezeti jellemzők fenntartása, illetve kialakítása, a fokozottan védett fészkelő madárfajok esetében (pl. Haliaeetus albicilla, Ciconia nigra, Milvus migrans) pufferzóna kijelölése. 

Veszélyeztető tényezők 

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Fülemlesitke Acrocephalus melanopogon 10 - 15 pár D
Billegetőcankó Actitis hypoleucos 10 - 10 egyed D
Jégmadár Alcedo atthis 40 - 50 egyed C
Jégmadár Alcedo atthis 10 - 15 pár C
Kanalas réce Anas clypeata 10 - 15 egyed D
Csörgő réce Anas crecca 200 - 300 egyed D
Tőkés réce Anas platyrhynchos 100 - 100 pár C
Tőkés réce Anas platyrhynchos 3000 - 8000 egyed C
Böjti réce Anas querquedula 30 - 40 egyed D
Kendermagos réce Anas strepera 10 - 20 egyed D
Nagy lilik Anser albifrons 6000 - 8000 egyed C
Nyári lúd Anser anser 1800 - 2000 egyed B
Nyári lúd Anser anser 50 - 60 pár B
Vetési lúd Anser fabalis 1000 - 2000 egyed B
Parlagi pityer Anthus campestris 0 - 100 egyed D
Parlagi pityer Anthus campestris 1 - 2 pár D
Parlagi sas Aquila heliaca - D
Vörös gém Ardea purpurea 30 - 40 pár B
Üstökösgém Ardeola ralloides 0 - 5 pár D
Üstökösgém Ardeola ralloides 0 - 20 egyed D
Barátréce Aythya ferina 500 - 600 egyed C
Kontyos réce Aythya fuligula 500 - 600 egyed B
Cigányréce Aythya nyroca 5 - 10 pár C
Cigányréce Aythya nyroca 100 - 150 egyed B
Bölömbika Botaurus stellaris 2 - 5 pár C
Kerceréce Bucephala clangula 200 - 500 egyed C
Lappantyú Caprimulgus europaeus 0 - 1 pár D
Fehér gólya Ciconia ciconia 100 - 150 egyed C
Fekete gólya Ciconia nigra 14 - 15 pár B
Fekete gólya Ciconia nigra 80 - 80 egyed B
Barna rétihéja Circus aeruginosus 10 - 10 pár C
Kékes rétihéja Circus cyaneus 10 - 20 egyed C
Haris Crex crex 1 - 3 pár C
Közép fakopáncs Dendrocopos medius 100 - 120 pár B
Balkáni fakopáncs Dendrocopos syriacus 5 - 15 pár C
Fekete harkály Dryocopus martius 10 - 15 pár C
Nagy kócsag Egretta alba 30 - 40 pár C
Nagy kócsag Egretta alba 20 - 80 egyed C
Kis kócsag Egretta garzetta 10 - 20 pár C
Kék vércse Falco vespertinus 5 - 10 egyed D
Örvös légykapó Ficedula albicollis 50 - 60 pár C
Daru Grus grus 500 - 1000 egyed D
Rétisas Haliaeetus albicilla 30 - 30 egyed B
Rétisas Haliaeetus albicilla 5 - 7 pár B
Törpegém Ixobrychus minutus 30 - 40 pár C
Tövisszúró gébics Lanius collurio 2000 - 2200 egyed C
Tövisszúró gébics Lanius collurio 20 - 30 pár C
Nagy goda Limosa limosa 150 - 200 egyed C
Kékbegy Luscinia svecica 5 - 6 pár C
Kis bukó Mergellus albellus 20 - 30 egyed C
Barna kánya Milvus migrans 13 - 13 pár A
Bakcsó Nycticorax nycticorax 150 - 200 pár B
Halászsas Pandion haliaetus 5 - 10 egyed C
Barkós cinege Panurus biarmicus 10 - 10 pár D
Darázsölyv Pernis apivorus 3 - 5 pár C
Kis kárókatona Phalacrocorax pygmeus 5 - 5 pár C
Kis kárókatona Phalacrocorax pygmeus 5 - 10 egyed C
Hamvas küllő Picus canus 20 - 20 pár C
Kanalasgém Platalea leucorodia 0 - 20 egyed C
Kis vízicsibe Porzana parva 20 - 25 pár C
Pettyes vízicsibe Porzana porzana 10 - 10 pár B
Guvat Rallus aquaticus 20 - 20 pár D
Függőcinege Remiz pendulinus 10 - 15 pár C
Partifecske Riparia riparia 20 - 80 pár C
Karvalyposzáta Sylvia nisoria 10 - 10 pár D
Kis vöcsök Tachybaptus ruficollis 5 - 10 pár C
Réti cankó Tringa glareola 20 - 40 egyed D


Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2019) Natura 2000 adatbázis: . http://www.mme.hu/natura-2000-teruletoldal/hudd10004 Letöltés dátuma: 2019-09-22
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.